ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej ogłasza  konkurs na stanowisko:

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. nr 151 poz. 896).

Kandydaci winni składać dokumenty określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz.393):

1.        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.        dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska,

3.        prawo wykonywania zawodu,

4.        opis przebiegu pracy zawodowej,

5.        inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6.        zaświadczenie o niekaralności,

7.        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 3 przedkłada się w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek”  drogą pocztową na adres:

Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

lub osobiście w sekretariacie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka
w Osiecznej w terminie 21 dni licząc od daty  ukazania  się ogłoszenia. Jeżeli  termin  końcowy przypada  w niedzielę lub inny  ustawowo dzień  wolny  od pracy, wówczas  termin  upływa  dnia  następnego.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu  kontaktowego oraz adnotację: „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępniane są do wglądu w sekretariacie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.