ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA

CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Nr postepowania 1/02/P/2017

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 8 ust. 8.2 dotyczącym wysokości wadium.

 

Ustala się wysokość wadium dla :

części I:  przedmiotu zamówienia w wysokości 37 000,00 zł słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych

cześć II: przedmiotu zamówienia w wysokości 22 000,00 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych

 

ponadto Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa 10 marca 2017 r. o godz. 10.00

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi 10 marca 2017 roku o godz. 10.15

 

Osieczna, 6 marca 2017 r.