ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Tęcza" w Katowicach


BIP > KomunikatPodstawa prawna BIP

Podstawa prawna
Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
(Dz.U. z 2002r., Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest stworzona przez Ministra SWiA - www.bip.gov.pl