ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > Nabór na wolne stanowiskaOGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

INFORMACJA

 

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

 

z dnia 13.09.2018 roku o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania aplikacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze została wybrana oferta Pani Ewy Fliszkiewicz, zam. Pozezdrze.

Kandydatka spełnia wymogi formalne wynikające z ogłoszonej aplikacji. W trakcie postępowania rekrutacyjnego wykazała się znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania domu pomocy społecznej.

 

 

                                                                                                                                            Lucyna Pietranis

                                                                                                                   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
                                                                                                                                      w Giżycku

 


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

  Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

Tel.87 4282573/4

Giżycko, dnia 22.08.2018r.


OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO


I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 6. wykształcenie wyższe-wskazane kierunkowe: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika lub pokrewne,

 7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż w jednostkach świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym oraz doświadczenie związane z kierowaniem zespołem,

 8. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

 9. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy
  o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964 ze zm.) oraz
  znajomość przepisów prawo zamówień publicznych, ustawy
  o finansach publicznych, kodeksu pracy.

II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 1. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność,

 2. umiejętność organizacji pracy podległego zespołu,

 3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

 4. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność i otwartość, rzetelność, sumienność, skrupulatność;

 5. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych, znajomość pracy w programach komputerowych Arisco.


III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 1. Organizacja pracy działu i sprawne wykonywanie zadań objętych zakresem działania kierowanej komórki,
  a w szczególności:

 1. pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy, egzekwowanie jej, jakości i dyscypliny oraz zapewnienie ciągłości pracy komórki,

 2. terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw w kierowanej komórce zgodnie z przepisami prawa,
  a także dyspozycjami dyrektora,

 3. zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa, udzielanie im wytycznych i instruktażu
  w wykonywaniu zadań.

 1. Odpowiedzialność, za jakość świadczeń pielęgniarskich, terapeutycznych oraz opiekuńczych w Domu.

 2. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem lekami mieszkańców, organizacja dostaw leków i materiałów umożliwiających sprawne funkcjonowanie działu.

 3. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością komórki, kontrolowanie prawidłowego wykonywania
  jej zadań, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

 4. Organizacja pracy w swojej komórce organizacyjnej, określanie zadań podległym pracownikom, kontrolowanie
  i rozliczanie ich realizacji.

 5. Przydzielanie pracownikom podległego sobie działu indywidualnych zakresów czynności określających ich zadania, obowiązki i uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności.

 6. Wnioskowanie o usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w pracy kierowanej komórki.

 7. Na bieżąco informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań w kierowanej komórce i wszelkich zagrożeniach
  w ich terminowym wykonywaniu.

 8. Wnioskowanie i opiniowanie spraw podległego personelu dotyczących: zasad premiowania, zatrudniania i zwolnień, awansowania, nagradzania, karania, kierowania pracowników na szkolenia i kursy.

 9. Sprawowanie nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym Domu.

 10. Praca w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.

 11. Sporządzanie sprawozdań oraz innych zestawień z pracy działu.

IV. WARUNKI PRACY:

 1. Wymiar etatu: 1.

 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.

 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:

 1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,

 2. dodatek za wieloletnią pracę,

 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”

 4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: < 6%

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,

 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odpowiednie certyfikaty;

 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
  dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…) -„ RODO”.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


1. TERMIN:

2018.09.04, 12:00:00


2. SPOSÓB I MIEJSCE:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w zaklejonej kopercie
  z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO.”

 2. Decyduje data faktycznego wpływu.

 3. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.


VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gizycko@dps.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

 2. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 3. Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu,
  jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru.

 4. Po tym terminie dokumenty będą do odebrania w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku(sekretariat).

 5. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.


Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych(…), zwanej dalej RODO informuje się co następuje:


 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych(ADO) jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

 2. Inspektorem danych osobowych jest: Anna Czapska, aczapska@wp.pl.

 3. Dane kandydatów zbierane będą wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a RODO.

 5. Dane kandydatów nie będą dalej udostępniane.

 6. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa w przypadku naruszania przepisów RODO.

 7. Kandydaci mają prawo dostępu do danych, ich prostowania, ograniczenia zakresu, usunięcia zakresu, w którym
  są przetwarzane.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb rekrutacji(spełnienie warunków) w związku

z art. 6, art.13 ustawy o pracownikach samorządowych.

 UWAGA: Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                                                Dyrektor 
                                                                                                                                            Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

                                                                                                                                                           Lucyna Pietranis 


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4
______________________________________________________

Giżycko 04.04.2018r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: referent, wybrano ofertę:

 

Pani Moniki Ewy Sroka, zamieszkałej w Giżycku.


UZASADNIENIE:
 

 

Kandydatka spełniała wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego wykazała się znajomością zagadnień dotyczących pracy
na w/w stanowisku.

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                    Lucyna Pietranis

                                                                                                                                                        Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                                          w Giżycku

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE

Giżycko, dnia 23.02.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


REFERENT

 

I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

1.        obywatelstwo polskie,

2.        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.        niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4.        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5.        wykształcenie: średnie, wyższe, kierunek: prawo, administracja, rachunkowość, zarządzanie, ekonomia lub pokrewne,

6.        spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

7.        znajomość regulacji prawnych w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych, instrukcji kancelaryjnej, archiwizacji dokumentacji, ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, dostępie do informacji publicznej.

 

II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

1.        doświadczenie zawodowe: preferowany staż pracy na stanowiskach dotyczących obsługi kadr,

2.        umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, wysoka kultura osobista,

3.        znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

4.        gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane z pracą na stanowisku.

III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

1.        Prowadzenie  i  aktualizowanie  akt  osobowych  pracowników  zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.        Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, awansowaniem, przeszeregowaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników, dodatkami specjalnymi i funkcyjnymi, zwalnianiem pracowników.

3.        Prowadzenie  całokształtu spraw związanych z naborem kandydatów na  wolne stanowiska pracy.

4.        Przygotowywanie upoważnień dla pracowników Domu.

5.        Zapoznawanie nowo zatrudnionych pracowników z aktami prawa wewnętrznego obowiązującego w zakładzie.

6.        Ścisła współpraca z działem księgowości w zakresie obsługi programu kadrowo – płacowego.

7.        Współpraca z PUP w zakresie pozyskiwania pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz składanie wniosków na staże pracownicze.

8.       Prowadzenie rejestru zatrudnianych i zwalnianych pracowników.

9.        Przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji pracownikom przechodzącym na emeryturę, rentę i świadczenia rehabilitacyjne.       

10.     Zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych.

11.      Prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących prace  w szczególnym charakterze i zgłaszanie tych pracowników
do ZUS.

12.     Przygotowywanie dokumentów dotyczących okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

13.     Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

14.     Prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników.

15.     Ewidencjonowanie  absencji pracowników.

16.     Rozliczanie czasu pracy i ewidencjonowanie w formie elektronicznej i papierowej.

17.     Sprawdzanie harmonogramów pracy, sporządzanie list obecności oraz sporządzanie zestawień ilości przepracowanych godzin w poszczególnych miesiącach.

18.     Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy.

19.     Opracowywanie rocznych planów urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji udzielonych urlopów i innych nieobecności.

20.    Prowadzenie ewidencji udzielonych pracownikom zwolnień lekarskich.

21.     Organizowanie kontroli prawidłowego wykorzystania przez pracowników wydanych zwolnień lekarskich.

22.     Prowadzenie ewidencji spóźnień pracowników.

23.     Obsługa centrali telefonicznej oraz prowadzenie kontrolki rozmów telefonicznych.

24.     Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej.

25.     Prowadzenie dziennika korespondencyjnego oraz kontrolki znaczków pocztowych.

26.     Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji biurowej w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi instrukcjami odnośnie sporządzania i przechowywania dokumentacji.

27.     Obsługa centrali telefonicznej oraz prowadzenie kontrolki rozmów telefonicznych.

28.    Pełnienie obowiązków pracownika pierwszego kontaktu.

29.     Ochrona Danych Osobowych.

 

IV. WARUNKI PRACY:

1.        Wymiar etatu:1.

2.        Zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone jedną lub dwiema umowami na czas określony).

3.        W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2017.60)

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: < 6%

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        Curriculum Vitae.

2.        List motywacyjny.

3.        Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.

4.        Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.

5.        Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 

6.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922)

7.        Oświadczenie kandydata:

·          niekaralności o którym mowa w cz. I pkt. 3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2

·          że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności
z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 06.03.2018r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku w zaklejonej kopercie z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO REFERENT”. Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

VIII. INFORMACJA O WYNIKU NABORU: umieszczona będzie na stronie internetowej www.gizycko@dps.pl
oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

IX. INNE INFORMACJE:

1.     O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

2.     Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2017.60)”

3.     Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane przez kandydatów
w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.

4.     Postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

 

UWAGA: Zastrzega się prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                                                                                     Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           Lucyna Pietranis

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - stanowisko inspektor d.s kadr

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

Tel.87 4282573/4

Giżycko 23.02.2018r.

 

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektor d.s kadr nie dokonano wyboru kandydata.

 

 

                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                            Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
                                                                                                                                Lucyna Pietranis

 

 


INFORMACJA O WYNIKU NABORU - kierownik działu administracyjno – gospodarczego

                                                                           

                                                                                                           

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4

______________________________________________________


Giżycko 23.02.2018r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
kierownik działu administracyjno – gospodarczego, wybrano ofertę

Pani Agaty Sowul, zamieszkałej Giżycko.UZASADNIENIE:

 

Kandydatka spełniała wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz praktycznego funkcjonowania domu pomocy społecznej.

 

                                                                                                        

                                                                                                               Lucyna Pietranis

                                                                                                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                                   w Giżycku

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE - STANOWISKO: INSPEKTOR DS. KADR

Giżycko, dnia 02.02.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


INSPEKTOR DS. KADR


I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 6. wykształcenie: średnie, wyższe, kierunek: prawo, administracja, rachunkowość, zarządzanie, ekonomia
  lub pokrewne,

 7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach dotyczących obsługi kadr,

 8. spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 9. znajomość regulacji prawnych w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych, instrukcji kancelaryjnej, archiwizacji dokumentacji, ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, dostępie do informacji publicznej.


II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 1. umiejętność współpracy w zespole,

 2. odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, wysoka kultura osobista,

 3. znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

 4. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

 5. mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane z pracą na stanowisku.

III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, awansowaniem, przeszeregowaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników, dodatkami specjalnymi i funkcyjnymi, zwalnianiem pracowników.

 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska pracy.

 4. Przygotowywanie upoważnień dla pracowników Domu.

 5. Zapoznawanie nowo zatrudnionych pracowników z aktami prawa wewnętrznego obowiązującego w zakładzie.

 6. Ścisła współpraca z działem księgowości w zakresie obsługi programu kadrowo – płacowego.

 7. Współpraca z PUP w zakresie pozyskiwania pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz składanie wniosków na staże pracownicze.

 8. Prowadzenie rejestru zatrudnianych i zwalnianych pracowników.

 9. Przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji pracownikom przechodzącym na emeryturę, rentę i świadczenia rehabilitacyjne.

 10. Zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych.

 11. Prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnym charakterze i zgłaszanie tych pracowników
  do ZUS.

 12. Przygotowywanie dokumentów dotyczących okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

 13. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

 14. Prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników.

 15. Ewidencjonowanie absencji pracowników.

 16. Rozliczanie czasu pracy i ewidencjonowanie w formie elektronicznej i papierowej.

 17. Sprawdzanie harmonogramów pracy, sporządzanie list obecności oraz sporządzanie zestawień ilości przepracowanych godzin
  w poszczególnych miesiącach.

 18. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy.

 19. Opracowywanie rocznych planów urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji udzielonych urlopów i innych nieobecności.

 20. Prowadzenie ewidencji udzielonych pracownikom zwolnień lekarskich.

 21. Organizowanie kontroli prawidłowego wykorzystania przez pracowników wydanych zwolnień lekarskich.

 22. Prowadzenie ewidencji spóźnień pracowników.

 23. Obsługa centrali telefonicznej oraz prowadzenie kontrolki rozmów telefonicznych.

 24. Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej.

 25. Prowadzenie dziennika korespondencyjnego oraz kontrolki znaczków pocztowych.

 26. Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji biurowej w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi instrukcjami odnośnie sporządzania i przechowywania dokumentacji.

 27. Obsługa centrali telefonicznej oraz prowadzenie kontrolki rozmów telefonicznych.

 28. Pełnienie obowiązków pracownika pierwszego kontaktu.

 29. Ochrona Danych Osobowych.


IV. WARUNKI PRACY:

 1. Wymiar etatu:1.

 2. Zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone jedną lub dwiema umowami na czas określony).

 3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2017.60)

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: < 6%

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Curriculum Vitae.

 2. List motywacyjny.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.

 5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922)

 7. Oświadczenie kandydata:

 • niekaralności o którym mowa w cz. I pkt. 3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2

 • że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności
  z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 15.02.2018r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku w zaklejonej kopercie z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KADR” Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

VIII. INFORMACJA O WYNIKU NABORU: umieszczona będzie na stronie internetowej www.gizycko@dps.pl
oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

IX. INNE INFORMACJE:

 1. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 2. Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2017.60)”

 3. Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane przez kandydatów
  w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.

 4. Postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).UWAGA: Zastrzega się prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyn. Dyrektor

 Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 Lucyna Pietranis

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE - STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO

Giżycko, dnia 02.02.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE


DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO


I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 6. wykształcenie wyższe: administracyjne lub pokrewne,

 7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż w pomocy społecznej,

 8. znajomość przepisów: o ochronie środowiska, zamówień publicznych, prawa budowlanego, zagadnień finansów publicznych, prawa pracy, prawa administracyjnego, o pracownikach samorządowych, ochrony danych osobowych, funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 1. umiejętność kierowania zespołem, pracy w zespole,

 2. odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność,

 3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

 4. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

 5. znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,

 6. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

 7. mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane z pracą na stanowisku.

III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU :

 1. Kierownikowi działu administracyjno - gospodarczemu podlegają: administracja, kuchnia, pralnia, portiernia, transport, zaopatrzenie i magazyn.

 2. Do zadań Kierownika działu administracyjno - gospodarczego należy:

 • Opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów  i konserwacji,

 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostce w ramach wykonywanych obowiązków,

 • Nadzorowanie utrzymania otoczenia obiektów Domu oraz ich pomieszczeń w należytej czystości i porządku,

 • Dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, transportowych poprzez nadzór nad prawidłową
  ich eksploatacją,

 • Prowadzenie ksiąg obiektów  DPS, ewidencji środków trwałych,

 • Zabezpieczenie inwentarza DPS przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,

 • Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń,

 • Przeprowadzanie konserwacji zgodnie z instrukcjami o prowadzeniu paszportów technicznych maszyn i urządzeń,

 • Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie
  z przepisami i normami BHP,

 • Prowadzenie procesu inwestycyjnego w ramach robót zleconych,

 • Nadzór nad obsługą urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,

 • Zapewnianie sprawności urządzeń DPS oraz bezpiecznego stanu budynków poprzez niezwłoczne usuwanie awarii,

 • Nadzór i organizowanie pracy osób zatrudnionych w dziale,

 • Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji gospodarki paliwowo – energetycznej, urządzeń energetycznych, instalacji gazowej, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności alarmowej i sygnalizacyjnej, sprzęt techniczno – gospodarczy
  i urządzenia kuchni, pralni, transportu wewnętrznego,

 • Planowanie i zabezpieczanie środków transportu niezbędnych do wykonania statutowych zadań przez komórki organizacyjne DPS,

 • Przestrzeganie i nadzór na zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,

 • Przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,

 • Nadzór nad właściwym utrzymaniem magazynów zapewniając ciągłość działania DPS,

 • Prowadzenie postępowań zgodnie z zamówieniami publicznymi.

IV. WARUNKI PRACY:

 1. Wymiar etatu: 1.

 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.2017.60)

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: < 6%

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Curriculum Vitae.

 2. List motywacyjny.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.

 5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 

 6. Oświadczenie kandydata:

 • o niekaralności o którym mowa w cz. I pkt .3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2

 • że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby
  w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 15.02.2018r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku w zaklejonej kopercie z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZEGO.” Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

VIII. INFORMACJA O WYNIKU NABORU: umieszczona będzie na stronie internetowej www.gizycko@dps.pl
oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.


IX. INNE INFORMACJE:

 1. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 2. Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z 21.11.2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz.U.2017.60)”

 3. Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane przez kandydatów
  w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.


UWAGA: Zastrzega się prawo do: kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyn.


Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
L
ucyna Pietranis


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

Tel.87 4282573/4

Giżycko 27.11.2017r.

 

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownik działu administracyjno – gospodarczego nie dokonano wyboru kandydata.

 

 

                                                                                        

 

 

 

                                                                    Dyrektor
                                                                                                            Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
                                                                               Lucyna Pietranis


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE

Giżycko, dnia 27.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO

I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
nieposzlakowana opinia,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
wykształcenie wyższe-wskazane kierunkowe: techniczne, administracyjne lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy,
znajomość przepisów: o ochronie środowiska, zamówień publicznych, prawa budowlanego, zagadnień finansów publicznych, prawa pracy, prawa administracyjnego, o pracownikach samorządowych, funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.
II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:
umiejętność kierowania zespołem, pracy w zespole,
odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność,
konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,
gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane z pracą na stanowisku.
III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU :
Kierownikowi działu administracyjno - gospodarczemu podlegają: administracja, kuchnia, pralnia, portiernia, transport, zaopatrzenie i magazyn.
Do zadań Kierownika działu administracyjno - gospodarczego należy:
Opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów  i konserwacji,
Prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostce w ramach wykonywanych obowiązków,
Nadzorowanie utrzymania otoczenia obiektów Domu oraz ich pomieszczeń w należytej czystości i porządku,
Dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, transportowych poprzez nadzór nad prawidłową
ich eksploatacją,
Prowadzenie ksiąg obiektów  DPS, ewidencji środków trwałych,
Zabezpieczenie inwentarza DPS przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,
Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń,
Przeprowadzanie konserwacji zgodnie z instrukcjami o prowadzeniu paszportów technicznych maszyn i urządzeń,
Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP,
Prowadzenie procesu inwestycyjnego w ramach robót zleconych,
Nadzór nad obsługą urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,
Zapewnianie sprawności urządzeń DPS oraz bezpiecznego stanu budynków poprzez niezwłoczne usuwanie awarii,
Nadzór i organizowanie pracy osób zatrudnionych w dziale,
Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji gospodarki paliwowo – energetycznej, urządzeń energetycznych, instalacji gazowej, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności alarmowej i sygnalizacyjnej, sprzęt techniczno – gospodarczy
i urządzenia kuchni, pralni, transportu wewnętrznego,
Planowanie i zabezpieczanie środków transportu niezbędnych do wykonania statutowych zadań przez komórki organizacyjne DPS,
Przestrzeganie i nadzór na zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,
Przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,
Nadzór nad właściwym utrzymaniem magazynów zapewniając ciągłość działania DPS,
Prowadzenie postępowań zgodnie z zamówieniami publicznymi.
 IV. WARUNKI PRACY:
Wymiar etatu: 1.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.2017.60)
V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: < 6%
VI. WYMAGANE DOKUMENTY:
Curriculum Vitae.
List motywacyjny.
Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.
Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 
Oświadczenie kandydata:
niekaralności o którym mowa w cz. I pkt .3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt.
że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby
w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.
VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 10.11.2017 r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku w zaklejonej kopercie z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZEGO.” Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.
VIII. INFORMACJA O WYNIKU NABORU: umieszczona będzie na stronie internetowej www.gizycko@dps.pl
oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

IX. INNE INFORMACJE:
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U.2017.60)”
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane przez kandydatów
w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.

UWAGA: Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                                               Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                              Lucyna Pietranis


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4

______________________________________________________


Giżycko 31.03.2017r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: kierownik działu administracyjno – gospodarczego, wybrano ofertę

Pani Katarzyny Maślij, zamieszkałej Żabinka.UZASADNIENIE:

 

Kandydatka spełniała wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz praktycznego funkcjonowania domu pomocy społecznej.

                                                                                                         

                                                                                                                                   Lucyna Pietranis

                                                                                                                  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
                                                                                                                                        w Giżycku

 


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4
______________________________________________________


Giżycko 31.03.2017r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: księgowy, wybrano ofertę:

 

Pani Iwony Kamińskiej, zamieszkałej w Giżycku.


UZASADNIENIE:
 

 

Kandydatka spełniała wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego wykazała się najlepszą znajomością zagadnień dotyczących pracy na w/w stanowisku.

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                      Lucyna Pietranis

                                                                                                                    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
                                                                                                                                          w Giżycku


OGŁOSZENIE O NABORZE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: KSIĘGOWY

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

Tel.87 4282573/4


Giżycko, dnia 06.03.2017 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWY

  

I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. wykształcenie wyższe lub minimum średnie ekonomiczne,
7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości,
8. znajomość przepisów z zakresu księgowości obowiązujących w sferze budżetowej: ustawa o rachunkowości, ustawa
o finansach publicznych, przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), aktów prawnych regulujących działalność domów pomocy społecznej, ustawa o dyscyplinie finansów publicznych,
9. praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dokumentów księgowych.
II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:
1. znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,
2. znajomość pracy w programach komputerowych Arisco,
3. komunikatywność i otwartość,
4. rzetelność, sumienność, odpowiedzialność
5. umiejętność dobrej organizacji pracy,
6. umiejętność pracy w zespole.
7. wysoka kultura osobista,
8. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.


III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU :

1. przyjmowanie dokumentów finansowych  i ich przygotowanie do dalszej realizacji,
2. prowadzenie ksiąg rachunkowych: dekretowanie, księgowanie, ewidencja zaangażowania, ewidencja wydatków strukturalnych,
3. sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
4. ewidencja i rozliczanie środków trwałych, wyposażenia ,
5. przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji (magazynów, kasy, środków trwałych, wyposażenia, paliwa do samochodów),
6. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
7. obsługa kasy w zastępstwie.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. C.V. z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 
6. Oświadczenie kandydata:
1) o niekaralności o którym mowa w cz. I pkt .3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2,
2) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności
z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku w zaklejonej kopercie z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWY.” Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

VI. NABÓR PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W 2 ETAPACH:

1. Etap – ocena formalna złożonych ofert.
2. Etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli 1 etap.
Przewiduje się możliwość przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych przed rozmową. O terminie przeprowadzenia testów
i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

VII. INFORMACJA O WYNIKU NABORU umieszczona będzie na stronie internetowej www.gizycko@dps.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

VIII. INNE INFORMACJE:
1. Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane przez kandydatów w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.

2. Postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

3. Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

UWAGA:
List motywacyjny i C.V. powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101. 926 ze zm.).


                                                                                       
                                                                                                            Dyrektor
                                                                                        Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
                                                                                                        Lucyna Pietranis


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE - KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

Tel.87 4282573/4

 

 

Giżycko, dnia 06.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO

 

I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. wykształcenie wyższe-wskazane kierunkowe: techniczne, administracyjne lub pokrewne,
7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy,
8. znajomość przepisów: o ochronie środowiska, zamówień publicznych, prawa budowlanego, zagadnień finansów publicznych, prawa pracy, prawa administracyjnego, funkcjonowania domów pomocy społecznej.
II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:
1. umiejętność kierowania zespołem, pracy w zespole,
2. odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność,
3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
4. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
5. znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,
6. znajomość pracy w programach komputerowych Arisco,
7. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
8. mile widziane dodatkowe kwalifikacje z zakresu energetyki, gazownictwa, BHP.


III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU :

1. Kierownikowi działu administracyjno - gospodarczemu podlegają: administracja, kuchnia, pralnia, portiernia, transport, zaopatrzenie i magazyn.
2. Do zadań Kierownika działu administracyjno - gospodarczego należy:
1) Opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów  i konserwacji,
2) Prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostce w ramach wykonywanych obowiązków,
3) Nadzorowanie utrzymania otoczenia obiektów Domu oraz ich pomieszczeń w należytej czystości i porządku,
4) Dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, transportowych poprzez nadzór nad prawidłową ich eksploatacją,
5) Prowadzenie ksiąg obiektów  DPS, ewidencji środków trwałych,
6) Zabezpieczenie inwentarza DPS przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,
7) Prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń,
8) Przeprowadzanie konserwacji zgodnie z instrukcjami o prowadzeniu paszportów technicznych maszyn i urządzeń,
9) Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP,
10) Udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji, 
11) Nadzór nad obsługą urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,
12) Zapewnianie sprawności urządzeń Domu oraz bezpiecznego stanu budynków poprzez niezwłoczne usuwanie awarii,
13) Nadzór i organizowanie pracy osób zatrudnionych w dziale,
14) Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji gospodarki paliwowo – energetycznej, urządzeń energetycznych, instalacji gazowej, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności alarmowej i sygnalizacyjnej, sprzęt techniczno – gospodarczy
i urządzenia kuchni, pralni, transportu wewnętrznego,
15) Planowanie i zabezpieczanie środków transportu niezbędnych do wykonania statutowych zadań przez komórki organizacyjne Domu,
16) Przestrzeganie i nadzór na zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,
19) Przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,
20) Nadzór nad właściwym utrzymaniem magazynów zapewniając ciągłość działania Domu.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. C.V. z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, referencje.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 
6. Oświadczenie kandydata:
1) o niekaralności o którym mowa w cz. I pkt .3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2,
2) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności
z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku w zaklejonej kopercie z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZEGO.” Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

VI. NABÓR PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W 2 ETAPACH:

1. Etap – ocena formalna złożonych ofert. 
2. Etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne. 
Przewiduje się możliwość przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych przed rozmową. O terminie przeprowadzenia testów
i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

VII. INFORMACJA O WYNIKU NABORU umieszczona będzie na stronie internetowej www.gizycko@dps.pl oraz
na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

VIII. INNE INFORMACJE:
1. Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane przez kandydatów w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.

2. Postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

3. Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

UWAGA:
List motywacyjny i C.V. powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101. 926 ze zm.).


                                                                                       
                                                                                                             Dyrektor
                                                                                           Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
                                                                                                       
                                                                                                       Lucyna Pietranis

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4
______________________________________________________


Giżycko 22.07.2016r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego, wybrano ofertę Pana Leszka Łucko.


UZASADNIENIE:
 

 

Kandydat spełniał wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego wykazał się znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania domu pomocy społecznej oraz praktycznymi aspektami funkcjonowania jednostki.

 

                                                                                                        

                                                                                                                                          Lucyna Pietranis

                                                                                                                             Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
                                                                                                                                              w Giżycku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE - KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

Tel.87 4282573/4

 

 

Giżycko, dnia 01.07.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. wykształcenie wyższe-wskazane kierunkowe: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika lub pokrewne,
7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż w pomocy społecznej lub służbie zdrowia oraz doświadczenie związane z kierowaniem zespołem,
8. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy
o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964) oraz znajomość przepisów prawo zamówień publicznych, ustawy
o finansach publicznych, kodeksu pracy.
II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:
1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi,
2. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność,
3. umiejętność organizacji pracy podległego zespołu,
4. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
5. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
6. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych, znajomość pracy w programach komputerowych Arisco.

III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU :

1. Organizacja pracy działu i sprawne wykonywanie zadań objętych zakresem działania kierowanej komórki,
a w szczególności:
1) pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy, egzekwowanie jej, jakości i dyscypliny oraz zapewnienie ciągłości pracy komórki,
2) terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw w kierowanej komórce zgodnie z przepisami prawa,
a także dyspozycjami dyrektora,
3) zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa, udzielanie im wytycznych i instruktażu
w wykonywaniu zadań.
2. Odpowiedzialność, za jakość świadczeń pielęgniarskich, terapeutycznych oraz opiekuńczych w Domu.
3. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem lekami mieszkańców, organizacja dostaw leków i materiałów umożliwiających sprawne funkcjonowanie działu.
4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością komórki, kontrolowanie prawidłowego wykonywania
jej zadań, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Organizacja pracy w swojej komórce organizacyjnej, określanie zadań podległym pracownikom, kontrolowanie
i rozliczanie ich realizacji.
6. Przydzielanie pracownikom podległego sobie działu indywidualnych zakresów czynności określających ich zadania, obowiązki i uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności.
7. Wnioskowanie o usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w pracy kierowanej komórki.
8. Na bieżąco informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań w kierowanej komórce i wszelkich zagrożeniach
w ich terminowym wykonywaniu.
9. Wnioskowanie i opiniowanie spraw podległego personelu dotyczących: zasad premiowania, zatrudniania i zwolnień, awansowania, nagradzania, karania, kierowania pracowników na szkolenia i kursy.
10. Sprawowanie nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym Domu.
11. Praca w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. C.V. z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 
6. Oświadczenie kandydata:
1) o niekaralności o którym mowa w cz. I pkt .3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2,
2) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności
z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 11.07.2016 r. do godziny 14.00 w Sekretariacie (pokój nr 1 parter) Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w zaklejonych kopertach z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO.”
Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

VI. NABÓR PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W 2 ETAPACH:

1. Etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych.
2. Etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w etapie 1.
Przewiduje się możliwość przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych przed rozmową. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

VII. INFORMACJA O WYNIKU NABORU umieszczona będzie na stronie internetowej www.gizycko@dps.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

VIII. INNE INFORMACJE:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatów. Nieodebrane przez kandydatów w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.

UWAGA:
List motywacyjny i C.V. powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101. 926 ze zm.).
  

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

                                                                                                        Lucyna Pietranis

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyniku naboru Kierownik DOT

 

 

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4

__________________________________________________________________________


Giżycko 07.06.2016r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika działu opiekuńczo – terapeutycznego wybrano Panią Bogumiłę Siebierańską.


UZASADNIENIE:
 

 

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego wykazała się znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania domu pomocy społecznej.

 

                                                                                                        

                                                                                                               Lucyna Pietranis

                                                                                                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                                   w Giżycku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE - KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4
Giżycko, dnia 26.04.2016 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. wykształcenie wyższe-wskazane kierunkowe: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika lub pokrewne,
7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej lub służbie zdrowia oraz minimum roczne doświadczenie związane z kierowaniem zespołem,
8. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy
o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964) oraz znajomość przepisów prawo zamówień publicznych, ustawy
o finansach publicznych, kodeksu pracy.
II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:
1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi,
2. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność,
3. umiejętność organizacji pracy podległego zespołu,
4. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
5. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
6. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych, znajomość pracy w programach komputerowych Arisco.

III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU :

1. Organizacja pracy działu i sprawne wykonywanie zadań objętych zakresem działania kierowanej komórki,
a w szczególności:
1) pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy, egzekwowanie jej, jakości i dyscypliny oraz zapewnienie ciągłości pracy komórki,
2) terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw w kierowanej komórce zgodnie z przepisami prawa,
a także dyspozycjami dyrektora,
3) zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa, udzielanie im wytycznych i instruktażu
w wykonywaniu zadań.
2. Odpowiedzialność, za jakość świadczeń pielęgniarskich, terapeutycznych oraz opiekuńczych w Domu.
3. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem lekami mieszkańców, organizacja dostaw leków i materiałów umożliwiających sprawne funkcjonowanie działu.
4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością komórki, kontrolowanie prawidłowego wykonywania
jej zadań, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Organizacja pracy w swojej komórce organizacyjnej, określanie zadań podległym pracownikom, kontrolowanie
i rozliczanie ich realizacji.
6. Przydzielanie pracownikom podległego sobie działu indywidualnych zakresów czynności określających ich zadania, obowiązki i uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności.
7. Wnioskowanie o usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w pracy kierowanej komórki.
8. Na bieżąco informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań w kierowanej komórce i wszelkich zagrożeniach
w ich terminowym wykonywaniu.
9. Wnioskowanie i opiniowanie spraw podległego personelu dotyczących: zasad premiowania, zatrudniania i zwolnień, awansowania, nagradzania, karania, kierowania pracowników na szkolenia i kursy.
10. Sprawowanie nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym Domu.
11. Praca w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. C.V. z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 
6. Oświadczenie kandydata:
1) o niekaralności o którym mowa w cz. I pkt .3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2,
2) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności
z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 4 maja 2016 r. do godziny 14.00 w Sekretariacie (pokój nr 1 parter) Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w zaklejonych kopertach z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO.”
Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

VI. NABÓR PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W 2 ETAPACH:

1. Etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych.
2. Etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w etapie 1.
Przewiduje się możliwość przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych przed rozmową. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

VII. INFORMACJA O WYNIKU NABORU umieszczona będzie na stronie internetowej www.gizycko@dps.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

VIII. INNE INFORMACJE:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatów. Nieodebrane przez kandydatów w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.

UWAGA:
List motywacyjny i C.V. powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101. 926 ze zm.).


                                                                                       
                                                                                          Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
                                                                                                        Lucyna Pietranis


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4


Giżycko, dnia 06.04.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

I. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. wykształcenie wyższe-wskazane kierunkowe: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika lub pokrewne,
7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej oraz minimum roczne doświadczenie związane z kierowaniem zespołem,
8. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy
o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964) oraz znajomość przepisów prawo zamówień publicznych, ustawy
o finansach publicznych, kodeksu pracy.
II. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:
1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi,
2. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność,
3. umiejętność organizacji pracy podległego zespołu,
4. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
5. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
6. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych, znajomość pracy w programach komputerowych Arisco.

III. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU :

1. Organizacja pracy działu i sprawne wykonywanie zadań objętych zakresem działania kierowanej komórki,
a w szczególności:
1) pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy, egzekwowanie jej, jakości i dyscypliny oraz zapewnienie ciągłości pracy komórki,
2) terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw w kierowanej komórce zgodnie z przepisami prawa,
a także dyspozycjami dyrektora,
3) zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa, udzielanie im wytycznych i instruktażu
w wykonywaniu zadań.
2. Odpowiedzialność, za jakość świadczeń pielęgniarskich, terapeutycznych oraz opiekuńczych w Domu.
3. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem lekami mieszkańców, organizacja dostaw leków i materiałów umożliwiających sprawne funkcjonowanie działu.
4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością komórki, kontrolowanie prawidłowego wykonywania
jej zadań, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Organizacja pracy w swojej komórce organizacyjnej, określanie zadań podległym pracownikom, kontrolowanie
i rozliczanie ich realizacji.
6. Przydzielanie pracownikom podległego sobie działu indywidualnych zakresów czynności określających ich zadania, obowiązki i uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności.
7. Wnioskowanie o usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w pracy kierowanej komórki.
8. Na bieżąco informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań w kierowanej komórce i wszelkich zagrożeniach
w ich terminowym wykonywaniu.
9. Wnioskowanie i opiniowanie spraw podległego personelu dotyczących: zasad premiowania, zatrudniania i zwolnień, awansowania, nagradzania, karania, kierowania pracowników na szkolenia i kursy.
10. Sprawowanie nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym Domu.
11. Praca w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. C.V. z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 
6. Oświadczenie kandydata:
1) o niekaralności o którym mowa w cz. I pkt .3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2,
2) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności
z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 21 kwietnia 2016 r. do godziny 14.00 w Sekretariacie (pokój nr 1 parter) Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w zaklejonych kopertach z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO.”
Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

VI. NABÓR PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W 2 ETAPACH:

1. Etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych.
2. Etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w etapie 1.
Przewiduje się możliwość przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych przed rozmową. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

VII. INFORMACJA O WYNIKU NABORU umieszczona będzie na stronie internetowej www.gizycko@dps.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

VIII. INNE INFORMACJE:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatów. Nieodebrane przez kandydatów w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.

UWAGA:
List motywacyjny i C.V. powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101. 926 ze zm.).


                                                                                       
                                                                                          Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 
                                                                                                                                                     Lucyna Pietranis


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO–TERAPEUTYCZNEGO

grafika

Giżycko 09.12.2013 r.

 

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4

__________________________________________________________________________INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na stanowisko

KIEROWNIKA DZIAŁU OPIEKUŃCZO - TERAPEUTYCZNEGO

nie wyłoniono kandydata.

UZASADNIENIE: 

Wpłynęła Jedna oferta, która spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, że kandydat nie spełnia przesłanek merytorycznych.


OGŁOSZENIE O NABORZE - KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

Giżycko 08.10.2013 r.

 

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO

 

I. Niezbędne wymagania od kandydata:
 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. wykształcenie - wyższe - wskazane kierunkowe tj. medyczne, pedagogiczne, psychologia, praca socjalna lub  pokrewne,
 7. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 8. wszechstronna wiedza z zakresu opieki nad osobą w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorą i niesamodzielną.

II. Dodatkowe wymagania od kandydata:

 1. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 2. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 3. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej,
 4. znajomość przepisów  zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. doskonała organizacja pracy,
 7. zaangażowanie i wytrwałość,
 8. odporność na stres,
 9. wysoka kultura osobista,
 10. odpowiedzialność.

III. Zadania wykonywane na stanowisku :

 1. Organizacja pracy działu i sprawne wykonywanie zadań objętych zakresem działania kierowanej komórki, a w szczególności:
  1)pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy, egzekwowanie jej jakości i dyscypliny oraz zapewnienie ciągłości pracy komórki,
  2) terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw w kierowanej komórce zgodnie z przepisami prawa, a także dyspozycjami dyrektora,
  3) zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa, udzielanie im wytycznych i instruktażu w wykonywaniu zadań.
 2. Odpowiedzialność za jakość świadczeń pielęgniarskich, terapeutycznych oraz opiekuńczych w Domu.
 3. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem lekami mieszkańców, organizacja dostaw leków i materiałów umożliwiających sprawne funkcjonowanie działu.
 4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością komórki, kontrolowanie prawidłowego wykonywania jej zadań, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 5. Organizacja pracy w swojej komórce organizacyjnej, określanie zadań podległym pracownikom, kontrolowanie i rozliczanie ich realizacji.
 6. Przydzielanie pracownikom podległego sobie działu indywidualnych zakresów czynności określających ich zadania, obowiązki i uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności.
 7. Wnioskowanie o usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w pracy kierowanej komórki.
 8. Na bieżąco informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań w kierowanej komórce i wszelkich zagrożeniach w ich terminowym wykonywaniu.
 9. Wnioskowanie i opiniowanie spraw podległego personelu dotyczących: zasad premiowania, zatrudniania i zwolnień, awansowania, nagradzania, karania, kierowania pracowników na szkolenia i kursy.
 10. Sprawowanie  nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym Domu.
 11. Praca w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.


IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. C.V. z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.
 5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska. 
 6. Oświadczenie kandydata:
  1) o niekaralności o którym mowa w cz. I pkt .3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2,
  2) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku.


V. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 23.10.2013 r. do godziny 14.00

w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej  w Giżycku w zaklejonych kopertach z napisem:

„NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO.”


Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

VI. Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

 1. Etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych.
 2. Etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w etapie 1.
 
Przewiduje się możliwość przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych przed rozmową. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej

www.dps-gizycko.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.

VIII. Inne informacje:

Dom Pomocy Społecznej  w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatów. Nie odebrane przez kandydatów w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury.

Uwaga:
List motywacyjny i C.V. powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101. 926 ze zm.).

 

                                                                                        
                                                                                         Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Giżycku
                                                                                          Lucyna Pietranis
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

grafika

Giżycko 26.07.2013 r.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI


wybrana została p. EWELINA LESIŃSKA zamieszkała Giżycko.

 

UZASADNIENIE:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.
Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny
kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w którym uzyskała najwyższą
ilość punktów możliwych do uzyskania. Wykazała się znajomością ustawy
o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów podatkowych, ZUS,
ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych oraz specyfiki pracy
w pomocy społecznej. Wskazuje to na sprawną i skuteczną realizację
powierzonych zadań na danym stanowisku oraz należyty kontakt
z mieszkańcami domu pomocy społecznej.


OGŁOSZENIE O NABORZE - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

Giżycko 10.07.2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 
 
REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI
 
 I. Niezbędne wymagania od kandydata:
 
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. wykształcenie - wyższe lub średnie.
 
II. Dodatkowe wymagania od kandydata:
 
1. znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
2. znajomość przepisów podatkowych, ZUS,
3. znajomość ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych,
4. znajomość obsługi programów komputerowych.
 
III. Zadania do wykonania na stanowisku:
 
1. rozliczenia ilościowo - wartościowe magazynów,
2. ewidencja środków trwałych  i wyposażenia,
3. rozliczenie  inwentaryzacji,
4. prowadzenie kasy jednostki – wszelkie czynności związane z obrotem gotówki,
5. obsługa finansowa mieszkańców DPS i ŚDS,
6. prowadzenie archiwum zakładowego,
7. pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
1. List motywacyjny.
2. C.V. z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - druk znajduje się na stronie internetowej.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, staż pracy.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.  
6. Oświadczenie kandydata:
1) o niekaralności o którym mowa w cz. I pkt .3 oraz posiadanie praw o których mowa w cz. I pkt. 2,
2) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku,
 
V. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 19.07.2013 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej  w Giżycku w zaklejonych kopertach z napisem: „NABÓR NA STANOWISKO REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI.” Decyduje data faktycznego wpływu. Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Giżycku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.
 

VI. Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

1. Etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,
2. Etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w etapie 1.
 

VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej
 
www.biuletyn.abip.pl/dps-gizycko  
oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko.
 
VIII. Inne informacje:
 
Dom Pomocy Społecznej  w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatów. Nie odebrane przez kandydatów w/w dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od daty zakończenia procedury. 
 
Uwaga:
 
List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101. 926 ze zm.).
 
                                                                                       
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Giżycku
Lucyna Pietranis


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Konserwator

08 lipca  2013

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Konserwator
 
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem naboru na wolne  stanowisko konserwator, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły podania chętnych do podjęcia pracy. W związku z powyższym nie została wyłoniona kandydatura na w/w stanowisko.

 
Dyrektor DPS w Giżycku

Lucyna Pietranis


OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

21, maja 2013

 OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że poszukuje kandydatów do pracy

- stanowisko pracy: Konserwator,

- wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy

- rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony,

- miejsce wykonywania pracy : DPS w Giżycku - dział administracyjno-gospodarczy

- ilość wolnych stanowisk : 1

Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie: min. zawodowe

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) sumienność, uczciwość, samodzielność,

c) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami w podeszłym wieku oraz niesamodzielnymi,

Zadania wykonywane na stanowisku:

- wykonywanie drobnych napraw,

- wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych,

- wykonywanie drobnych prac hydraulicznych,

- wykonywanie drobnych prac stolarskich, ślusarskich i malarskich,

- wykonywanie drobnych prac porządkowych (dbałość o posesję),

- zdolność prowadzenia auta 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,

- pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,  

Wymagane dokumenty:

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 29.05.2013r. w sekretariacie pokój nr. 1, Domu Pomocy Społecznej w Giżycku ul. Warszawska 31 w godz. od 7.00 do 15.00 lub przesłać na adres Domu lub adres e-mail:

zaopatrzenie@dps-gizycko.pl   

z dopiskiem „konserwator” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2013r.

(decyduje data faktycznego wpływu do DPS w Giżycku)

Nabór przeprowadzany zostanie w 2 etapach:

I etap - sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem,

Inne informacje:

a) oferty, które wpłyną po wymienionym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane,

b) Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nie odsyła dokumentów kandydatów. Nie odebrane przez kandydatów w/w  dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 7 dni od dnia złożenia dokumentów.Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Dyrektor DPS w GiżyckuLucyna Pietranis

Osoba do kontaktu: Paweł Milewski tel. 87 4282573/74

Giżycko , dnia 21 maja 2013r.