ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatCENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ Ogłoszenie z dnia 2017-11-27 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Nie

 

INAZWA I ADRES:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2 , 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie,

państwo Polska,

tel. 65 5203495, 5350477, 5350349,

e-mail bdudziak@osieczna.com.pl,

 faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): www.osieczna.com.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

KOMUNIKACJA:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, za pośrednictwem posłańca lub kuriera, osobiście
Adres:
64-113 OSIECZNA ul. Zamkowa 2


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ
Numer referencyjny: 02/03/S/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

Rodzaj zamówienia: Usługi
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie nie podzielone na części:


Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach należących do Zamawiającego. Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem środki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca podczas realizacji usługi zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego procedur dotyczących utrzymania czystości. W przypadku remontów / inwestycji budowlanych w przeprowadzanych w budynku Zamawiającego oczekuje się od wykonawcy bieżącego sprzątania zabrudzeń powstałych na skutek wykonywanych prac. Zamawiający bezwzględnie wymaga aby w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: - od 6:00 do 14:00 pracowały 2 osoby zatrudnione u Wykonawcy - od 14:00 do 22:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy w soboty, niedziele i święta w godzinach: - od 6:00 do 14:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy - od 14:00 do 22:00 pracowała 1 osoba zatrudniona u Wykonawcy Przy wykonywaniu prac objętych postępowaniem przetargowym należy uwzględnić, że w ciągu dnia pacjenci Centrum Rehabilitacji nie przebywają w łóżkach.

Ponieważ prace porządkowe wykonywane będą podczas ciągłej obecności pacjentów, harmonogram prac Wykonawca powinien uwzględniać rozkład dnia ustalony dla pacjentów.

Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90911200-8Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-01-01

2018-12-31SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: a/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamówienie b/ posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia c/posiadają odpowiedni potencjał.
Informacje dodatkowe


Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej (sytuacja ekonomiczna)uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł


Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. O wartości minimalnej 150 000,00 zł brutto na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Na podstawie § 2.4 pkt1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016 poz. 1126) zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą, że wykonane usługi sprzątania, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz usług (załącznik nr 7 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi w zakresie sprzątania były wykonywane.

 

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 13) – 22) i ust.5 pkt 1) i 8) pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

INNE DOKUMENTY

Oświadczenie, iż środki użyte do realizacji usługi posiadają stosowne certyfikaty, atesty, karty charakterystyki lub inne zezwolenia dopuszczające ich stosowanie na terytorium RP oraz że są one bezpieczne w użytkowaniu dla personelu medycznego i pacjentów (wykonawca dołącza aktualne kserokopie wymienionych dokumentów) – załącznik nr 5 do SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

OPIS
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie


 

 

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

40,00


Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-05, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf