ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 2016-12-22 R.

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwa projektu lub programu: n/d

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 358171-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: n/d

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2, 64113   Osieczna, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, faks 65 5203495, 5350477, 5350349,

e-mail bdudziak@osieczna.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.osieczna.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): n/d

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

02/11/Sp/2016

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach należących do Zamawiającego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9; Dodatkowe kody CPV: 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: n/d

III.3) Informacje dodatkowe: n/d

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione: nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: n/d

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

 Wartość bez VAT 131640.00 zł

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: n/d

LESPIN Sp. z o.o.,  info@lespin.pl,  ul. Okrężna 19b 64-100 LESZNO,  64-100,  Leszno, 

kraj/woj. wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa: n/d

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa: n/d

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 161917,20 zł brutto

Oferta z najniższą ceną/kosztem 161917,20 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162345,24 zł brutto

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: n/d