ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > Zamówienia PublicznePLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2020 R.

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia wg. Podziału: roboty budowlane / dostawy / usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto (zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

 1

 

 Dostawa produktów mięsnych i wędlin

 

 Dostawy

 

 Przetarg nieograniczony

 

 158680,91

 

III

 

 

2

 

Dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 

Dostawy

 

Przetarg nieograniczony

 

103 101,67

 

II


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa warzyw i owoców

W załączeniu do pobrania w formacie PDF zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa warzyw i owoców


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa pieczywa

W załączeniu do pobrania w formacie PDF zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pieczywa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa mrożonek i ryb

W załączeniu do pobrania w formacie PDF zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa mrożonek i ryb


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa artykułów spożywczych

W załączeniu do pobrania w formacie PDF zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa artykułów spożywczych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa artykułów mleczarskich

W załączeniu do pobrania w formacie PDF zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa artykułów mleczarskich


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

Znak sprawy DPS.DAG.3601.7.2019

 ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

 

W załączeniu do pobrania w formacie PDF zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PIECZYWA I CIAST

Znak sprawy DPS.DAG.3601.6.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ PIECZYWA I CIAST

 

W załączeniu do pobrania w formacie PDF zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa i ciast.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MROŻONEK I RYB

Znak sprawy DPS.DAG.3601.5.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ MROŻONEK I RYB

 

W załączeniu do pobrania w formacie PDF zapytanie ofertowe na dostawę mrożonek i ryb.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ART MLECZARSKICH

Znak sprawy DPS.DAG.3601.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH

 

W załączeniu do pobrania w formacie PDF zapytanie ofertowe na dostawę artykułów mleczarskich.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH

Znak sprawy DPS.DAG.3601.4.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

 W załączeniu do pobrania w formacie PDF zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 087 4282573

Znak sprawy DPS.DAG.3601.2.2019

 

 

Giżycko dnia 18.10.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

 

działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 1. Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty, które zgodnie z poniższym zestawieniem są najkorzystniejsze pod względem ustalonego kryterium – cena 100%:

 1. W postępowaniu złożono następujące oferty, punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Pakiet nr 1

Dostawa artykułów mięsnych

Za najkorzystniejszą została uznana;

Oferta nr 2 złożona przez:

DANTEX Sp z o.o. sp.k.

ul. Browarna 2A, 18- 400 Łomża

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena-  100

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena 100%

1.

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15- 111 Białystok

97

3.

IL- Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 8C, 11- 700 Mrągowo

98

 


 

Pakiet nr 2

Dostawa wędlin

Za najkorzystniejszą została uznana;

Oferta nr 3 złożona przez:

             IL- Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 8C, 11- 700 Mrągowo

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena-  100

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena 100%

1.

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15- 111 Białystok

95

2.

DANTEX Sp z o.o. sp.k.

ul. Browarna 2A, 18- 400 Łomża

 

88

 

 

 

UZASADNIENIE

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta uznana za najkorzystniejszą zawiera najniższą cenę wykonania ww. zamówienia, mieszczącą się w dyspozycji środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i uzyskała w punktacji oceny ofert  100 pkt.

 

 1. Z postępowania nie wykluczono wykonawców.
 2. W postępowania nie odrzucono żadnych ofert.

 

     POUCZENIE 

Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu  niniejszego zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,  przysługują  Środki ochrony prawnej określone w  dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  z 2018 r., poz. 1986).

 

                                                                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                              Lucyna Pietranis – Dyrektor

 

 


Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 087 4282573

Znak sprawy DPS.DAG.3601.2.2019Giżycko, dnia 09. października 2019r.  

Informacja z otwarcia ofert 

Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz 1986 ze zm.),

1.      Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

2.      Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020r do 31.12.2020r.

3.      Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia:154041,37 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden zł 37/100)

           w tym  w poniższych pakietach:   

1)      Dostawa produktów mięsnych  – 57178,08 zł

2)      Dostawa wędlin – 96863,29

4.W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 09 października 2019r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

                                                          Lp

Nazwa i adres Oferenta

Pakiet

Cena brutto

1.

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15-111 Białystok

 

Dostawa produktów mięsnych

60506,25

2.

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15-111 Białystok

 

Dostawa wędlin

113876,70

3.

DANTEX Sp z o.o. sp.k.

ul. Browarna 2A, 18-400 Łomża

Dostawa produktów mięsnych

58919,71
4.

DANTEX Sp z o.o. sp.k.

ul. Browarna 2A, 18-400 Łomża 

Dostawa wędlin

122939,08

5.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

 

Dostawa produktów mięsnych

60344,70

6.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

Dostawa wędlin

107695,26

   Dyrektor

mgr Lucyna Pietranis

Giżycko 09 października 2019r.


Ogłoszenie - Dostawa Artykułów Żywnościowych

 Ogłoszenie nr 599002-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, krajowy numer identyfikacyjny 00030254000000, ul. Warszawska  31 , 11-500  Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 282 574, , e-mail zaopatrzenie@dps-gizycko.pl, , faks 874 282 574.
Adres strony internetowej (URL): http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Numer referencyjny: DPS.DAG.3601.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15100000-9

15400000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12


2020-01-01

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1/ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) 2/ Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 3/ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (składane w ciągu 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Dokument potwierdzający spełnienie warunków sanitarnych wymaganych przy obrocie artykułami żywnościowymi ( w zakresie złożonej oferty)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1/ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 2/ Informacja o Wykonawcy - załącznik nr 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w oparciu o okoliczności z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, oraz w przypadku zaistnienia okoliczności gdy: a) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, zmianą korzystną dla Zamawiającego jest obniżenie ceny dostarczonych artykułów, b) strony umowy uznaja zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert. c) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie spowodowanym podjęciem przez Powiat Giżycki rozliczenia podatku Vat razem z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi (tzw konsolidacja VAT). Do umowy oraz do zasad wystawianych faktur zostaną wprowadzone zmiany polegające na wprowadzeniu identyfikacji odbiorcy (Powiatu Giżyckiego) oraz płatnika (Domu Pomocy Społecznej) zamawianych dostaw.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr:

1

Nazwa:

Dostawa produktów mięsnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Dostawa produktów mięsnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-9, 15400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa wędlin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Dostawa wędlin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYKONAWCY

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 087 4282573

Znak sprawy DPS.DAG.3601.1.2019

 

 

Giżycko, dnia 26.08. 2019r.


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYKONAWCY


Dom Pomocy Społecznej w Giżycku ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko,

zawiadamia, iż w wyniku wycofania się Wykonawcy z udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.05.2019r, pn:,,Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku'' do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9,  80-890 Gdańsk. Oferta ta jest kolejną najkorzystniejszą pod względem ustalonego kryterium .Z poważaniem


mgr Lucyna Pietranis - Dyrektor


 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 087 4282573

Znak sprawy DPS.DAG.3601.1.2019

 

 

Giżycko, dnia 04.07. 2019r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.05.2019r, pn:,,Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku'' dokonał wyboru oferty:

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

Onico Energia SP.z o.o. S.K.A, ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa, która zgodnie z poniższym zestawieniem jest najkorzystniejsza pod względem ustalonego kryterium – cena 100%:

 1. W postępowaniu złożono następujące oferty, punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena 100%

1.

Fortum Marketing and Sales Polska SA., ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk,

99

2.

EWE POLSKA Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 184,

60- 166 Poznań

93

3.

ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6,

76- 200 Słupsk

89

4.

Onico Energia SP.z O.O. S.K.A, ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

100

5.

PGNiG Obrót detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3,

01-284 Warszawa

95


UZASADNIENIE

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta uznana za najkorzystniejszą zawiera najniższą cenę wykonania ww. zamówienia, mieszczącą się w dyspozycji środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i uzyskała w punktacji oceny ofert 100 pkt.

                                                                                                                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                   mgr Lucyna Pietranis - Dyrektor

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZMIANY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla DPS w Giżycku

ZMIANY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kompleksowa dostawa obejmująca zakup

i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 

Znak sprawy DPS.DAG.3601.1.2019

 


 

ZMIANY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

DOSTAWA

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

Zamawiający i prowadzący postępowanie zawiadamia o zmianach w opisie przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o
wartości poniżej 30 000 euro

na wykonanie zamówienia pn.:

Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

Wspólny słownik zamówień ( CPV ) –   

 

09123000-7,

65210000-8,

                                                                      

 

Zmianie uległy zapisy:

- pkt. Nr. 8 Zapytania Ofertowego

- załącznika nr 1A

Układ pomiarowy nr. 1

- załącznika nr 3

pkt:8,9, 10,11, 

   Zatwierdzam:

  Dyrektor

mgr Lucyna Pietranis

Giżycko 21 czerwca 2019r.

 

 1. Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia w załączniku

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE - Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 ZAPROSZENIE
 

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

woj. warmińsko-mazurskie

ul. Warszawska 31, 11 – 500 Giżycko

tel./fax : 0-87 428 25 73/4

email : gizycko@dps.pl

zaprasza do postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego pn:

Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji

paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

kod CPV 09123000-7, 65210000-8

1.      Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 87 428-25-74; fax 87 428-25-73;

NIP 845-10-43-369,

http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/

 

Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Giżycku działa w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 30.000 euro wobec czego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego bez akcyzy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku - 3 układy pomiarowe. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 zapytania ofertowego.

2.    Dostarczenie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej, która zawierać będzie postanowienia umowy dostarczania paliwa gazowego oraz dystrybucji paliwa gazowego do obiektów wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

3.    Prognozowane zużycie paliwa gazowego w skali 12 miesięcy wynosi 708058 kWh.

4.    Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy będzie wynikać wyłącznie z bieżących potrzeb zamawiającego.

5.    Rozliczenie za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucje odbywać się będzie na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego.

6.    Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

7.    Kod według CPV: 09123000-7, 65210000-8

8.    Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

 

4. Termin wykonania zamówienia

1.    Termin rozpoczęcia: od 01.01.2020r.

2.    Termin zakończenia: 31.12.2020r.

5. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1.    Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, podpisana umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy- w przypadku Wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej lub aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki- w przypadku Wykonawców, którzy są właścicielami sieci dystrybucyjnej.

2.    Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.    Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.    Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

7. Kryteria oceny ofert

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

2.    Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

8. Forma, termin i miejsce składania ofert

1.    Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikiem określonym w pkt 5 ppkt.3a, oraz załącznikiem 1A.)

2.    Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko w oznaczonej kopercie: Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  do dnia 28.06.2019r. do godziny 12:00.

3.    Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

4.    Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

 

10. Osoby wyznaczone do kontaktów

Agata Sowul tel. 87 4282573/ 795005126

11. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na      każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Załączniki

      1. Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego- formularz ofertowy

      2. Załącznik nr. 1A do zapytania ofertowego- formularz cenowy

      3. Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego- opis przedmiotu zamówienia- zestawienie punktów poboru i szacunkowe zużycie gazu ziemnego.

     4. Załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego-  Istotne postanowienia umowy, które będą  wprowadzone do umowy z wybranym Wykonawcą.

     5. Załącznik nr. 4 do zapytania ofertowego-klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

 

 

 

Giżycko dnia: 30.05.2019 

 

                                                                                                                                Zatwierdził:

                                                                                                                    Dyrektor- Lucyna Pietranis


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2019 R.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

JAKIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2019 R.

 

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia wg. Podziału: roboty budowlane / dostawy / usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto (zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1

 

Dostawa produktów mięsnych i wędlin

 

Dostawy

 

Przetarg nieograniczony

 

144000,00

 

III

 

 

 

2

 

Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 

 

Dostawy

 

 

Przetarg

nieograniczony

 

 

130000,00

 

 

II


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 087 4282573

Znak sprawy DPS.DAG.3601.2.2018

 

 

Giżycko, dnia 22.12. 2018r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko


działając na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp


 1. Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty , które zgodnie z poniższym zestawieniem są najkorzystniejsze pod względem ustalonego kryterium – cena 100%:

 1. W postępowaniu złożono następujące oferty, punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:


PAKIET nr 1

Dostawa artykułów mleczarskich 

Za najkorzystniejszą została uznana:

Oferta nr 3 złożona przez:

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

Za cenę 93.991,28  

  W postępowaniu wpłynęły oferty

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena  w zł brutto


Liczba przyznanych punktów

2.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo


94.363,92


99


PAKIET nr 2

Dostawa produktów mięsnych

Za najkorzystniejszą została uznana:
Oferta nr 1 złożona przez:  

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15-111 Białystok

za cenę zł 55.892,55

 W postępowaniu wpłynęły oferty

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena  w zł  brutto

Liczba przyznanych punktów

2.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo


59.111,95


94

3.

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki


65.246,48


85


 PAKIET 3

Dostawa wędlin

Za najkorzystniejszą została uznana:
Oferta nr.2 złożona przez:  

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

za cenę 94 685,43 zł

 W postępowaniu wpłynęły oferty

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena  w zł  brutto

Liczba przyznanych punktów

1.

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15-111 Białystok


102.277,35


93

3.

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki


96 883,52


98


 PAKIET 4

Dostawa artykułów spożywczych

Za najkorzystniejszą została uznana:
Oferta nr. 5 złożona przez:  

Aber Sp. Z o.o.

ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

za cenę 74.341,44zł

 W postępowaniu wpłynęły oferty


 PAKIET 5

Dostawa mrożonek i ryb

Za najkorzystniejszą została uznana:
Oferta nr.3 złożona przez 

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

za cenę 29.986,22zł

 W postępowaniu wpłynęły oferty

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena  w zł  brutto

Liczba przyznanych punktów

2.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo


33.548,66


89

5.

Aber Sp. Z o.o.

ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn32.821,31


91


 PAKIET 6

Dostawa warzyw i owoców

Za najkorzystniejszą została uznana:

Oferta nr 6 złożona przez: 

Firma Handlowo Usługowa ,,CYTRUS 2" Jarosław Dzwonkowski

Ul. Mickiewicza 39A, 12-200 Pisz

Za cenę 51.051,75zł

  W postępowaniu wpłynęły oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena  w zł  brutto

Liczba uzyskanych punktów

7.

Hurtownia Warzyw i Owoców Roman Boharewicz Gajewo, ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko


60.591,27


84


 PAKIET 7

Dostawa pieczywa

Za najkorzystniejszą została uznana:

Oferta nr 9 złożona przez

Piekarnia Kruklanki Mariusz Baniewski

ul. 22 Lipca 3, 11-612 Kruklanki

Za cenę 36.459,75zł

  W postępowaniu wpłynęły oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena  w zł  brutto

Liczba uzyskanych punktów

10.

P.P.H.U. Scorpio Barbara Eliaszuk

ul. Mickiewicza 1, 19-330 Stare Juchy


50.393,81

72

8.

Gminna Spółdzielnia w Gajewie

ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko


68.412,66

53

4.

Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski

ul. Zwycięstwa 36E, 11-710 Piecki


71.799,26

50


UZASADNIENIE

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferty uznane za najkorzystniejsze zawierą najniższą cenę wykonania ww. zamówienia, mieszczącą się w dyspozycji środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i uzyskała w punktacji oceny ofert 100 pkt.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


     POUCZENIE 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).


Z poważaniem

Lucyna Pietranis - Dyrektor

 


KOREKTA INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

W wyniku omyłki pisarskiej Dom Pomocy Społecznej w Giżycku zamieszcza poprawioną informację z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019, dotyczącą kwot przeznaczonych na realizację zamówienia w nast. pakietach: dostawa artykułów mięsnych oraz dostawa wędlin.

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 087 4282573

Znak sprawy DPS.DAG.3601.2.2018

 

 

Giżycko, dnia 12 grudnia 2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz 1986 ze zm.),

1.      Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

2.      Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

 

3.      Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia: 427.560,76 zł

(słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł 76/100)

 

           w tym  w poniższych pakietach:   

1)      Dostawa artykułów mleczarskich – 92770,48 zł

2)      Dostawa produktów mięsnych  – 56420,20 zł

3)      Dostawa wędlin - 98398,25

4)      Dostawa artykułów spożywczych – 72190,62zł

5)      Dostawa mrożonek i ryb- 30666,77zł

6)      Dostawa warzyw i owoców – 43420,45 zł

7)      Dostawa pieczywa – 33693,99 zł

 

4.W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 12 grudnia 2018r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

                                                          

Lp

Nazwa i adres Oferenta

Pakiet

Cena brutto

1.

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15-111 Białystok

 

Dostawa produktów mięsnych

55892,55

2.

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15-111 Białystok

 

Dostawa wędlin

102277,35

3.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

Dostawa artykułów mleczarskich

94363,92

4.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

 

Dostawa produktów mięsnych

59411,94

5.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

 

Dostawa wędlin

92874,81

6.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

 

 

Dostawa mrożonek i ryb

33548,66

7.

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

 

Dostawa produktów mięsnych

65246,48

8.

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

 

Dostawa wędlin

98820,23

9.

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

 

Dostawa artykułów mleczarskich

93991,28

10.

 

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

 

Dostawa mrożonek i ryb

29986,22

11.

Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski

Ul. Zwycięstwa 36E, 11-710 Piecki

 

Dostawa pieczywa

71799,26

12.

Aber Sp. Z o.o.

Ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

 

Dostawa artykułów spożywczych

74341,44

13.

 

Aber Sp. Z o.o.

Ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

 

Dostawa mrożonek i ryb

32821,31

14.

 

Firma Handlowo Usługowa ,,CYTRUS 2"

Jarosław Dzwonkowski

Ul. Mickiewicza 39A, 12-200 Pisz

Dostawa owoców i warzyw

51051,75

15.

Hurtownia Warzyw i Owoców Roman Boharewicz

Gajewo, ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko

 

Dostawa owoców i warzyw

60591,27

16.

Gminna Spółdzielnia w Gajewie

Ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko

 

Dostawa pieczywa

68412,66

17.

Piekarnia Kruklanki Mariusz Baniewski

Ul. 22 Lipca 3, 11-612 Kruklanki

 

 

Dostawa pieczywa

36459,75

18.

P.P.H.U. Scorpio Barbara Eliaszuk

Ul. Mickiewicza 1, 19-330 Stare Juchy

 

 

Dostawa pieczywa

50393,81

 

 

 

  Dyrektor

mgr Lucyna Pietranis

Giżycko 12 grudnia 2018r.

 

 

 


Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 087 4282573

Znak sprawy DPS.DAG.3601.2.2018

Giżycko, dnia 12 grudnia 2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz 1986 ze zm.),

1.  Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

2.  Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

 

3.  Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia: 427.560,76 zł

    (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł 76/100)

 

    w tym  w poniższych pakietach:   

1)      Dostawa artykułów mleczarskich – 92770,48 zł

2)      Dostawa produktów mięsnych  – 56420,48zł

3)      Dostawa wędlin - 8.974,04 zł

4)      Dostawa artykułów spożywczych – 72190,62zł

5)      Dostawa mrożonek i ryb- 30666,77zł

6)      Dostawa warzyw i owoców – 43420,45 zł

7)      Dostawa pieczywa – 33693,99 zł

 

4. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 12 grudnia 2018r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

                                                          

Lp

Nazwa i adres Oferenta

Pakiet

Cena brutto

1.

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15-111 Białystok

 

Dostawa produktów mięsnych

55892,55

2.

Franko Dystrybucja Spółka z o.o.

Al. 1000-Lecia P.P.4 15-111 Białystok

 

Dostawa wędlin

102277,35

3.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

Dostawa artykułów mleczarskich

94363,92

4.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

 

Dostawa produktów mięsnych

59411,94

5.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

 

Dostawa wędlin

92874,81

6.

IL-Kas Ilnicki Kasperek Spółka Jawna

Ul. Przemysłowa 8C, 11-700 Mrągowo

 

 

Dostawa mrożonek i ryb

33548,66

7.

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

 

Dostawa produktów mięsnych

65246,48

8.

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

 

Dostawa wędlin

98820,23

9.

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

 

Dostawa artykułów mleczarskich

93991,28

10.

 

Mona –Kontra Sp. Z o.o.

Ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki

 

Dostawa mrożonek i ryb

29986,22

11.

Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski

Ul. Zwycięstwa 36E, 11-710 Piecki

 

Dostawa pieczywa

71799,26

12.

Aber Sp. Z o.o.

Ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

 

Dostawa artykułów spożywczych

74341,44

13.

 

Aber Sp. Z o.o.

Ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

 

Dostawa mrożonek i ryb

32821,31

14.

 

Firma Handlowo Usługowa ,,CYTRUS 2"

Jarosław Dzwonkowski

Ul. Mickiewicza 39A, 12-200 Pisz

Dostawa owoców i warzyw

51051,75

15.

Hurtownia Warzyw i Owoców Roman Boharewicz

Gajewo, ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko

 

Dostawa owoców i warzyw

60591,27

16.

Gminna Spółdzielnia w Gajewie

Ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko

 

Dostawa pieczywa

68412,66

17.

Piekarnia Kruklanki Mariusz Baniewski

Ul. 22 Lipca 3, 11-612 Kruklanki

 

 

Dostawa pieczywa

36459,75

18.

P.P.H.U. Scorpio Barbara Eliaszuk

Ul. Mickiewicza 1, 19-330 Stare Juchy

 

 

Dostawa pieczywa

50393,81

 

 

 

  Dyrektor

mgr Lucyna Pietranis

Giżycko 12 grudnia 2018r.

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, krajowy numer identyfikacyjny 30254000000, ul. Warszawska  31 , 11-500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 282 574, e-mail zaopatrzenie@dps-gizycko.pl, faks 874 282 574.
Adres strony internetowej (URL): http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna,
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Numer referencyjny: DPS.DAG.3601.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W ROKU 2019 LOCO MAGAZYNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15100000-9

15200000-0

15300000-1

15400000-2

15500000-3

15600000-4

15800000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12  
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1/ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),

2/ Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

3/ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (składane w ciągu 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Dokument potwierdzający spełnienie warunków sanitarnych wymaganych przy obrocie artykułami żywnościowymi (w zakresie złożonej oferty).


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1/ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2/ Informacja o Wykonawcy – załącznik nr 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postawień zawartej umowy w oparciu o okoliczności z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, gdy:

  1. zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, Zmianą korzystną dla Zamawiającego jest obniżenie ceny dostarczanych artykułów,

  2. konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron,
   bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,

  3. strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany
   te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

  4. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie spowodowanym podjęciem przez Powiat Giżycki rozliczania podatku VAT razem z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi (tzw. konsolidacja VAT). Do umowy oraz do zasad wystawianych faktur zostaną wprowadzone zmiany polegające na wprowadzeniu identyfikacji odbiorcy (Powiatu Giżyckiego) oraz płatnika (Domu Pomocy Społecznej) zamawianych dostaw.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr:

1

Nazwa:

1. Dostawa artykułów mleczarskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa artykułów mleczarskich LOCO MAGAZYN DPS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

2

Nazwa:

2. Dostawa produktów mięsnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Dostawa produktów mięsnych LOCO MAGAZYN DPS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

3

Nazwa:

3. Dostawa wędlin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Dostawa wędlin LOCO MAGAZYN DPS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

4

Nazwa:

4. Dostawa artykułów spożywczych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Dostawa artykułów spożywczych LOCO MAGAZYN DPS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

5

Nazwa:

5. Dostawa mrożonek i ryb

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5. Dostawa mrożonek i ryb LOCO MAGAZYN DPS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15200000-0, 15300000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

6

Nazwa:

6. Dostawa warzyw i owoców

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:6. Dostawa warzyw i owoców LOCO MAGAZYN DPS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

7

Nazwa:

7. Dostawa pieczywa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:7. Dostawa pieczywa LOCO MAGAZYN DPS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15600000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej *.


Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego na potrzeby Domu pomocy Społecznej w Giżycku, numer sprawy DPS.DAG.3601.1.2018, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”):

 1. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………

(podpis)

 1. Należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z następującymi podmiotami, które również złożyły ofertę w postępowaniu:


Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.2.3.…..

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………

(podpis)


* UWAGA:

Wykonawca przekazuje oświadczenie, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- należy wypełnić pozycje 1 lub 2.
Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko

tel. 087 4282573

Znak sprawy DPS.DAG.3601.1.2018

 

Giżycko, dnia 01.12. 2018r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający:

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko


działając na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 1. Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

Fortum Marketing and Sales Polska SA., ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk, , która zgodnie z poniższym zestawieniem jest najkorzystniejsza pod względem ustalonego kryterium – cena 100%:

 1. W postępowaniu złożono następujące oferty, punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena 100%

1.

Fortum Marketing and Sales Polska SA., ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk,

100

2.

Onico Energia SP.z O.O. S.K.A, ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

99


UZASADNIENIE

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta uznana za najkorzystniejszą zawiera najniższą cenę wykonania ww. zamówienia, mieszczącą się w dyspozycji środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i uzyskała w punktacji oceny ofert 100 pkt.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


     POUCZENIE 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  z 2018 r., poz. 1986).Z poważaniem


Lucyna Pietranis - Dyrektor

 


Informacja z otwarcia ofert

 

Znak sprawy DPS.DAG.3601.1.2018

 

Giżycko, dnia 23 listopada 2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zamawiający:

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

 

na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), przekazuje  informacje z otwarcia ofert:

 

 

1.     Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej

w Giżycku

 

2.     Termin realizacji zamówienia:   od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

3.     Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia: 156.589,39

(słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100).

 

4. 4. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa, adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Termin Płatności

1.

FORTUM MARKETING and SALES POLSKA SA                                              

ul. Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

156055,48 zł

30 dni

2.

ONICO ENERGIA SP. Z O.O. S.K.A.                

ul. Flory ¾

00-586 Warszawa

156709,97

30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

 

 

Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku:

 Dostawa paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Giżycki - Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, krajowy numer identyfikacyjny 30254000000, ul. ul. Warszawska  31, 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 282 574, e-mail zaopatrzenie@dps-gizycko.pl, faks 874 282 574.
Adres strony internetowej (URL): http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak

http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak

dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna,  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
Numer referencyjny: Znak sprawy DPS.DAG.3601.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy bez akcyzy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Giżycku - 3 układy pomiarowe.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:65210000-8,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2019 data zakończenia: 31/12/2019


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; albo posiadanie aktualnej podpisanej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, - w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
kserokopia aktualnej koncesji potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Projekt umowy z warunkami określonymi w SIWZ przygotuje Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu w przypadku okoliczności, gdy:

 a) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, Zmianą korzystną dla Zamawiającego jest obniżenie ceny paliwa gazowego lub ceny dystrybucji,

 b) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,

c) strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

d) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie spowodowanym podjęciem przez Powiat Giżycki rozliczania podatku VAT razem z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi (tzw. konsolidacja VAT) do umowy oraz do wystawianych faktur zostaną wprowadzone zmiany polegające na wprowadzeniu identyfikacji odbiorcy oraz płatnika zamawianych usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/11/2018, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

SIWZ dostawa paliwa gazowego dla DPS w Giżycku.pdf

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DPS GIŻYCKO NA 2018R.

LP.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-DOSTAWY

KOD CPV

SZACUNKOWA WARTOŚĆ W ZŁ

RODZAJ PROCEDURY

TERMIN POSTĘPOWANIA

1.

Artykuły mleczarskie

1500000-8

84629,84

Przetarg nieograniczony

listopad-grudzień

2.