ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatKontrole Urzędu Miasta Katowice w okresie styczeń - czerwiec 2004 roku

DATA: 24.02 - 16.03.
KONTROLUJĄCY: Wydział Budżetu, Nadzoru i Kontroli
TEMATYKA KONTROLI:
1. Organizacja oraz wewnętrzne regulacje prawne
2. Gospodarka pieniężna i rozrachunki
3. Rachunkowość i sprawozdawczość
4. Realizacja planu dochodów i wydatków
5. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
6. Gospodarka składnikami majątkowymi
7. Przestrzeganie realizacji procedur kontroli wydatków
WYDANE ZALECENIA zostały zrealizowane

DATA: 5 - 6.07.
KONTROLUJĄCY: Wydział Organizacyjny
TEMATYKA KONTROLI:
Kontrola spraw organizacyjno-kadrowych oraz wykonania zaleceń pokontrolnych nr OR.VI.JG-0914-62/02 z dnia 5.12.2002r. dotyczących wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej.
WYDANE ZALECENIA:
Przekazać pracownikom pisemne informacje o warunkach zatrudnienia
i uprawnieniach pracowniczych zgodnie z art 29 § 3 Kodeksu pracy.
Termin realizacji zalecenia: do 15 września
Wykonanie zaleceń:
Wszyscy pracownicy otrzymali pisemne informacje o w/w warunkach
i uprawnieniach pracowniczych.


strzałka do góry