ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatMajątek

Uchwałą Nr 912/99 Zarządu Miasta Katowice z dnia 14.01.2000r., Decyzją Nr GGM.7224/9/88/98 nieruchomość gruntowa o pow. 3.757m2, złożona
z działki nr 170 zapisanej w księdze wieczystej KW 156, stanowiąca własność Miasta Katowice na podstawie decyzji komunalizacyjnej
Nr GN.I-8/7229/MK/73/91/30203749 - została oddana w trwały zarząd na czas niekreślony na rzecz Domu Dziecka "Tęcza" w Katowicach.
Na nieruchomości usytuowany jst budynek
o powierzchni użytkowej 1.728,8m2 i kubaturze 6.716m3, stanowiący własność Miasta Katowice. Użytkownikiem 2/3 budynku jest Dom Dziecka, 1/3 - Miejskie Przedszkole Nr 35.
W/w nieruchomość została przekazana na rzecz Domu Dziecka w celu wykonywania zadań statutowych, czyli prowadzenia działalności opiekuńczo - wychowawczej.