ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > Przetargi i KonkursyKonkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

 

ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

 

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale rehabilitacyjnym w godzinach: od 7.25 do 15.00 – opieka dzienna od poniedziałku do piątku

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale/ośrodku rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej w godzinach funkcjonowania oddziału 7.25 do 18.00 – od poniedziałku do piątku

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w dni wolne od pracy od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w godzinach od 15.00 do 7.25 dnia następnego od poniedziałku do piątku

Informacje o warunkach konkursu można uzyskać:

-        w siedzibie CENTRUM REHABILITACJI: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2, tel. 64/5203495

-        na stronie internetowej

·         http://biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Termin składania ofert.: 14 czerwiec 2019 r. do godz. 11°°.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2019r. o godz.12°°
w siedzibie zamawiającego.

Czas trwania umowy od 1 lipca 2019r. do 30 czerwiec 2021r.,

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510).

 

Załącznik: Druk oferty (3. Załącznik nr 1 do SWKO - oferta.pdf)
Załącznik: Wzór umowy (4 Załącznik nr 2 do SWKO - umowa.pdf)
Załącznik: Oświadczenie (6.Oswiadczenie o nie karalność.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2019

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otwarcie ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otawracie ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z 21 sierpnia 2018

Dotyczy: Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie nr 500198754-N-2018

Oznaczenie nadane przez zamawiającego: 2018/P/02/08

 

Załącznik: Zmiana SIWZ (zmiana SIWZ z dnia 21.08.2018_.pdf)
Załącznik: Wzór oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie nr 2018/P/02 /08

Pytania i odpowiedzi dotyczące postepowania przetargowego na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

Data: 20 sierpnia 2018 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie nr 2018/P/02 /08

Pytania i odpowiedzi dotyczące postepowania przetargowego na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

Data: 17 sierpnia 2018 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy

Dotyczy ogłoszenia nr 604620-N-2018 z dnia 2018-08-14


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Pytania i odpowiedzi.


Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej
 
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

„Dostawa sprzętu medycznego”

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Załącznik: SIZW (SIWZ wraz z załącznikami.pdf)
Załącznik: załącznik nr 7 (załacznik nr 7 - OSIECZNA MAPA-projekt-G ETAP I.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Dyrektor  Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,  ul. Zamkowa 2,

64- 113 Osieczna (zwanym dalej Dyrektor Centrum) ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 ze zm.), Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r., poz. 896), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz. 393) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej.

 

I.            Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. poz. 896):

1)      tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

2)      co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza.

 

II.            Wymagane dokumenty:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument  potwierdzający to prawo;

3)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)      dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)      kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 winny być poświadczone za zgodność z oryginałem;  poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji  im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia1997 roku (Dz. U z 2016r. poz. 922 ze zm.);

8)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

III.            Wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w oryginałach, bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem., przy czym poświadczenie może być dokonane  przez kandydata , podpisanego własnoręcznym czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska. 

  

IV.            Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej , udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna, w dniach roboczych w godzinach od 9:00 – 13:00.

 

V.            Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej” należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres:

 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

 ul. Zamkowa 2, 64- 113 Osieczna

 

lub składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Dyrektora Centrum w ciągu 30 dni, od dnia opublikowania ogłoszenia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

VI.            Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści ”Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

VII.            Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.

 

VIII.            Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia,
w  którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Centrum  Rehabilitacji im Prof. M. Walczaka w Osiecznej,  ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna.

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

 

ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

 

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale rehabilitacyjnym w godzinach: od 7.25 do 15.00 – opieka dzienna od poniedziałku do piątku

Ø  dyżurów medycznych w dni wolne od pracy od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w godzinach od 15.00 do 7.25 dnia następnego od poniedziałku do piątku

Informacje o warunkach konkursu można uzyskać:

-        w siedzibie CENTRUM REHABILITACJI: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2, tel. 64/5203495

-        na stronie internetowej www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

 

Termin składania ofert.: 23 kwiecień 2018 r. do godz. 12°°.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018r. o godz.13°°
w siedzibie zamawiającego.

Czas trwania umowy od 1 maja 2018r. do 30 czerwiec 2021r.,

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938).

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ogłasza  konkurs na stanowisko:

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. nr 151 poz. 896).

Kandydaci winni składać dokumenty określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz.393):

1.        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.        dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska,

3.        prawo wykonywania zawodu,

4.        opis przebiegu pracy zawodowej,

5.        inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6.        zaświadczenie o niekaralności,

7.        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 3 przedkłada się w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek”  drogą pocztową na adres:

Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

lub osobiście w sekretariacie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka
w Osiecznej w terminie 21 dni licząc od daty  ukazania  się ogłoszenia. Jeżeli  termin  końcowy przypada  w niedzielę lub inny  ustawowo dzień  wolny  od pracy, wówczas  termin  upływa  dnia  następnego.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu  kontaktowego oraz adnotację: „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępniane są do wglądu w sekretariacie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ Ogłoszenie z dnia 2017-11-27 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Nie

 

INAZWA I ADRES:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2 , 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie,

państwo Polska,

tel. 65 5203495, 5350477, 5350349,

e-mail bdudziak@osieczna.com.pl,

 faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): www.osieczna.com.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

KOMUNIKACJA:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, za pośrednictwem posłańca lub kuriera, osobiście
Adres:
64-113 OSIECZNA ul. Zamkowa 2


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ
Numer referencyjny: 02/03/S/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

Rodzaj zamówienia: Usługi
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie nie podzielone na części:


Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach należących do Zamawiającego. Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem środki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca podczas realizacji usługi zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego procedur dotyczących utrzymania czystości. W przypadku remontów / inwestycji budowlanych w przeprowadzanych w budynku Zamawiającego oczekuje się od wykonawcy bieżącego sprzątania zabrudzeń powstałych na skutek wykonywanych prac. Zamawiający bezwzględnie wymaga aby w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: - od 6:00 do 14:00 pracowały 2 osoby zatrudnione u Wykonawcy - od 14:00 do 22:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy w soboty, niedziele i święta w godzinach: - od 6:00 do 14:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy - od 14:00 do 22:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy Przy wykonywaniu prac objętych postępowaniem przetargowym należy uwzględnić, że w ciągu dnia pacjenci Centrum Rehabilitacji nie przebywają w łóżkach.

Ponieważ prace porządkowe wykonywane będą podczas ciągłej obecności pacjentów, harmonogram prac Wykonawca powinien uwzględniać rozkład dnia ustalony dla pacjentów.

Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90911200-8Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-01-01

2018-12-31SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: a/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamówienie b/ posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia c/posiadają odpowiedni potencjał.
Informacje dodatkowe


Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej (sytuacja ekonomiczna)uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł


Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. O wartości minimalnej 150 000,00 zł brutto na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Na podstawie § 2.4 pkt1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016 poz. 1126) zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą, że wykonane usługi sprzątania, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz usług (załącznik nr 7 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi w zakresie sprzątania były wykonywane.

 

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 13) – 22) i ust.5 pkt 1) i 8) pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

INNE DOKUMENTY

Oświadczenie, iż środki użyte do realizacji usługi posiadają stosowne certyfikaty, atesty, karty charakterystyki lub inne zezwolenia dopuszczające ich stosowanie na terytorium RP oraz że są one bezpieczne w użytkowaniu dla personelu medycznego i pacjentów (wykonawca dołącza aktualne kserokopie wymienionych dokumentów) – załącznik nr 5 do SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

OPIS
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie


 

 

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

40,00


Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-05, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Nr ogłoszenia w BZP: 604907-N-2017 z dnia 2017-10-20 r

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,

krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000,

ul. ul. Zamkowa  2 , 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl,

faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): http://www.osieczna.com.pl/

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

http://www.osieczna.com.pl/,

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


http://www.osieczna.com.pl/,

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pośrednictwem posłańca/kuriera lub osobiście
Adres: 64-113 Osieczna ul. Zamkowa 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Numer referencyjny: 02/02/D/2017

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dotyczy

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia obejmuje modernizację – przebudowę dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Zakres prac został podzielony na dwa etapy, pierwszy etap prac należy wykonać do 20 listopada 2017 II etap prac należy wykonać do 15 listopada 2018 r. Pierwszy etap prac stanowi 3,75 % całości zadania.

Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45215110-0

45233161-5

45233266-9

45233220-7

45223300-9


Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2018-11-15

Informacje dodatkowe:

Zakres prac został podzielony na dwa etapy, pierwszy etap prac należy wykonać do 20 listopada 2017 II etap prac należy wykonać do 15 listopada 2018 r. Pierwszy etap prac stanowi 3,75 % całości zadania.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamówienie

b) posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia

c) posiadają odpowiedni potencjał kadrowy w szczególności w zakresie osób odpowiedzialnych za kierowanie prowadzonymi robotami budowlanymi i nadzorem nad nimi.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej w pkt 5.1. 2) lit. a) SIWZ – uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia. O wartości minimalnej 300 000,00 zł brutto na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Na podstawie § 2.4 pkt1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016 poz. 1126) zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą, że wykonane roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

- (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
- (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
- (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 13) – 22) i ust.5 pkt 1) i 8) pzp. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą, że wykonane roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

PROCEDURA

OPIS
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie dotyczy
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

Aukcja elektroniczna: Nie dotyczy

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

dodatkowa gwarancja

40,00

 

 

 

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy
Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem: Nie dotyczy
Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: Nie dotyczy
Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: Nie dotyczy
Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-06, godzina: 10:00,

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie dotyczy

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Załącznik: Zakres prac (Zakres_prac_zalacznik_11.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część II „WYMIANA OKIEN ORAZ RENOWACJA ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ&

Zamawiający:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

 

Adres:

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2

Tel. Fax.:  /065/ 520 34 95;

NIP: 697 – 18 – 85 – 702

email: rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; nr postępowania 01/02/P/2017

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Część II  „WYMIANA OKIEN ORAZ RENOWACJA ZABYTKOWYCH OKIEN
W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ”

 

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 778 036,21 zł netto, co stanowi równowartość 186 360,44  Euro netto. Wartość kosztorysowa brutto 956 984,53 zł

 

DANE O OFERTACH

 

Liczba złożonych ofert: 3

Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 1

 

OFERTA I

 

Przedsiębiorstwo – Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23 b 87 – 100 TORUŃ – wartość robót brutto 1 185 081,54 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 47,90

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – 87,90 pkt

 

OFERTA II

 

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20 – 474 LUBLIN – wartość robót brutto 726 729,74 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: oferta odrzucona

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: oferta odrzucona

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – oferta odrzucona

 

OFERTA III

 

Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak ul. Mielżyńskich 12 64 – 100 LESZNO

 – wartość robót brutto 946 096,84 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 60

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – 100 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1; 20 – 474 LUBLIN

 

Uzasadnienie:

Zamawiający wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm.). Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp został wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postepowaniu. Przedstawione dokumenty nie spełniły stawianych warunków.

Na podstawie art. 89 ust 1 ustawy pzp oferta została odrzucona.

 

Oferta najkorzystniejsza / wybrana:

 

Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak

ul. Mielżyńskich 12

 64 – 100 LESZNO

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę cenową, zdobywając największa ilość punktów. Złożona oferta odpowiada wymogom stawianym przez zamawiającego.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część I Odnowienie elewacji

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

 

Adres:

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2

Tel. Fax.:  /065/ 520 34 95;

NIP: 697 – 18 – 85 – 702

email: rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; nr postępowania 01/02/P/2017

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Część I  „ODNOWIENIE ELEWACJI”

 

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1 256 192,60 zł netto, co stanowi równowartość 300 891,66  Euro netto. Wartość kosztorysowa brutto 1 545 116,90 zł

 

DANE O OFERTACH

 

liczba złożonych ofert: 3

liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

 

OFERTA I

 

Konsorcjum Budowlane - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND – BUD Zdzisław Baryga; 64 – 100 LESZNO
ul. Góreckiego 15 – LIDER KONSORCJUM; PPHU ABAKUS Małgorzata Baryga – Góralska; 64 – 100 LESZNO
ul. Jagienki 14 – PARTNER KONSORCJUM – wartość brutto robót 1 319 196,94 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 60       

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „dodatkowa gwarancja” – 100 pkt.

 

OFERTA II

 

Przedsiębiorstwo – Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23 b 87 – 100 TORUŃ – wartość robót brutto 2 120 685,10 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 37,32 

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – 77,32 pkt

 

OFERTA III

 

Jack – Bud Polska Sp. z o.o. Sp. k. Os. B. Chrobrego paw. 11060 – 681 POZNAŃ – wartość robót brutto 1 842 284,66 zł; dodatkowa gwarancja 24 miesiące

Punkty przyznane w kryterium CENA: 42,96 

Punkty przyznane w kryterium DODATKOWA GWARANCJA: 40

Suma punktów zdobytych w kryterium „cena” oraz w kryterium „termin gwarancji” – 82,96 pkt

 

Oferta najkorzystniejsza / wybrana:

 

Konsorcjum Budowlane - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND – BUD Zdzisław Baryga; 64 – 100 LESZNO ul. Góreckiego 15 – LIDER KONSORCJUM; PPHU ABAKUS Małgorzata Baryga – Góralska; 64 – 100 LESZNO ul. Jagienki 14 – PARTNER KONSORCJUM

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę cenową zdobywając największa ilość punktów. Złożona oferta odpowiada wymogą stawianym przez zamawiającego.

 


 

 

 

Osieczna, 17 marca  2017r.


Informacja z otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA

 

CZĘŚĆ I:  ODNOWIENIU ELEWACJI

 

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

 

oznaczenie postępowania: 01/02/P/2017

 

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1 256 192,60 zł netto, co stanowi równowartość 300 891,66  Euro netto. Wartość kosztorysowa brutto 1 545 116,90 zł

 

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 778 036,21 zł netto, co stanowi równowartość 186 360,44  Euro netto. Wartość kosztorysowa brutto 956 984,53 zł

 

Podstawą przeliczenia wartości zamówienia jest kurs złotego w stosunku do euro, który wynosi 4,1749 określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 

Liczba złożonych ofert w postepowaniu: 5

 

OFERTA NR 1

 

Konsorcjum Budowlane

1.       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND – BUD Zdzisław Baryga; 64 – 100 LESZNO ul. Góreckiego 15 – LIDER KONSORCJUM

2.       PPHU ABAKUS Małgorzata Baryga – Góralska; 64 – 100 LESZNO ul. Jagienki 14 – PARTNER KONSORCJUM

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI I

Wartość oferty: 1 319 196,94 brutto

Dodatkowy termin gwarancji: 24 miesiące

 

OFERTA NR 2

 

Przedsiębiorstwo – Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o.

ul. Chrzanowskiego 23 b

87 – 100 TORUŃ

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II

 

Wartość ofert – CZĘŚĆ I: 2 120 685,10 zł brutto

Dodatkowa gwarancja: 24 miesiące

 

Wartość ofert – CZĘŚĆ II: 1 185 081,54 zł brutto

Dodatkowa gwarancja: 24 miesiące

 

 

 

OFERTA NR 3

 

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.

ul. Smoluchowskiego 1

20 – 474 LUBLIN

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI II

Wartość oferty: 726 729,74 zł brutto

Dodatkowy termin gwarancji: 24 miesiące

 

OFERTA NR 4

 

Jack – Bud Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Os. B. Chrobrego paw. 110

60 – 681 POZNAŃ

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI I

Wartość oferty: 1 842 284,66 zł brutto

Dodatkowa gwarancja: 24 miesiące

 

OFERTA NR 5

 

Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo

Eksport Import Dariusz Nowak

ul. Mielżyńskich 12

64 – 100 LESZNO

 

Oferta dotyczy: CZĘŚCI II

Wartość oferty: 946 096,84 zł brutto

Dodatkowy termin gwarancji: 24 miesiące

 

 


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA

CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Nr postepowania 1/02/P/2017

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 8 ust. 8.2 dotyczącym wysokości wadium.

 

Ustala się wysokość wadium dla :

części I:  przedmiotu zamówienia w wysokości 37 000,00 zł słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych

cześć II: przedmiotu zamówienia w wysokości 22 000,00 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych

 

ponadto Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa 10 marca 2017 r. o godz. 10.00

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi 10 marca 2017 roku o godz. 10.15

 

Osieczna, 6 marca 2017 r. 

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA

CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii : nie


Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2, 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): tak
www.rehabilitacjia.osieczna.com.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak
www.rehabilitacjia.osieczna.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać Elektronicznie: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz poz. 1830 z 2015 r); za pośrednictwem posłańca (kuriera) lub osobiście

Adres:
64-113 Osieczna ul. Zamkowa 2 (sekretariat szpitala - budynek główny)


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA:

CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Numer referencyjny: 01/02/P/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym został podzielony na dwie części, które stanowią odrębne zadanie. Część I obejmuje odnowienie elewacji na budynku głównym Centrum Rehabilitacji w Osiecznej – Zamek, Część II obejmuje wymianę okien oraz renowację zabytkowych okien (budynek główny – zamek) w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Prace należy wykonywać zgodnie z: Projektem budowlanym – Odnowienie elewacji; Projektem budowlanym – Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej; Dokumentacją badań konserwatorskich wykonanych na elewacji zamku w Osiecznej; Programem prac budowlano konserwatorskich przy elewacji zamku w Osiecznej; Inwentaryzacja pomiarowo rysunkowa stolarki okiennej podlegającej wymianie znajdującej się w skrzydle południowo – wschodnim, zachodnim i północnym zamku w Osiecznej; Programem prac konserwatorskich do wykonania przy stolarce okiennej zamku w Osiecznej; Programem prac konserwatorskich do wykonania przy stolarce okiennej z przeszkleniem witrażowym zamku w Osiecznej; Specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych dla części I; Specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych dla części II

Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45215100-8, 45453000-7, 45440000-3, 45442110-1, 45442000-7, 44221000-5, 45410000-4

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2018

data zakończenia: 15/11/2017


Informacje dodatkowe:

Realizacja części I: „Odnowienie elewacji” przewidziana jest na dwa lata w związku z powyższym zadanie to należy podzielić na dwa etapy. Zakres robót – przerób powinien zostać podzielony w stosunku 50 do 50 czyli przerób w I etapie wyniesie 50 % wartości ofertowej w 2017 r. i II etap odpowiednio 50 % wartości ofertowej w 2018 r. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I: ODNOWIENIE ELEWACJI I etap realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2017 r. II etap realizacji zadania od 1 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2018 r. CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ” Całość zadania należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2017 r. Kolejność wykonywania robót związanych z odnowieniem elewacji oraz wymianą okien należy ustalić z inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: a)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamówienie b)posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia c)posiadają odpowiedni potencjał kadrowy w szczególności w zakresie osób odpowiedzialnych za kierowanie prowadzonymi robotami budowlanymi i nadzorem nad nimi.
Informacje dodatkowe Prace dotyczące części II polegające na konserwacji i restauracji witraża w westybulu (przyziemie wieży od strony płd.) oraz kwater ze szkleniem z gomółek w skrzydłach okien sali rycerskiej i sali w skrzydle północnym zamku mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.)


Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej w pkt 5.1. 2) lit. a) SIWZ – uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że: a/wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia (dla każdej części trzy roboty). O wartości minimalnej dla części I 1 500 000,00 zł brutto oraz dla części II 1 000 000,00 zł brutto każda, wykonane w ramach odrębnych umów – na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ b/ Na podstawie § 2.4 pkt1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016 poz. 1126) zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą że wykonane roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnym za kierowaniem robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje następującymi osobami: a/KIEROWNIK BUDOWY, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, który posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.) oraz kwalifikacje o których mowa w art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z póź. zm.) – dotyczy części I i II przedmiotu zamówienia b/ KIERUJĄCY PRACAMI KONSERWATORSKIMI, posiada wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe o którym mowa w art. 37 a ust. 1 oraz art. 37 a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.) – dotyczy części II przedmiotu zamówienia Kopię dokumentów, o których mowa w/w artykułach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.) wykonawca bezwzględnie przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 13) – 22) i ust.5 pkt 1) i 8) pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu:

 

INNE DOKUMENTY

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; Oświadczenie, to przekazuje się w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego, za pośrednictwem strony internetowej, informacji po otwarciu ofert dotyczących: kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

PROCEDURA

OPIS
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla: części I: przedmiotu zamówienia w wysokości 40.000,00 zł słownie: czterdziestu tysięcy złotych cześć II: przedmiotu zamówienia w wysokości 27.000,00 zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych


Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna: nie dotyczy

KRYTERIA OCENY OFERT


Kryteria

Znaczenie

cena

60

dodatkowa gwarancja

40


Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy

Licytacja elektroniczna: nie dotyczy

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/03/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1   

Nazwa: Odnowienie elewacji

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Głównym założeniem planowanych prac jest wykonanie kompleksowej konserwacji i restauracji mającej na celu zatrzymanie postępujących procesów degradacji substancji zabytkowej oraz przywrócenie elewacjom wyglądu możliwie zbliżonego do pierwotnego wyglądu z okresu budowy zamku z wyodrębnieniem faz jego rozbudowy. Prace muszą być ściśle prowadzone na podstawie: Dokumentacji badań konserwatorskich wykonywanych na elewacji zamku w Osiecznej; Programu prac budowlano konserwatorskich przy elewacji zamku w Osiecznej; Projektu budowlanego Zaproponowane w programie prac oraz dokumentacji badań konserwatorskich rozwiązania kolorystyczne uzyskały akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie z zastrzeżeniem, że ostateczne zatwierdzenie kolorystyki dla całego obiektu nastąpi po przedstawieniu zaproponowanych zestawień barwnych na wybranym odcinku ścian i detalu architektonicznego elewacji obiektu. Przewidziano wyeksponowanie lica cegły gotyckiej w skrzydle północnym

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7, 45410000-4, 45443000-4, 45442100-8, 45442000-7, 45442000-7, 45215100-8

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2018

Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60

dodatkowa gwarancja

40

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Realizacja części I: „Odnowienie elewacji” przewidziana jest na dwa lata w związku z powyższym zadanie to należy podzielić na dwa etapy. Zakres robót – przerób powinien zostać podzielony w stosunku 50 do 50 czyli przerób w I etapie wyniesie 50 % wartości ofertowej w 2017 r. i II etap odpowiednio 50 % wartości ofertowej w 2018 r. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I: ODNOWIENIE ELEWACJI I etap realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2017 r. II etap realizacji zadania od 1 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

 

Część nr: 2   

Nazwa: WYMIANA OKIEN ORAZ RENOWACJA ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stolarka okienna zamku w większości pochodzi z lat 1903 – 1908 i z roku 1939 kiedy prowadzone były rozbudowy i remonty najbardziej ingerujące w strukturę zamku. Najstarsza stolarka powinna zostać poddana pracom konserwatorskim i pozostawiona w obecnej formie. Pozostałe okna należy wykonać jako drewniane typu EURO według projektu i wymiarów indywidualnych – dopasowane do każdego otworu okiennego indywidualnie. Okna odtworzyć z zachowaniem kształtu i wymiarów, oraz odtworzyć elementy dekoracyjne w widoku od strony elewacji od strony wnętrza. Prace muszą być ściśle prowadzone na podstawie: Inwentaryzacji pomiarowo – rysunkowej stolarki okiennej podlegającej wymianie znajdującej się w skrzydle południowo – wschodnim, zachodnim i północnym zamku w Osiecznej, Programu prac konserwatorskich do wykonania przy stolarce okiennej zamku w Osiecznej, Programu prac konserwatorskich do wykonania przy stolarce okiennej z przeszkleniem witrażowym zamku w Osiecznej, Projektem budowlanym

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7, 45215100-8, 45440000-3, 44221000-5

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2017

Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60

dodatkowa gwarancja

40

 UWAGA:

Załączniki do SIWZ od nr 12 do nr 22 należy pobrać ze strony zamawiajacego: www.rehabilitacja.osieczna.com.pl


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 2016-12-22 R.

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwa projektu lub programu: n/d

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 358171-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: n/d

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2, 64113   Osieczna, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, faks 65 5203495, 5350477, 5350349,

e-mail bdudziak@osieczna.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.osieczna.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): n/d

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

02/11/Sp/2016

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach należących do Zamawiającego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9; Dodatkowe kody CPV: 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: n/d

III.3) Informacje dodatkowe: n/d

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione: nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: n/d

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

 Wartość bez VAT 131640.00 zł

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: n/d

LESPIN Sp. z o.o.,  info@lespin.pl,  ul. Okrężna 19b 64-100 LESZNO,  64-100,  Leszno, 

kraj/woj. wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa: n/d

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa: n/d

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 161917,20 zł brutto

Oferta z najniższą ceną/kosztem 161917,20 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162345,24 zł brutto

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: n/dOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

Adres:

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2

Tel. Fax.:  /065/ 520 34 95;

NIP: 697 – 18 – 85 – 702

email: rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”

 

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę:

          

134 146,34 zł netto, tj. 165 000,00 zł brutto

co stanowi równowartość 32 131,63 euro netto

 

DANE O OFERTACH

 

liczba złożonych ofert: 3

liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 1

 

OFERTA I

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAFMAR Dawid Marcinkowski ul. Nowa 32 64 – 111 LIPNO – wartość miesięczna usługi: 13 500,00 zł brutto / wartość usługi rocznie: 162 000,00 zł brutto

 

Oferent wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) oraz Punkt 6.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

OFERTA II

 

LESPIN Sp. z o.o. ul. Okrężna 19 b 64 – 100 LESZNO – wartość miesięczna usługi: 13 493,10 zł brutto / wartość usługi rocznie: 161 917,20 zł brutto

 

Punkty przyznane w kryterium CENA: 60                      

Punkty przyznane w kryterium zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 40

Suma punktów zdobytych w obu kryteriach – 100  

 

OFERTA III

 

ANTICULEX Krzysztof Biegański ul. Pilotów 23 64 – 100 LESZNO - wartość miesięczna usługi: 13 528,77 zł brutto / wartość usługi rocznie: 162 345,24 zł brutto

 

Punkty przyznane w kryterium CENA: 59,84                 

Punkty przyznane w kryterium zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 40

Suma punktów zdobytych w obu kryteriach – 99,84

 

Oferta najkorzystniejsza / wybrana:

 

LESPIN Sp. z o.o.

ul. Okrężna 19 b 64 – 100 LESZNO

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent zaoferował najniższą cenę za wykonie przedmiotu umowy.  Oferent zadeklarował, że usługę sprzątania będzie realizowało 5 osób, w tym 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają stopień niepełnosprawności.

 

Osieczna, 14 grudnia 2016 r.

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokól z otwarcia ofert

W dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego dokonano otwarcia ofert
w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej.

Zamawiający:

 

Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2

64 – 113 OSIECZNA

  

Wartość zamówienia – kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 134 146,34 zł netto, co stanowi równowartość 32 131,63  Euro netto. Wartość kosztorysowa brutto 165 000,00 zł

Ustalenie wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztów poniesionych w latach 2015 – 2016 na realizację usług z zakresu przedmiotu umowy oraz prognozowanej na 2017 r stawki minimalnego wynagrodzenia.

 

Podstawą przeliczenia wartości zamówienia jest kurs złotego w stosunku do euro, który wynosi 4,1749 określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 Zestawienie ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego do dnia 12 grudnia 2016 r. do godziny 10.00

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Wartość netto

Wartość

VAT-u

Wartość brutto

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAFMAR Dawid Marcinkowski

ul. Nowa 32

64 – 111 LIPNO

10 975,61 zł

2 524,39 zł

13 500,00 zł

2

LESPIN Sp. z o.o.

ul. Okrężna 19 b

64 – 100 LESZNO

10 970,00 zł

2 523,10 zł

13 493,10 zł

3

ANTICULEX

Krzysztof Biegański

ul. Pilotów 23

64 – 100 LESZNO

10 999,00 zł

2 529,77 zł

13 528,77 zł

Załącznik: Protokół (protokol_z_otwarcia_ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

WYJAŚNIENIA

dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

“ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI
W OSIECZNEJ

nr postępowania 02/11/Sp/2016

 

 

 

Pytanie nr 1

Kwoty netto i brutto za jaką jest teraz wykonywana usługa utrzymania czystości w obiekcie?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wykonawca usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej został wybrany w postepowaniu konkursowym, a wartość wykonywanych usług nie przekroczyła kwoty 30 tys. euro netto w stosunku rocznym i jest to kwota 125 376,00 zł netto rocznie.

 

 

Pytanie nr 2

Czy SIWZ z 2015 r. jest tożsama z SIWZ w obecnym postępowaniu?

 

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zapytanie ofertowe z 2015 dotyczące usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji
w Osiecznej zawierało inny opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zapytanie ofertowe nie jest tożsame ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postepowaniu o nr referencyjnym
02/11/Sp/2016

 

 

 

 

 

 

 

Osieczna, 6 grudnia 2016 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2, 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): www.osieczna.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://www.osieczna.com.pl/ http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.osieczna.com.pl/ http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak

Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz poz. 1830 z 2015 r.) za pośrednictwem posłańca lub osobiście
Adres:
64 - 113 OSIECZNA ul. Zamkowa 2 (sekretariat - budynek główny)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej
Numer referencyjny: 02/11/Sp/2016


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach należących do Zamawiającego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:90911200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: n/d
Waluta: n/d

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

 

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Informacje dodatkowe: n/d

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadają polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej, niż równowartość 200 tys. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dołączonej do formularza oferty kserokopii polisy (poświadczonej za zgodność z oryginałem)
Informacje dodatkowe: n/d

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający bezwzględnie wymaga aby w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach:

- od 6:00 do 14:00 pracowały 2 osoby zatrudnione u Wykonawcy

- od 14:00 do 22:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy

w soboty, niedziele i święta w godzinach:

- od 6:00 do 14:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy

- od 14:00 do 22:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe: Wykonawca przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca posiada doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

 

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie referencji wystawionych oferentowi, w których wartość usługi wynosiła minimum 150 tys. zł W przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych (kryterium oceny ofert) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kopii umów o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej pomiędzy Wykonawcą a pracownikiem Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz poinformowania Zamawiającego o zmianie pracownika.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP n/d

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: n/d

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: n/d

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP n/d

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz oferty. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie od udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe: n/d


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  n/d
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  n/d
Kryteria selekcji wykonawców: n/d


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: n/d

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe: n/d

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe: n/d

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: n/d
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: n/d
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): n/d
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: n/d
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: n/d

Aukcja wieloetapowa n/d

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: n/d

 

 

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne n/d

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): n/d

Informacje dodatkowe n/d


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: n/d

Wstępny harmonogram postępowania: n/d

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: n/d

Informacje dodatkowe: n/d

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: n/d

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: n/d

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: n/d

Licytacja wieloetapowa n/d

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: n/d

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: n/d


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: n/d


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: n/d


Informacje dodatkowe: n/d

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): n/d

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 12/12/2016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Wskazać powody: n/d

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: n/d

Początek formularza

Dół formularza

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

 

dotyczy: postępowania przetargowego nr 01/11/Sp/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Działają na podstawie art. 93.1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004 nr 19 poz.177 z póź. zm.) komisja przetargowa unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości, usług pralniczych i prasowania, dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”.  

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie składania ofert, złożono tylko jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARG NIEOGRANICZONY

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości, usług pralniczych i prasowania, dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących
w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej:
nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: n/d

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2, 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail , faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): www.reabilitacja.sieczna.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): n/d

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
: tak
www.rehabilitacja.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
tak
www.rehabilitacja.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem:
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie
adres: n/d

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
tak

Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), za pośrednictwem posłańca lub osobiście
Adres:
64-113 OSIECZNA ul. Zamkowa 2 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości, usług pralniczych i prasowania, dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Numer referencyjny: 01/11/Sp/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości, usług pralniczych i prasowania, dezynsekcji, deratyzacji, odmuszania w tym również tępienia komarów, insektów oraz usuwania gniazd owadów żądlących w obiektach należących do Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9


Dodatkowe kody CPV:90921000-9, 90923000-3, 98310000-9, 98315000-4

 

 

 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: n/d
Waluta: n/d

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2019


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca posiada koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień do zakupu i stosowania środków I kl. toksyczności metodą fumigacji – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający stosowanie systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów kontroli HACCP zgodny z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 Nr 171, poz. 1225 z póź. zm.)

- kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

Informacje dodatkowe: n/d


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca posiadają polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej, niż równowartość 200 tys. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dołączonej do formularza oferty kserokopii polisy (poświadczonej za zgodność z oryginałem)

Informacje dodatkowe: n/d

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający bezwzględnie wymaga by w godzinach od 6.00 do 22.00 pracowało minimum dwóch pracowników wykonawcy, co oznacza, że w tym przedziale czasowym pracują jednocześnie minimum dwie osoby zatrudnione u Wykonawcy. Wykonawca przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3 - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie referencji wystawionych oferentowi, za usług wynosiła minimum 100 tys. zł  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: n/d

 

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: nie

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: n/d

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: n/d

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: n/d

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz oferty. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie od udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Oświadczenie, iż środki użyte do realizacji usługi posiadają stosowne certyfikaty, atesty, karty charakterystyki lub inne zezwolenia dopuszczające ich stosowanie na terytorium RP oraz że są one bezpieczne w użytkowaniu dla personelu medycznego i pacjentów (wykonawca dołącza aktualne kserokopie wymienionych dokumentów) Wykaz środków toksycznych i biobójczych, jakie Wykonawca planuje stosować przy wykonywaniu usługi oraz kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem aktualnych kart charakterystyk preparatów niebezpiecznych lub niebezpiecznych substancji chemicznych sporządzonych stosownie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie kart charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588),

 

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe: n/d


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców: n/d  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców: n/d
Maksymalna liczba wykonawców: n/d  
Kryteria selekcji wykonawców: n/d


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: n/d

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

Informacje dodatkowe: n/d

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: n/d
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu


 

przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: n/d

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: n/d

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): n/d

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: n/d

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: n/d
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: n/d

 

Aukcja wieloetapowa n/d

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: n/d


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

zatrudnienie osób niepełnoprawnych

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1

ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): n/d

Informacje dodatkowe: n/d

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: n/d

Wstępny harmonogram postępowania: n/d

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: n/d


Informacje dodatkowe: n/d

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie

Informacje dodatkowe: n/d

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: n/d

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia
w licytacji elektronicznej: n/d

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: n/d

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: n/d

 

Licytacja wieloetapowa: n/d

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: n/d

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: n/d


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: n/d


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: n/d


Informacje dodatkowe: n/d

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 28/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Wskazać powody: n/d

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: n/d