ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej: 

  Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej etap II


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe                             

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2 , 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwoPolska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

https://www.osieczna.com.pl

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
https://www.osieczna.com.pl 

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak; pisemny 
Adres: 
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej etap II 

Numer referencyjny: 2019/09/02  

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej – etap II. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania: - rozebranie ogrodzenia w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów, - rozebranie istniejących utwardzeń w zakresie opracowania, - wykonanie utwardzeń z kostki betonowej typu starobruk zgodnie z rysunkiem, - wykonanie utwardzeń z płyt granitowych zgodnie z rysunkiem, - wykonanie alejek o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand zgodnie z rysunkiem, - przełożenie istniejącego bruku, - wykonanie utwardzeń drogi pożarowej o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand wzmocnionego geokratą na pogrubionej podbudowie zgodnie z rysunkiem, - montaż betonowych krawężników wystających, wtopionych i obrzeży betonowych, - wykonanie ogrodzenia panelowego w obrębie opracowania, - dostawa i montaż ławek parkowych wraz z koszami na śmieci – 5 szt., - remont kładki dla pieszych oraz remont kładki przejazdowej, - wykonanie oświetlenia parku i monitoringu zgodnie z rysunkiem, - remont/ewentualna wymiana kanalizacji deszczowej, - wymiana wpustów deszczowych wraz z wymianą odprowadzenia, - wysianie trawy w obrębie wykonanych utwardzeń, - nasadzenia – 30 szt. krzewów. 

Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 45112711-2


Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:  
data zakończenia: 2019-11-20 

 

PROCEDURA

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

Zamawiający żąda wniesienia wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 

KRYTERIA OCENY OFERT 
Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakości

40,00

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-27, godzina: 10:00, 
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - ogólny zakres robót II etap 2019.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁĄCZNIK NR 7 - PARK_opis_projekt_budowlany_Osieczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park etap II - kanalizacja deszczowa.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park etap II - zakres utwardzeń.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park etap II - oświetlenie_monitoring.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park kosztorys — nakładczy.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Specyfikacja robót budowlanych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf