ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KontroleKontrole zewnętrzne w 2019.r

Kontrole zewnętrzne w 2019.r


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole zewnętrzne 2018r.

Kontrole zewnętrzne 2018r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole zewnętrzne 2017r.

Kontrole zewnętrzne w 2017r.

Załącznik: Kontrole 2017 (Kontrole zewnętrzne wykonane w Domu Dziecka.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole zewnętrzne 2016r.

Kontrole zewnętrzne 2016r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole zewnętrzne 2015

Kontrole zewnętrzne 2015


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole zewnętrzne 2014

Kontrole zewnętrzne 2014

Załącznik: Kontrole (Kontrole zewnętrzne 2014.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole zewnętrzne 2013 rok.

Kontrole zewnętrzne 2013 rok


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole zewnętrzne 2012 rok.

Kontrole zewnętrzne 2012 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole zewnętrzne 2011 rok.

Kontrole zewnętrzne 2011 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole zewnętrzne 2010 rok

Kontrole zewnętrzne w 2010 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kontrole Urzędu Miasta Katowice w okresie styczeń - czerwiec 2004 roku

DATA: 24.02 - 16.03.
KONTROLUJĄCY: Wydział Budżetu, Nadzoru i Kontroli
TEMATYKA KONTROLI:
1. Organizacja oraz wewnętrzne regulacje prawne
2. Gospodarka pieniężna i rozrachunki
3. Rachunkowość i sprawozdawczość
4. Realizacja planu dochodów i wydatków
5. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
6. Gospodarka składnikami majątkowymi
7. Przestrzeganie realizacji procedur kontroli wydatków
WYDANE ZALECENIA zostały zrealizowane

DATA: 5 - 6.07.
KONTROLUJĄCY: Wydział Organizacyjny
TEMATYKA KONTROLI:
Kontrola spraw organizacyjno-kadrowych oraz wykonania zaleceń pokontrolnych nr OR.VI.JG-0914-62/02 z dnia 5.12.2002r. dotyczących wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej.
WYDANE ZALECENIA:
Przekazać pracownikom pisemne informacje o warunkach zatrudnienia
i uprawnieniach pracowniczych zgodnie z art 29 § 3 Kodeksu pracy.
Termin realizacji zalecenia: do 15 września
Wykonanie zaleceń:
Wszyscy pracownicy otrzymali pisemne informacje o w/w warunkach
i uprawnieniach pracowniczych.


Kontrole zewnętrzne w okresie I - VI/2004

DATA: 23.01.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola stanu pomieszczeń użytkowych dla dzieci i młodzieży
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano.

DATA: 18.02.
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Katowicach
TEMATYKA KONTRLI: Klasyfikacja sanitarna
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano.

DATA: 5.03.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Urząd Dozoru Technicznego w Katowicach
TEMATYKA K0NTROLI: Kontrola okresowa urządzeń ciśnieniowych kotłowni
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano.

DATA: 15 - 17.03.
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Wydział Polityki Społecznej Śl.UW w Katowicach
TEMATYKA KONTRLI: Ocena działalności wychowawczej i opiekuńczej
w odniesieniu do obowiązujących standardów usług, sprawdzenie zgodności działania placówki z obowiązującymi przepisami
WYDANE ZALECENIA:
1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Termin realizacji - do 30.06.04r.
2. Dostosować warunki lokalowe do wymogów § 40 ust. 7 pkt. 1, 7, 10, oraz 11 w/w rozporządzenia.
Termin realizacji – do 31.12.06r.
WYKONANIE ZALECEŃ:
1. Dokonano zaleconych zmian w Regulaminie Organizacyjnym i w dniu 15.06.b.r. złożono pismo do Prezydenta Katowic z prośbą o zatwierdzenie zmian.
2. Do 31.08.b.r. zostanie uaktualniony plan działań dochodzenia do standardu usług i złożony w Urzędzie Miasta Katowice z prośbą
o zatwierdzenie. Aktualizacja uwzględni zalecane dostosowanie warunków lokalowych do wymagań standardu.

DATA: 19.03.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
TEMATYKA KONTRLOLI: Kontrola warunków higieniczno-zdrowotnych w ramach szkolenia słuchaczy
Medycznego Studium Zawodowego
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano

DATA: 21.05.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola bieżąca stanu sanitarno- porządkowego
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano

DaATA: 2 - 4.06.04r.
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
TEMATYKA KONTROLIi: Ocena działalności wychowawczej placówki oraz efektywności tej działalności, ocena stopnia realizacji standardów wychowania
WYDANE ZALECENIA:
1. Uzupełnić indywidualne plany pracy z dzieckiem; dokonywać modyfikacji w/w planów, zgodnie z wytycznymi
§ 10 rozporządzenia MPiPS z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz.900)
Termin realizacji : do 30 września 2004r.
2. Zatrudnić personel pedagogiczny zgodnie z § 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia j.w.
Termin realizacji: do 31 grudnia 2006r.
WYKONANIE ZALECEŃ:
1. Indywidualne plany pracy z dzieckiem zostały uzupełnione o:
- informacje dotyczące możliwości psychofizycznych dziecka,
- informacje dotyczące zmian zachodzących w rozwoju psychofizycznym w trakcie pobytu dziecka w placówce,
- informacje o stosowanych metodach pracy z dzieckiem i rodziną,
- opis i analizę prowadzonej pracy z dzieckiem.
2. Informacje dotyczące sytuacji rodzinnej dziecka są aktualizowane na bieżąco w załączniku do indywidualnych planów.
3. Modyfikacje indywidualnych planów pracy z dzieckiem są modyfikowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie rzadziej niż co pół roku.

DATA: 28-29.06.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Ocena pracy dyrektora
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano


Kontrole zewnętrzne w okresie I - VI/2005

DATA: 16.06.2005
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola stanu sanitarnego - blok żywieniowy
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano

DATA: 22.06.2005
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola stanu sanitarnego placówki
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano


Kontrole zewnętrzne w okresie VII - XII/2004

DATA: 3.12.2004
INSTYTUCJA KONTROLUJACA: Wydział Polityki Społecznej Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego
TEMATYKA KONTROLI: Nadzór sprawdzający realizację zaleceń pokontrolnych w zakresie oceny działalności wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do obowiązujących standardów
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano


Kontrole Urzędu Miasta Katowice w 2003 roku

Data: 27.06.
Kontrolujacy: Wydział Spraw Obywatelskich
Tematyka kontroli: Ocena zasadności pobytu dzieci w placówce (rekwalifikacja)
Wydane zalecenia: Zaleceń nie wydano


Kontrole zewnętrzne 2003

Data: 28.02.
Instytuacja kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach
Tematyka kontroli: Kontrola stanu sanitarnego
Wydane zalecenia:
1. W magazynie żywnościowym:
- brak segregacji w urządzeniach chłodniczych, termin realizacji od zaraz i do stałego przestrzegania,
- nieprawidłowo przechowywana wędlina (zamrożona) - termin j.w.
- przeterminowane rogaliki "7 Days" - 18 sztuk, data ważności 25.02., natychmiast wycofac z użytku.
2. Brak opisu stanowisk w kuchni - termin do dnia 14.03.
Wykonanie zaleceń:
1. Dokonano prawidłowej segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych,
2. Poinstruowano intendentkę w sprawie zakupu wędliny tylko na bieżące potrzeby,
3. Przypomniano magazynierce zasady przechowywania wędliny oraz zobowiązano ją do regularnego sprawdzania dat ważności artykułów żywnościowych,
4. Skasowano przeterminowane rogaliki (protokół kasacyjny nr 1/03),
5. Do dnia 14.03. opisano stanowiska w kuchni.

Data: 27.06.
Instytuacja kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
Tematyka kontroli: Prawo pracy i bezpieczeństwo pracy
Wydane zalecenia: Zaleceń nie wydano.

Data: 16.07.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Katowicach
Tematyka kontroli: Kontrola bieżąca satnu sanitarnego
Wydane zalecenia: Zaleceń nie wydano.