ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > Informacje nieudostępnioneInformacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

1. Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w siedzibie placówki na pisemny wniosek złożony do dyrektora Domu Dziecka.

2. Nie jest wymagany pisemny wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

3. Ograniczenie lub odmowa udostępnienia informacji publicznej w całości lub w części może wynikać z ustaw, w szczególności:
a) ustawy o chronie danych osobowych,
b) ustawy o ochronie informacji niejawnych,
c) ustawy "Ordynacja podatkowa"
d) oraz ze wzgledu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę placówki.

4. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji wydanej przez dyrektora Domu Dziecka.

5. Od odmowy przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Katowic .


strzałka do góry