ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > Deklaracja dostępnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

w skrócie: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

telefon: + 48 65 520 34 95

                 + 48 65 535 04 77

                 + 48 65 535 03 49

 

e-mail: rehabilitacja@osieczna.com.pl

adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 2; 64 – 113 Osieczna

 

Zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

23 września 2020 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODY OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklaracje sporządzono w dniu 23 września 2020 r. i została ona sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez naszą jednostkę – podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z:

Bartłomiej Dudziak, e – mail: bdudziak@osieczna.com.pl

Można, też dzwonić pod nr telefonu 65 520 34 95

Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Link do strony internetowej rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKÓW CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ

 

Adres:

ul. Zamkowa 2 64 – 113 OSIECZNA

 

Dostępność wejścia

Dojście i dojazd do Centrum Rehabilitacji w Osiecznej prowadzi przez bramę wjazdową od strony ulicy Zamkowej. Po przekroczeniu bramy można dojść do budynku głównego (zamek) lub do budynku rehabilitacji dziennej wraz oddziałem pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Wejście do budynku głównego wyposażone jest w pochylnie przeznaczoną dla osób ze szczególnymi potrzebami i poruszających się na wózkach.

Wejście do budynku rehabilitacji dziennej wyposażone jest w pochylnie przeznaczoną dla osób ze szczególnymi potrzebami i poruszających się na wózkach.

Wejście na oddział pielęgnacyjno – opiekuńczy pozbawione jest barier architektonicznych – jest na tym samym poziomie co teren wokół budynku.

Wejście na teren Centrum Rehabilitacji jest ogólnodostępne w godzinach pracy administracji Centrum Rehabilitacji tj. od godziny 7.25 do godziny 15.00  Po godzinie 15.00 wejście na teren przez portiernię zlokalizowaną przy bramie głównej.

 

Dostępność parkingu

Na teren Centrum Rehabilitacji można wjechać samochodem, w parku oraz przy budynkach znajdują się miejsca parkingowe. Dla pacjentów stacjonarnych parking jest płatny.

Do budynków prowadzą utwardzone dojścia , nie występują utrudnienia z wjazdem wózka i z miejsca parkingowego dojście prowadzące do budynku.

 

Dostępność budynku:

W obu budynkach dostępność na wyższe kondygnacje zapewniają windy osobowe. Przy przyciski na tablicy przyzywowej windy posiadają oznaczenia dogodne dla osób ze szczególnym potrzebami. Na parterze budynków znajdują się klatki schodowe prowadzące na wyższe kondygnacje. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.


strzałka do góry