ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Nr ogłoszenia w BZP: 604907-N-2017 z dnia 2017-10-20 r

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,

krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000,

ul. ul. Zamkowa  2 , 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl,

faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): http://www.osieczna.com.pl/

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

http://www.osieczna.com.pl/,

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


http://www.osieczna.com.pl/,

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pośrednictwem posłańca/kuriera lub osobiście
Adres: 64-113 Osieczna ul. Zamkowa 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Numer referencyjny: 02/02/D/2017

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dotyczy

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia obejmuje modernizację – przebudowę dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Zakres prac został podzielony na dwa etapy, pierwszy etap prac należy wykonać do 20 listopada 2017 II etap prac należy wykonać do 15 listopada 2018 r. Pierwszy etap prac stanowi 3,75 % całości zadania.

Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45215110-0

45233161-5

45233266-9

45233220-7

45223300-9


Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2018-11-15

Informacje dodatkowe:

Zakres prac został podzielony na dwa etapy, pierwszy etap prac należy wykonać do 20 listopada 2017 II etap prac należy wykonać do 15 listopada 2018 r. Pierwszy etap prac stanowi 3,75 % całości zadania.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamówienie

b) posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia

c) posiadają odpowiedni potencjał kadrowy w szczególności w zakresie osób odpowiedzialnych za kierowanie prowadzonymi robotami budowlanymi i nadzorem nad nimi.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej w pkt 5.1. 2) lit. a) SIWZ – uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia. O wartości minimalnej 300 000,00 zł brutto na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Na podstawie § 2.4 pkt1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016 poz. 1126) zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą, że wykonane roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

- (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
- (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
- (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 13) – 22) i ust.5 pkt 1) i 8) pzp. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą, że wykonane roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

PROCEDURA

OPIS
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie dotyczy
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

Aukcja elektroniczna: Nie dotyczy

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

dodatkowa gwarancja

40,00

 

 

 

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy
Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem: Nie dotyczy
Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: Nie dotyczy
Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: Nie dotyczy
Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-06, godzina: 10:00,

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie dotyczy

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Załącznik: Zakres prac (Zakres_prac_zalacznik_11.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf