ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > OgłoszeniaOgłoszenie - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców

W załączeniu do pobrania ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców zmarłych mieszkańców


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego


Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Giżycku reprezentowany przez Dyrektora, ul. Warszawska31, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 25 73, email: gizycko@dps.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku można skontaktować się poprzez adres email: kontakt@anrodo.pl , lub email: gizycko@dps.pl

3. W Domu Pomocy Społecznej w Giżycku funkcjonuje monitoring wizyjny stosowany w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników oraz ochrony mienia;

4. Monitoring obejmuje: wejście do budynku Domu Pomocy Społecznej, hol na parterze przy wejściu głównym , parking na tyłach budynku, ciągi komunikacyjne – korytarze, obszar wokół Domu Pomocy Społecznej (parkingi, chodnik);

5. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku);

4. Okres przechowywania nagrań wynosi 7 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu;

5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora;

6. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu;

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych mieszkańców jest Dom Pomocy Społecznej
  w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 25 73, e-mail: gizycko@dps.pl reprezentowany przez Dyrektora.

 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit a) RODO Administrator Danych Osobowych (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – Annę Czapską. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu e-mail: kontakt@anrodo.pl lub gizycko@dps.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji pobytu w DPS, zapewnienia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz realizacji zadań wynikających
  z przepisów prawa: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej) w związku z art. 6 ust.1 lit. c - Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach oraz z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 4. Wizerunek i dane osobowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Giżycku mogą być umieszczane na stronie internetowej Domu: www.dps-gizycko.pl w celu promocji działań
  i osiągnięć mieszkańców.

 5. Wizerunek i dane osobowe mieszkańców przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody mieszkańców lub opiekunów prawnych.

 6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zakładowego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.

 10. Jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail: gizycko@dps.pl

 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Domu Pomocy Społecznej
  w Giżycku i wynika z przepisów prawa.

 14. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora.


SPRAWOZDANIA DPS ZA ROK 2018

W załaczeniu sprawozdania DPS Giżycko za rok 2018


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy wymagane prawem informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Mieszkańców oraz Pracowników Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku jest: Dom Pomocy Społecznej, 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 31,
telefon: 87 428 25 73, e-mail:
gizycko@dps.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się: tel. 502 83 5 539, e-mail: czaplasiwa5@wp.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mieszkańców (w tym ich opiekunów prawnych) przetwarzane będą w celach:

 1. organizacji Mieszkańcom pobytu w DPS oraz zapewnienia im usług bytowych, opiekuńczych
  i wspomagających - na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej) w związku z art. 6 ust.1 lit. c - Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

 2. promocji działań Domu Pomocy Społecznej w Giżycku i fotorelacji z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej Domu, w publikacjach i folderach promujących Dom Pomocy Społecznej w Giżycku – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Mieszkańca/opiekuna prawnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

 3. organizacji pomocy w dostępie do usług zdrowotnych - art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

 1. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu:

 1. rekrutacji, na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  i zgody kandydata do pracy,

 2. realizacji umów o pracę lub cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych mieszkańców będą organy publiczne i instytucje uprawnione
  do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min.: ZUS, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy, Policja.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Odbiorcami danych osobowych pracowników będą organy publiczne i instytucje uprawnione
  do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min: ZUS, Urząd Skarbowy, medycyna pracy, służby BHP i P-poż,.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Dostęp do danych osobowych mieszkańców oraz pracowników wewnątrz struktury organizacyjnej Domu pomocy Społecznej w Giżycku, mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresem ustalonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, a po tym czasie zostaną trwale zniszczone.

PRAWO DOSTĘPU

 1. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

PROFILOWANIE

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

PRAWO SKARGI

Pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Giżycku mają prawo wniesienia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

 1. Podanie przez mieszkańca danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym
  do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku oraz do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 2. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i Mieszkaniec wyraża
  na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek - konsekwencją ich niepodania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce
  na terenie Domu Pomocy Społecznej i poza Domem lub uniemożliwi personelowi medycznemu pomoc w zorganizowaniu dla mieszkańca skorzystania ze świadczeń zdrowotnych.

 3. Podanie przez pracownika danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
  o pracę. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia.

 4. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i pracownik wyraża
  na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek - konsekwencją ich niepodania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce
  na terenie Domu Pomocy Społecznej i poza Domem.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU POSZUKUJE SPADKOBIERCÓW ZMARŁYCH MIESZKAŃCÓW

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU POSZUKUJE SPADKOBIERCÓW ZMARŁYCH MIESZKAŃCÓW

 

 

 

 


WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU - Leonardy Rymowicz

grafika

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31 
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4 
Giżycko dn. 16.01.2014 r.
WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku wzywa do odbioru depozytu spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki:
Pani
Leonardy Rymowicz

ur. 20 stycznia 1921 r. w miejscowości Piadzi
córka  Józefy i  Józefa 

Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialnie sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia- art.95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo notarialne (tj. Dz.U z 2008 r.Nr.189 poz.1158 z późn.zm.)
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz.U.208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r.)

Dyrektor
  Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
 


WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

grafika

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31 
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4 
Giżycko dn. 08.01.2014 r.

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku wzywa do odbioru depozytu spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca:
Pana
 
Józef Łojko

ur.12 marca 1939 r. w miejscowości Widejki syn Aleksandry i Jana
 
Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialnie sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia- art.95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo notarialne (tj. Dz.U z 2008 r.Nr.189 poz.1158 z późn.zm.)
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz.U.208 poz.1537 z dnia 2i.n.2006r.)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Giżycku