ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej 

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. Zamkowa  2 , 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (URL): 

https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres: 
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu 
Numer referencyjny: 2019/09/03  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania:

1. rozebranie istniejących budynków obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,

2. rozebranie ogrodzenia murowanego w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,

3. wykonanie zabezpieczenia budynków sąsiednich poprzez wybudowanie przypór,

4. wykończenie ścian budynku sąsiedniego poprzez otynkowanie i wykonanie warstw elewacyjnych,

5. wykonanie podbudów pod projektowane utwardzenia,

6. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk wraz z ułożeniem krawężników zgodnie z rysunkiem,

7. zagospodarowanie terenu wokół utwardzeń poprzez wysiew trawy i wykonanie nasadzeń, wykonanie ogrodzenia murowanego w zakresie i formie zgodnie z projektem,

8. montaż bramy i furtki w ogrodzeniu murowanym – brama otwierana elektrycznie za pomocą pilotów,

9. wykonanie ogrodzenia panelowego zgodnie z rysunkiem wraz z montażem bramy, doprowadzenie zasilania bramy,

10. montaż latarni oświetleniowej zgodnie z projektem na wzór istniejących. 

Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1


Okres, w którym realizowane będzie

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-22 

 

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
Zamawiający żąda wniesienia wadium


KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakości

40,00

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-10-16, godzina: 10:00, 

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

 

 

 

Załącznik: Załącznik nr 7 (Załacznik nr 7 - PRZEDMIAR - rozbiórka i urwardzenie v3.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (Załacznik nr 7 - projekt_budowlany_PZT_opis.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (Załacznik nr 7 - dokumentacja_fotograficzna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 8 (Załacznik nr 8 - pozwolenie_konserwator_pzt.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf