ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOgłoszenie

Dyrektor  Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,  ul. Zamkowa 2,

64- 113 Osieczna (zwanym dalej Dyrektor Centrum) ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 ze zm.), Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r., poz. 896), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz. 393) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej.

 

I.            Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. poz. 896):

1)      tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

2)      co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza.

 

II.            Wymagane dokumenty:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument  potwierdzający to prawo;

3)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)      dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)      kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 winny być poświadczone za zgodność z oryginałem;  poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji  im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia1997 roku (Dz. U z 2016r. poz. 922 ze zm.);

8)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

III.            Wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w oryginałach, bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem., przy czym poświadczenie może być dokonane  przez kandydata , podpisanego własnoręcznym czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska. 

  

IV.            Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej , udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna, w dniach roboczych w godzinach od 9:00 – 13:00.

 

V.            Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej” należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres:

 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

 ul. Zamkowa 2, 64- 113 Osieczna

 

lub składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Dyrektora Centrum w ciągu 30 dni, od dnia opublikowania ogłoszenia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

VI.            Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści ”Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

VII.            Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.

 

VIII.            Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia,
w  którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Centrum  Rehabilitacji im Prof. M. Walczaka w Osiecznej,  ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna.