ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA DOMUPodstawa prawna

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach działa na podstawie :
-Uchwały nr III/8/98 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 17.12.1998r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rybnickiego.
-Uchwały nr 13/X/99 Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14.04.1999r. w sprawie oświadczenia woli Zarządu obejmującego sprawy kierowania jednostką organizacyjną o nazwie Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Lyskach.
-Decyzji Wojewody Śląskiego Ppm IV/7230/1/2000, stwierdzającej , że z dniem 01.01.1999r. mienie ruchome i nieruchome Skarbu Państwa będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Rybnickiego.
-Regulaminu organizacyjnego DPS
-Ustawy o pomocy społecznej.
-Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego.
-Innych aktów prawnych normujących pracę Domu.