ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatKontrole zewnętrzne w okresie I - VI/2004

DATA: 23.01.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola stanu pomieszczeń użytkowych dla dzieci i młodzieży
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano.

DATA: 18.02.
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Katowicach
TEMATYKA KONTRLI: Klasyfikacja sanitarna
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano.

DATA: 5.03.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Urząd Dozoru Technicznego w Katowicach
TEMATYKA K0NTROLI: Kontrola okresowa urządzeń ciśnieniowych kotłowni
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano.

DATA: 15 - 17.03.
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Wydział Polityki Społecznej Śl.UW w Katowicach
TEMATYKA KONTRLI: Ocena działalności wychowawczej i opiekuńczej
w odniesieniu do obowiązujących standardów usług, sprawdzenie zgodności działania placówki z obowiązującymi przepisami
WYDANE ZALECENIA:
1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Termin realizacji - do 30.06.04r.
2. Dostosować warunki lokalowe do wymogów § 40 ust. 7 pkt. 1, 7, 10, oraz 11 w/w rozporządzenia.
Termin realizacji – do 31.12.06r.
WYKONANIE ZALECEŃ:
1. Dokonano zaleconych zmian w Regulaminie Organizacyjnym i w dniu 15.06.b.r. złożono pismo do Prezydenta Katowic z prośbą o zatwierdzenie zmian.
2. Do 31.08.b.r. zostanie uaktualniony plan działań dochodzenia do standardu usług i złożony w Urzędzie Miasta Katowice z prośbą
o zatwierdzenie. Aktualizacja uwzględni zalecane dostosowanie warunków lokalowych do wymagań standardu.

DATA: 19.03.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
TEMATYKA KONTRLOLI: Kontrola warunków higieniczno-zdrowotnych w ramach szkolenia słuchaczy
Medycznego Studium Zawodowego
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano

DATA: 21.05.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola bieżąca stanu sanitarno- porządkowego
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano

DaATA: 2 - 4.06.04r.
INSTYTUACJA KONTROLUJĄCA: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
TEMATYKA KONTROLIi: Ocena działalności wychowawczej placówki oraz efektywności tej działalności, ocena stopnia realizacji standardów wychowania
WYDANE ZALECENIA:
1. Uzupełnić indywidualne plany pracy z dzieckiem; dokonywać modyfikacji w/w planów, zgodnie z wytycznymi
§ 10 rozporządzenia MPiPS z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz.900)
Termin realizacji : do 30 września 2004r.
2. Zatrudnić personel pedagogiczny zgodnie z § 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia j.w.
Termin realizacji: do 31 grudnia 2006r.
WYKONANIE ZALECEŃ:
1. Indywidualne plany pracy z dzieckiem zostały uzupełnione o:
- informacje dotyczące możliwości psychofizycznych dziecka,
- informacje dotyczące zmian zachodzących w rozwoju psychofizycznym w trakcie pobytu dziecka w placówce,
- informacje o stosowanych metodach pracy z dzieckiem i rodziną,
- opis i analizę prowadzonej pracy z dzieckiem.
2. Informacje dotyczące sytuacji rodzinnej dziecka są aktualizowane na bieżąco w załączniku do indywidualnych planów.
3. Modyfikacje indywidualnych planów pracy z dzieckiem są modyfikowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie rzadziej niż co pół roku.

DATA: 28-29.06.
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
TEMATYKA KONTROLI: Ocena pracy dyrektora
WYDANE ZALECENIA: Zaleceń nie wydano


strzałka do góry