ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA

CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii : nie


Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2, 64113   Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349.
Adres strony internetowej (URL): www.rehabilitacja.osieczna.com.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): tak
www.rehabilitacjia.osieczna.com.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak
www.rehabilitacjia.osieczna.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać Elektronicznie: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz poz. 1830 z 2015 r); za pośrednictwem posłańca (kuriera) lub osobiście

Adres:
64-113 Osieczna ul. Zamkowa 2 (sekretariat szpitala - budynek główny)


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA:

CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI

CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Numer referencyjny: 01/02/P/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym został podzielony na dwie części, które stanowią odrębne zadanie. Część I obejmuje odnowienie elewacji na budynku głównym Centrum Rehabilitacji w Osiecznej – Zamek, Część II obejmuje wymianę okien oraz renowację zabytkowych okien (budynek główny – zamek) w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Prace należy wykonywać zgodnie z: Projektem budowlanym – Odnowienie elewacji; Projektem budowlanym – Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej; Dokumentacją badań konserwatorskich wykonanych na elewacji zamku w Osiecznej; Programem prac budowlano konserwatorskich przy elewacji zamku w Osiecznej; Inwentaryzacja pomiarowo rysunkowa stolarki okiennej podlegającej wymianie znajdującej się w skrzydle południowo – wschodnim, zachodnim i północnym zamku w Osiecznej; Programem prac konserwatorskich do wykonania przy stolarce okiennej zamku w Osiecznej; Programem prac konserwatorskich do wykonania przy stolarce okiennej z przeszkleniem witrażowym zamku w Osiecznej; Specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych dla części I; Specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych dla części II

Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45215100-8, 45453000-7, 45440000-3, 45442110-1, 45442000-7, 44221000-5, 45410000-4

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2018

data zakończenia: 15/11/2017


Informacje dodatkowe:

Realizacja części I: „Odnowienie elewacji” przewidziana jest na dwa lata w związku z powyższym zadanie to należy podzielić na dwa etapy. Zakres robót – przerób powinien zostać podzielony w stosunku 50 do 50 czyli przerób w I etapie wyniesie 50 % wartości ofertowej w 2017 r. i II etap odpowiednio 50 % wartości ofertowej w 2018 r. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I: ODNOWIENIE ELEWACJI I etap realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2017 r. II etap realizacji zadania od 1 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2018 r. CZĘŚĆ II: WYMIANIE OKIEN ORAZ RENOWACJI ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ” Całość zadania należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2017 r. Kolejność wykonywania robót związanych z odnowieniem elewacji oraz wymianą okien należy ustalić z inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: a)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamówienie b)posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia c)posiadają odpowiedni potencjał kadrowy w szczególności w zakresie osób odpowiedzialnych za kierowanie prowadzonymi robotami budowlanymi i nadzorem nad nimi.
Informacje dodatkowe Prace dotyczące części II polegające na konserwacji i restauracji witraża w westybulu (przyziemie wieży od strony płd.) oraz kwater ze szkleniem z gomółek w skrzydłach okien sali rycerskiej i sali w skrzydle północnym zamku mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.)


Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej w pkt 5.1. 2) lit. a) SIWZ – uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że: a/wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia (dla każdej części trzy roboty). O wartości minimalnej dla części I 1 500 000,00 zł brutto oraz dla części II 1 000 000,00 zł brutto każda, wykonane w ramach odrębnych umów – na podstawie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ b/ Na podstawie § 2.4 pkt1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016 poz. 1126) zamawiający żąda dokumentów, które potwierdzą że wykonane roboty, o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. W tym celu wykonawca dołącza do oferty wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są m.in. referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnym za kierowaniem robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje następującymi osobami: a/KIEROWNIK BUDOWY, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, który posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.) oraz kwalifikacje o których mowa w art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z póź. zm.) – dotyczy części I i II przedmiotu zamówienia b/ KIERUJĄCY PRACAMI KONSERWATORSKIMI, posiada wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe o którym mowa w art. 37 a ust. 1 oraz art. 37 a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.) – dotyczy części II przedmiotu zamówienia Kopię dokumentów, o których mowa w/w artykułach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.) wykonawca bezwzględnie przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 13) – 22) i ust.5 pkt 1) i 8) pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu:

 

INNE DOKUMENTY

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; Oświadczenie, to przekazuje się w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego, za pośrednictwem strony internetowej, informacji po otwarciu ofert dotyczących: kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

PROCEDURA

OPIS
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla: części I: przedmiotu zamówienia w wysokości 40.000,00 zł słownie: czterdziestu tysięcy złotych cześć II: przedmiotu zamówienia w wysokości 27.000,00 zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych


Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna: nie dotyczy

KRYTERIA OCENY OFERT


Kryteria

Znaczenie

cena

60

dodatkowa gwarancja

40


Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy

Licytacja elektroniczna: nie dotyczy

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/03/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1   

Nazwa: Odnowienie elewacji

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Głównym założeniem planowanych prac jest wykonanie kompleksowej konserwacji i restauracji mającej na celu zatrzymanie postępujących procesów degradacji substancji zabytkowej oraz przywrócenie elewacjom wyglądu możliwie zbliżonego do pierwotnego wyglądu z okresu budowy zamku z wyodrębnieniem faz jego rozbudowy. Prace muszą być ściśle prowadzone na podstawie: Dokumentacji badań konserwatorskich wykonywanych na elewacji zamku w Osiecznej; Programu prac budowlano konserwatorskich przy elewacji zamku w Osiecznej; Projektu budowlanego Zaproponowane w programie prac oraz dokumentacji badań konserwatorskich rozwiązania kolorystyczne uzyskały akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie z zastrzeżeniem, że ostateczne zatwierdzenie kolorystyki dla całego obiektu nastąpi po przedstawieniu zaproponowanych zestawień barwnych na wybranym odcinku ścian i detalu architektonicznego elewacji obiektu. Przewidziano wyeksponowanie lica cegły gotyckiej w skrzydle północnym

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7, 45410000-4, 45443000-4, 45442100-8, 45442000-7, 45442000-7, 45215100-8

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2018

Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60

dodatkowa gwarancja

40

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Realizacja części I: „Odnowienie elewacji” przewidziana jest na dwa lata w związku z powyższym zadanie to należy podzielić na dwa etapy. Zakres robót – przerób powinien zostać podzielony w stosunku 50 do 50 czyli przerób w I etapie wyniesie 50 % wartości ofertowej w 2017 r. i II etap odpowiednio 50 % wartości ofertowej w 2018 r. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I: ODNOWIENIE ELEWACJI I etap realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2017 r. II etap realizacji zadania od 1 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

 

Część nr: 2   

Nazwa: WYMIANA OKIEN ORAZ RENOWACJA ZABYTKOWYCH OKIEN W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stolarka okienna zamku w większości pochodzi z lat 1903 – 1908 i z roku 1939 kiedy prowadzone były rozbudowy i remonty najbardziej ingerujące w strukturę zamku. Najstarsza stolarka powinna zostać poddana pracom konserwatorskim i pozostawiona w obecnej formie. Pozostałe okna należy wykonać jako drewniane typu EURO według projektu i wymiarów indywidualnych – dopasowane do każdego otworu okiennego indywidualnie. Okna odtworzyć z zachowaniem kształtu i wymiarów, oraz odtworzyć elementy dekoracyjne w widoku od strony elewacji od strony wnętrza. Prace muszą być ściśle prowadzone na podstawie: Inwentaryzacji pomiarowo – rysunkowej stolarki okiennej podlegającej wymianie znajdującej się w skrzydle południowo – wschodnim, zachodnim i północnym zamku w Osiecznej, Programu prac konserwatorskich do wykonania przy stolarce okiennej zamku w Osiecznej, Programu prac konserwatorskich do wykonania przy stolarce okiennej z przeszkleniem witrażowym zamku w Osiecznej, Projektem budowlanym

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7, 45215100-8, 45440000-3, 44221000-5

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2017

Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60

dodatkowa gwarancja

40

 UWAGA:

Załączniki do SIWZ od nr 12 do nr 22 należy pobrać ze strony zamawiajacego: www.rehabilitacja.osieczna.com.pl


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf