ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu


BIP > O UCZELNI > StatutStatut Uczelni

 Załącznik nr 1

do uchwały Senatu nr 2/2019 z dnia 17.04.2019rSTATUT

Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna, zwana dalej „Uczelnią” działa w oparciu o:

ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisów wykonawczych do ustawy,

2. decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 2006r. Nr DSW3–4003–280/05, pozwalającą na utworzenie uczelni niepublicznej pn. „Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna”,

statut nadany przez Założyciela, zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


§ 2

1. Siedzibą Uczelni jest Wrocław.

2. Uczelnia posiada osobowość prawną.


§ 3

1. Założycielem Uczelni jest Andrzej Żywirski, zwany dalej „Prezydentem”.

2. Prezydent:

1) nadaje i zmienia statut Uczelni,

2) powołuje i odwołuje Rektora Uczelni po zasięgnięciu opinii Senatu,

3) powołuje dziekana po zasięgnięciu opinii Senatu,

4) powołuje i odwołuje, w każdym czasie, bez podania powodów, swoich przedstawicieli do Senat

6) wyraża zgodę na nadanie przez Rektora regulaminu organizacyjnego Uczelni,

7) wyraża zgodę na nadanie przez Rektora regulaminu pracy i wynagrodzeń pracowników Uczelni,

8) podejmuje decyzje o połączeniu Uczelni, przystąpieniu do związku Uczelni, utworzeniu jednostek międzyuczelnianych lub jednostek wspólnych,

9) podejmuje decyzje o utworzeniu i likwidacji wydziału i kierunku studiów po zasięgnięciu opinii Senatu,

10) wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,

11) wyraża zgodę na dokonanie jednorazowej czynności powodującej powstanie zobowiązania lub przysporzenia na rzecz innej osoby na kwotę przewyższającą pięć tysięcy złotych,

12) podejmuje decyzję o likwidacji uczelni i powołuje likwidatora Uczelni,

13) zatwierdza plan finansowy likwidacji i bilans likwidacyjny Uczelni sporządzony przez kwestora

14) może żądać od każdego organu Uczelni wyjaśnień, analiz, opinii w każdej sprawie w formie pisemnej lub ustnej w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego żądania, oraz może żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień od każdego pracownika Uczelni,

15) może uchylić każdą uchwałę organu kolegialnego Uczelni lub każdą decyzję lub zarządzenie organu jednoosobowego uczelni sprzeczną z prawem lub Statutem Uczelni albo negatywnie wpływającą na wizerunek Uczelni lub mającą istotny i negatywny wpływ na sytuację majątkową lub finansową Uczelni, w terminie 14 dni od powzięcia pisemnej wiadomości o jej podjęciu; uprawnienie założyciela nie dotyczy decyzji administracyjnych Rektora.

16) określa wzór umowy pomiędzy uczelnią, a studentem

17) upoważnia Rektora do zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie realizacji programu

Erasmusplus”


§ 4

Cele i formy działania Uczelni:

1.Podstawowymi zadaniami Uczelni są:

1) prowadzenie kształcenia na studiach;

2) prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;

3) kształcenie i promowanie kadr uczelni;

4) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,

b) kształceniu,

5) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

6) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

7) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;

8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

2. Podstawowym zadaniem uczelni jest również prowadzenie kształcenia specjalistycznego.

3. Uczelnia realizuje swoje zadania poprzez:

1) prowadzenie studiów wyższych pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i   niestacjonarnej,

2) prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie związanym w prowadzonymi kierunkami studiów oraz kursów dokształcających,

3) utrzymywanie i rozwijanie stałych kontaktów z instytucjami partnerskimi w kraju i za

granicą;

4) tworzenia europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, zgodnie z postanowieniami  Deklaracji Bolońskiej


§ 5


Użyte w Statucie określenia oznaczają:

1) „Ustawa" – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

2) „Biblioteka” – Bibliotekę Uczelni

3) „Senat” – senat Uczelni

4) „Archiwum” – Archiwum Uczelni

5) „jednostka organizacyjna" – jednostkę wyodrębnioną w strukturze Uczelni, realizującą określone zadania, o wyodrębnionym składzie osobowym, kierowaną przez powołanego pracownika.

6) „jednostka pozawydziałowa „ – jednostkę niedziałającą w ramach wydziału.

7) „ jednostka ogólnouczelniana" – jednostkę, której działalność dotyczy całej Uczelni.


§ 6

1. Uczelnia posiada własny sztandar i godło.

2. Sztandar i godło zatwierdza Prezydent.

3. Uczelnia posiada własne symbole, którymi  są: znak graficzny i barwy. Znak graficzny Uczelni może być umieszczany w pomieszczeniach Uczelni, drukach Uczelni, stronie internetowej, informatorach, a także na podstawie uchwały Senatu na innych przedmiotach.


Rozdział II

Struktura Uczelni


§ 7

1.W Uczelni ustala się następujące jednostki organizacyjne:

1) wydział

2) biblioteka

3) kancelaria

2. Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa strukturę organizacyjną uczelni oraz

podział zadań w ramach tej struktury.

3. Jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej, jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i znosi

Rektor:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii Senatu

3) na wniosek Prezydenta po zasięgnięciu opinii Senatu


§ 8


1. Wydział jest jednostką organizacyjną uczelni.

2. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być pracownie, laboratoria i inne jednostki

pomocnicze.

3. Wydział może być utworzony, jeśli liczba zatrudnionych w nim nauczycieli akademickich będzie wynosić co najmniej osiem osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej trzy osoby reprezentujące określoną dziedzinę nauki, niezbędną do prowadzenia kierunku studiów.

4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 4 mogą być utworzone, jeśli w ich składzie osobowym będzie zatrudniona co najmniej jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora w dziedzinie związanej z działalnością danej jednostki. Decyzje o utworzeniu tych jednostek podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu , kierując się ustaleniami co do limitu zatrudnienia i planu rzeczowo– finansowego Uczelni.

5. Jeżeli wydział lub dana jednostka przestaje spełniać warunki konieczne do jej utworzenia albo z innych przyczyn kontynuowanie jej działalności nie jest wskazane  Rektor może podjąć decyzję o jej likwidacji lub przekształceniu po zasięgnięciu opinii Senatu

6. Decyzja o likwidacji jednostki organizacyjnej winna wskazywać rozstrzygnięcia dotyczące osób w niej zatrudnionych, datę jej likwidacji oraz rozporządzenie mieniem będącym dotąd w dyspozycji jednostki.


§ 9

Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Rektor wydziałowych Rektor po zasięga opinii rady wydziału.


Rozdział III

Organy Uczelni


§ 10

1.Organami Uczelni są:

1) Rektor

2) Senat

3) Rada Wydziału

4) Dziekan

2. W Uczelni i jej jednostkach organizacyjnych mogą działać rady lub inne ciała doradcze i

opiniodawcze niebędące organami uczelni

3. Ciałami opiniodawczymi i doradczymi są:

1) kolegium zarządzające

2) rada ds. jakości kształcenia

3) ogólne zebranie pracowników wydziału lub nauczycieli akademickich kierunku

4. Rektor może powołać w drodze zarządzenia inne ciała doradcze i opiniodawcze. W akcie o

utworzeniu rady lub innego ciała rektor określa nazwę, skład oraz zadania powoływanego ciała.      Senat


§ 11

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni a jego kompetencje określa Ustawa i postanowienia Statutu. Ponadto Senat może żądać informacji, wyjaśnień i opinii w każdej sprawie dotyczącej Uczelni od innych organów Uczelni, wszystkich jednostek organizacyjnych oraz pracowników i studentów Uczelni.


§ 12

1. W skład Senatu wchodzą:

1) Rektor jako przewodniczący,

2) Prezydent,

3) Dziekan,

4) Kanclerz- z głosem doradczym,

5) Kwestor- z głosem doradczym,

6) Kierownik biblioteki- z głosem doradczym,

5) sześciu przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni,

7) dwóch przedstawicieli studentów,

8) jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

2. Procentowy udział studentów w Senacie wynosi 20%.


§ 13

Zasady wyboru przedstawicieli do Senatu określa załącznik Nr 1 do Statutu.


                 § 14

1. Mandat członka Senatu będącego pracownikiem Uczelni, wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

1) zrzeczenia się mandatu

2) ustania stosunku pracy.

2. Mandat członka Senatu Uczelni, będącego studentem, wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

1) zrzeczenia się mandatu

2) skreślenia z listy studentów

3) ukończenia studiów.

§ 15

Do kompetencji Senatu w szczególności należy:

1) uchwalanie statutu

2) uchwalanie regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych

3) uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji

4) opiniowanie kandydatów na Rektora

5) przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni

6) formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

7) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;

8) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;

9) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;

10) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;

11) wykonywanie zadań związanych z:

a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,

b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów po-dyplomowych i innych form kształcenia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650);

12) uchwalanie zasad przyjęć na studia

13) uchwalanie strategii rozwoju Uczelni na wniosek Rektora

14) wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania Rektora

15) uchwalanie utworzenia i likwidacji kierunku studiów na wniosek Założyciela

16) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności Uczelni

17) stwierdzanie zgodności z prawem i statutem Uczelni regulaminu samorządu
studenckiego

18) określanie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych,

19) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora,

20) zatwierdzanie planu rzeczowo–finansowego Uczelni przedstawionego przez Prezydenta Uczelni.

21) ustalanie w drodze uchwały warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.


§ 16

 1. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy

statutowej liczby członków Senatu.

2. Uchwały Senatu zapadają w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw osobowych, które zapadają

w głosowaniu tajnym.

§ 17

1. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor. Członkowie Senatu zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku posiedzenia, najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia pisemnie, osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną.

2. Posiedzenia zwyczajne Senatu odbywają się co najmniej razy w semestrze. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy, na wniosek Kanclerza lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Senatu. Rektor zwołuje posiedzenie senatu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosków.


§ 18

1. Posiedzeniu senatu przewodniczy Rektor albo wskazany przez niego członek senatu.

2. Posiedzeniu senatu, na którym rozpatrywane jest zgłoszenie wniosku o odwołanie rektora oraz

podczas którego następuje wysłuchanie rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu,

przewodniczy najstarszy wiekiem członek senatu będący przedstawicielem nauczycieli

akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni.


§ 19

Dla realizacji określonych zadań Senat może powoływać stałe lub doraźne komisje. Przewodniczącym komisji senackiej powinien być członek Senatu.


  1. Rektor

§ 20

1. Rektor zarządza uczelnią i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań rektora należą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni. Do zadań rektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie uczelni

2) zarządzanie uczelnią

3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni

4) składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy

6) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie

7) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni

8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu

9) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni

10) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni

11) wnioskowanie o utworzenie jednostek organizacyjnych wydziału,

12) podejmowanie decyzji o utworzeniu jednostek organizacyjnych działających poza wydziałem,

13) powoływanie i odwoływanie Kanclerza Uczelni,

14) zawieranie umów o współpracy z innymi uczelniami, jednostkami naukowymi, naukowo-badawczymi i podmiotami gospodarczymi,

15) powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich i ds. Studentów

16) występowanie z wnioskami do Senatu, prezydenta i Kanclerza uczelni w wszelkich sprawach dotyczących uczelni według swojego uznania,

17) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Uczelni, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

18) zarządzanie funduszem stypendialnym w ramach systemu pomocy materialnej dla
studentów,

19) wprowadzanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawami

własności intelektualnej, prawami własności przemysłowej

20) uchylanie decyzji Dziekana sprzecznych z wewnętrznymi przepisami Uczelni.

21) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości

kształcenia

22) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni

3. Rektor ponosi odpowiedzialność za swoje działania na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych.


§ 21

1. Rektorem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora.

2. Rektora powołuje i odwołuje Założyciel, po zasięgnięciu opinii Senatu.

3.  Odwołanie Rektora przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:

1) czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż sześć miesięcy,

2) nienależytego wykonywania obowiązków Rektora określonych w §  Statutu.

3) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990


§ 22

1. Wygaśnięcie mandatu rektora uczelni stwierdza Założyciel.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora, nowego Rektora na okres do końca kadencji w uczelni powołuje Założyciel po zasięgnięciu opinii Senatu.

3. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania Rektora obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.
Rada Wydziału

§ 23


        


W skład Rady Wydziału wchodzą:

1) Dziekan jako przewodniczący

2) ośmiu przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni

3) dwóch przedstawicieli studentów

4) jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


§ 24

1. Kompetencje Rady Wydziału obejmują działania w zakresie kształcenia prowadzonego na wydziale oraz rozwój uprawianych na wydziale nauk:

1) ustalanie ogólnych kierunków działania wydziału,

2) przygotowywanie projektów planów i programów studiów, z zachowaniem wymaganych procedur,

3) uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,

4) ustalanie zasad studiowania według indywidualnej organizacji studiów,

5) przedkładanie propozycji Senatowi w sprawie przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych z uwzględnieniem Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

6) przedkładanie propozycji Senatowi o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji   nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,

7) występowanie na wniosek Senatu do Ministra właściwego o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  nadawanych po ukończeniu kursów doszkalających i szkoleń.

2. W celu realizacji określonych zadań Rada Wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje. Stosuje się do nich odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące komisji senackich.

3. Rada Wydziału może żądać informacji, wyjaśnień i opinii w każdej sprawie dotyczącej działalności wydziału od wszystkich jednostek organizacyjnych i pracowników wydziału.

4. Uchwały Rady Wydziału w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla Dziekana, pracowników i studentów jednostki.

5. Od uchwały Rady Wydziału służy odwołanie do Senatu Uczelni.


§ 25

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy Rady Wydziału określa załącznik Nr 2 do Statutu.


 Dziekan


§ 26

1. Dziekan kieruje wydziałem jest organizatorem pracy wydziału w zakresie procesu kształcenia prowadzonego na wydziale.

2. Dziekan odpowiada za właściwy dobór kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych  na kierunkach studiów związanych z dyscypliną naukową objętymi zakresem działania wydziału oraz nadzoruje jakość jej pracy.

3. Dziekan za wykonywanie powierzonych obowiązków odpowiada przed Rektorem.

4. Do zadań dziekana należy w szczególności:

1) opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej, zgodnej ze strategią rozwoju uczelni

2) zapewnianie funkcjonowania na wydziale infrastruktury oraz systemu biblioteczno-informacyjnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wydziału;

3) obsadzanie kadry poszczególnych przedmiotów oraz ustalanie harmonogramu zajęć dydaktycznych wydziału

4) składanie wniosków w sprawie zatrudnienia,

5) składanie rektorowi corocznego sprawozdania z działalności wydziału;

informowanie rady naukowej dyscypliny o pracach rad programowych właściwych kierunków studiów;

6) wskazywanie kierunków studiów, które mogą tworzyć grupę kierunków studiów.

7) organizowanie procesu kształcenia studentów i kadry wydziału

8) podejmowanie decyzji dotyczących studentów, określonych w regulaminie studiów,

9) podejmowanie decyzji w sprawie pomocy materialnej dla studentów

10) sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykorzystywaniem i zabezpieczeniem mienia wydziału,

11) występowanie z wnioskami organizacyjnymi dotyczącymi struktury wydziału, w tym dziekanatu,

12) występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw osobowych wydziału

13) realizowanie uchwał Rady Wydziału i przekazywanie wniosków Rady do Rektora,

5. Od decyzji Dziekana służy odwołanie do Rektora.


§ 27

Funkcję Dziekana mogą pełnić osoby posiadające stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra i staż pracy dydaktycznej nie krótszy niż 10 lat.


§ 28

1. Dziekana wydziału powołuje Rektor na wniosek Założyciela spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2. Przed powołaniem danego nauczyciela na funkcję Dziekana, Rektor zasięga opinii Senatu.


§ 29

1. Odwołanie Dziekana przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:

1) czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż sześć miesięcy,

2) nienależytego wywiązywania się z obowiązków ustalonych dla Dziekana

2. Przed powzięciem decyzji o odwołaniu Dziekana Rektor zasięga opinii Senatu i prezydenta Uczelni.


Rozdział IV

Jednostki ogólnouczelniane


§ 30

1. Jednostką ogólnouczelnianą jest Biblioteka Uczelni.

2. Biblioteka Uczelni spełnia zadania naukowe i usługowe, działając zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach oraz innymi aktami

2. prawnymi regulującymi działalność bibliotek oraz postanowieniami Statutu.

§ 31

1. W strukturze organizacyjnej Biblioteki gromadzi się zbiory niezbędne do prowadzenia prac badawczych i kształcenia studentów Uczelni. W ramach działalności biblioteki udostępnia się wirtualną bibliotekę nauki.

2. Czas pracy biblioteki powinien umożliwiać korzystanie ze zbiorów studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Osoby nie będące pracownikami Uczelni oraz studenci innych wyższych Uczelni, mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki z tym, że pierwszeństwo w korzystaniu z tych zbiorów mają pracownicy i studenci Uczelni.§ 32

 1. Rektor określa w drodze zarządzenia zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego

Uczelni.

 1. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelnia może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer legitymacji studenckiej, doktoranta lub służbowej, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, kierunek i rodzaj studiów, nazwę studiów doktoranckich i podyplomowych, rok studiów, miejsce zatrudnienia.


§ 33

Uczelnia archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie.


Rozdział V

Mienie i finanse Uczelni


§ 34


Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.


§ 35

Uczelnia pozyskuje środki finansowe z następujących źródeł:

1) wpłat czesnego

2) opłat za zajęcia dydaktyczne inne niż czesne ( studia podyplomowe i kursy dokształcające)

3) umownej działalności badawczej i doradczej prowadzonej w formie wyodrębnionej działalności gospodarczej

4) sprzedaży wyników własnych prac badawczych i doradztwa specjalistycznego,

5) budżetu państwa,

6) darowizn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej,

7) przychodów z udziałów, lokat bankowych, udzielonych pożyczek i innych przychodów finansowych.

§ 36

1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173, poz. Poz 1807 z póżn. zm.) z zastrzeżeniem art. 106 Ustawy.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, prowadzą jednostki utworzone za zgodą Senatu na wniosek Rektora lub Kanclerza. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Prezydenta.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.2, podlegają Kanclerzowi, a w zakresie finansowo – księgowym Kwestorowi.

4. Jednostkom, o których mowa w ust. 2, regulamin organizacyjny nadaje Rektor na wniosek Kanclerza.


§ 37

Uczelnia prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego obejmującego w szczególności przychody, koszty działalności, wynik finansowy i gospodarkę funduszami.
§ 38

1. Uczelnia może z własnych środków utworzyć fundusz stypendialny dla pracowników i studentów. Przyznanie stypendium z tego funduszu wymaga uzgodnienia z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego, wskazanym w regulaminie Samorządu Studenckiego.

2. Utworzenie funduszu wymaga zgody Prezydenta.

3. Szczegółowe zasady gromadzenia środków na rachunku funduszu oraz zasady jego podziału między pracowników i studentów określa Senat.


Rozdział VI

Administracja Uczelni


§ 39

Organizację oraz zasady działania administracji Uczelni określa regulamin organizacyjny nadany przez Rektora na wniosek Kanclerza, zaopiniowany przez Senat.


§ 40

1. Nadzór nad administracją Uniwersytetu sprawuje Rektor.

2. Administracją Uczelni kieruje Kanclerz powołany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu.

Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Kanclerza, poza wskazanym w Statucie, określa regulamin organizacyjny oraz pełnomocnictwo udzielone przez Rektora.

3. Kanclerz w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2, może być umocowany w szczególności do nawiązywania stosunków pracy oraz dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników administracyjnych Uczelni.

4. Do zadań Kanclerza należy w szczególności:

1) podejmowanie decyzji dotyczących mienia Uczelni  w zakresie zwykłego zarządu, w tym:

a) czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uczelni

b)podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie mienia

2) planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, inwestycyjnej, technicznej i gospodarczej Uczelni

3) określanie zasad dotyczących zarządzania  mieniem Uniwersytetu;

4) inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania administracji w tym jej struktury organizacyjnej, zasad działania i podziału zadań;  

5) realizowanie innych zadań powierzonych przez rektora.§ 41

1.Obowiązki głównego księgowego pełni w Uczelni Kwestor – powołany przez Rektora

2. Do zadań kwestora należy w szczególności:

1) bieżący nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego Uczelni

2) prowadzenie rachunkowości Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie;

3) realizowanie innych zadań powierzonych przez Rektora.

3. Zadania kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

4. Nadzór nad działalnością Kwestora sprawuje Rektor.


Rozdział VII

Sprawy pracownicze


§ 42

1. Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

2. Zasady polityki kadrowej ustala Rektor

3. Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego określa Rektor zarządzeniem

4. Zasady ustalania obowiązków pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa

regulamin organizacyjny.§ 43

Nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych zatrudnia się na stanowisku:

1) profesora

2) profesora uczelni

3) adiunkta

4) starszego wykładowcy

5) asystenta

6) wykładowcy

7) młodszego wykładowcy

8)lektora

9)instruktora

§ 44

1. Na stanowisku profesora zatrudnia się osobę posiadającą tytuł naukowy profesora.

2. Na stanowisku profesora uczelni zatrudnia się osobę posiadającą co najmniej stopień doktora

3. Na stanowisku adiunkta zatrudnia się osobę posiadającą co najmniej stopień doktora, legitymującą się osiągnięciami dydaktycznymi i organizacyjnymi.

4. Na stanowisku starszego wykładowcy zatrudnia się osobę posiadającą co najmniej stopień

doktora oraz doświadczenie i osiągnięcia dydaktyczne.

5. Na stanowisku wykładowcy, młodszego wykładowcy , asystenta, lektora i instruktora zatrudnia

się osobę posiadającą co najmniej tytuł zawodowy magistra albo równorzędny.


§ 45

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje n podstawie umowy o pracę, na czas określony lub nieokreślony.

2. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim następuje w drodze umowy o pracę, zawartej na czas określony lub nieokreślony.§ 46

Umowę o pracę z nauczycielem akademickim zawiera Rektor na wniosek Dziekana .


§ 47

 1. Nauczyciel akademicki ubiegający się o zatrudnienie przedkłada dokumenty potwierdzające

dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe uzyskane w innych dziedzinach działalności

niż praca w charakterze nauczyciela akademickiego.

2. Rektor może zwrócić się z wnioskiem do senatu o zaopiniowanie kandydata na

nauczyciela akademickiego.

3.Poza przypadkami wskazanymi w Ustawie, stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również z innych przyczyn po uzyskaniu zgody Senatu.§ 47

Rektor może, powierzając nauczycielowi akademickiego wykonywanie ważnych zadań dla Uczelni, z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana, obniżyć pracownikowi jego wymiar zajęć dydaktycznych w zakresie odpowiadającym obciążeniu czasowemu, związanego z wykonywaniem tych zadań. O swojej decyzji Rektor powiadamia dziekana.


§ 48

1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem Rektora, podlega ocenie okresowej, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna.

2. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek Rektora. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

komisje powołane przez Rektora oraz uczelniania komisja odwoławcza powołana przez Senat.

3. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa Rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków i samorządu studenckiego.


§ 49

1.Uczelnia umożliwia studentom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.

2. Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 1, określa Rektor.

3. Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się ocenę, o której mowa w ust. 4.

4. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż

Po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

5. Podstawą oceny jest:

1) uzyskane stopnie naukowe lub tytuł naukowy

2) wypełnianie obowiązków dydaktycznych,

3) poziom merytoryczny prowadzonych zajęć,

4) innowacyjność i efektywność form i treść realizowanych zajęć;

5) osiągnięcia naukowe, organizatorskie, publikacje naukowe i dydaktyczne,

6) oceny dokonywane przez studentów po zakończeniu cyklu kształcenia

6. W zakresie o jakim mowa w ust. 4 pkt 2 i 6 podstawą oceny jest dobrowolna, anonimowa

ankieta przeprowadzona wśród studentów uczestniczących w zajęciach. Treść ankiety oraz

sposób jej przeprowadzenia wśród studentów ustala komisja po uzyskaniu pozytywnej opinii

Samorządu Studentów.

7. Komisja dokonująca oceny podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos

Przewodniczącego Komisji.

8.Po przeprowadzeniu oceny komisja przedstawia wyniki oceny Rektorowi, który pisemnie

wraz z uzasadnieniem przekazuje jej treść pracownikowi. Pracownik potwierdza podpisem, że

zapoznał się z oceną.

9. Od oceny przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

pracownikowi.


§50

1. Ocenie podlega dorobek naukowy, dydaktyczny oraz osiągnięcia organizacyjne.

2. Kryteria oceny pracy obejmują:

1) uzyskane stopnie naukowe lub tytuł naukowy,

2) publikacje naukowe,

3) promotorstwo prac doktorskich,

4) czynny udział w konferencjach naukowych ( zjazdach naukowych).

3. Przy ocenie pracy nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, ocenie podlega także umiejętność kształtowania odpowiednich warunków dla rozwoju dydaktycznego

podległych mu pracowników.§ 51

1. Wnioski wynikające z oceny danego pracownika wraz z uzasadnieniem, komisja przedstawia Rektorowi, pracownikowi i jego bezpośredniemu przełożonemu.

2. Od negatywnej oceny nauczyciel akademicki może odwołać się do Rektora, za pośrednictwem uczelnianej komisji odwoławczej, w terminie 14 dni od doręczenia mu oceny.

3. Rektor podejmuje decyzję o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania po zapoznaniu się z wnioskiem komisji odwoławczej.§ 52

1. Wypełnianie obowiązków dydaktycznych podlega opinii studentów. Opinię studenci wyrażają w formie anonimowej ankiety

2.Zasady i tryb przeprowadzania ankiet ustala Rektor, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studenckiego.

3.Wyniki ankiet brane są pod uwagę przy ustalaniu wniosków końcowych oceny przedstawianych Rektorowi.


§ 53

Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego określa Rektor.


§ 54

1. Wniosek o płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej i doktorskiej powinien wskazywać stan zaawansowania rozprawy. W przypadku przygotowywania rozprawy doktorskiej stan zaawansowania pracy potwierdza promotor.

2. Wniosek o udzielenie urlopu dla osób przygotowujących rozprawę habilitacyjną i doktorską winien być zaopiniowany przez radę wydziału.

3. Urlop na poratowanie zdrowia nauczyciel akademicki otrzymuje na podstawie orzeczenia lekarskiego, wydanego w trybie wskazanym w Ustawie.

4. Nauczyciel akademicki winien złożyć wniosek o udzielenie urlopu, o którym mowa w art. 130  Ustawy, w takim terminie, który nie spowoduje w Uczelni zakłóceń procesu dydaktycznego i naukowego.


§ 55

Urlopów, o których mowa w art. 130 Ustawy, Rektor udziela na wniosek nauczyciela akademickiego, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.


§ 56

Umowę o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi zawiera Kanclerz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.§ 57

W odniesieniu do Rektora, funkcję pracodawcy spełnia Prezydent, w odniesieniu do pozostałych pracowników – Rektor.
Rozdział VIII

Kształcenie w Uczelni

§ 58


1. Uczelnia prowadzi kształcenie studentów na studiach pierwszego stopnia na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, w szczególności: szkoleń, kursów, w tym kursów dokształcających.

2.Uniwersytet może prowadzić inne działania edukacyjne, w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku.

3.Wykłady w Uczelni nie są otwarte.

§ 59

1. Jeżeli Senat Uczelni ustali, że wstęp na studia nie jest wolny komisje rekrutacyjne powołuje Dziekan a uczelnianą komisję odwoławczą powołuje Rektor.


§ 60

Osoba przyjęta na studia składa ślubowanie następującej treści: „Przystępując do społeczności studenckiej Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej ślubuję uroczyście:

1) zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności przygotowujące do wykonywania zawodu,

2) przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w Uczelni,

3) dbać o godność i dobre imię Uczelni, uznawać prawa władz Uczelni.”


§ 61

1.Tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz studiów podyplomowych uchwala Senat na wniosek Rektora lub Prezydenta  na zasadach określonych w ustawie.

2. Programy studiów, w tym kierunkowe efekty uczenia się oraz plany studiów opracowuje Rada Wydziału, a zatwierdza Senat.

§ 62 a


Przyjęcie na studia następuje przez:

1) rekrutację

2) potwierdzenie efektów uczenia się

3)przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

1.Senat określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób jej przeprowadzenia.

2.Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia może prowadzić komisja rekrutacyjna.

3.W przypadku, gdy postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi komisja rekrutacyjna senat określa jej skład, tryb powołania oraz zasady działania.

4.Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

5.Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku powołania komisji rekrutacyjnej decyzję podpisuje jej przewodniczący.

6.Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.

7.Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.§ 62 b

 1. Senat określa zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia

centralnego.

 1. Senat może określić zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych

oraz ogólnopolskich.Warunki i tryb rekrutacji na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach określone przez Senat podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni oraz w lokalu Uczelni co najmniej do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy.


§ 62 c

 1. Nauka w Uczelni jest odpłatna.

 2. Warunki odpłatności za studia określa umowa o naukę zawarta pomiędzy Uczelnią a studentem w formie pisemnej.

 3. Uczenia zamieszcza wzór umowy o naukę na stronie internetowej Uczelni.

 4. Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat.§ 62 d

Regulamin studiów uchwala Senat co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.§ 62 e

Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadkach określonych w Regulaminie studiów. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu.


§ 78 f

Student ma prawo ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej na podstawie ustawy oraz
Regulaminu przyznawania pomocy materialnej z funduszu pomocy materialnej tworzonego na
Uczelni.


§ 62 g

Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną, która działa na podstawie ustawy, niniejszego Statutu i Regulaminu uchwalonego przez Senat.


§ 62 h

1. Wszyscy studenci uczelni tworzą Samorząd Studencki. Organy Samorządu Studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

2. Samorząd Studencki działa na podstawie ustawy i Regulaminu samorządu studenckiego uchwalonego przez Samorząd, określający zasady organizacji i tryb działania Samorządu i organy Samorządu oraz ich kompetencje. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z prawem i Statutem Uczelni.

3. Jeżeli ustawa, Statut lub Regulamin wymagają zajęcia stanowiska przez Samorząd studencki, stanowisko to winno być wyrażone w formie uchwały w terminie 10 dni od żądania zajęcia stanowiska.


Rozdział IX

Odpowiedzialność dyscyplinarna


§ 63


1.W postępowaniu dyscyplinarnym orzekają:

1) uczelniana komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich działająca jako komisja w pierwszej instancji;

2) uczelniana komisja dyscyplinarna dla studentów działająca jako komisja w pierwszej instancji;

3) uczelniana odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów;

2.Odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów orzeka również sąd koleżeński samorządu

studenckiego. Zasady i tryb powoływania oraz postępowania przed sądem koleżeński określa

regulamin samorządu studenckiego.


§ 64

1. Członkiem uczelnianej komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel akademicki zatrudniony uczelni.

2. Osoba pełniąca funkcję organu uczelni może być członkiem komisji dyscyplinarnej po upływie 4 lat od zaprzestania pełnienia tej funkcji.


§ 65


1. W skład komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich wchodzą:

1) trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich

2) jeden bibliotekarz dyplomowany

3) jeden przedstawiciel studentów

2. W skład komisji dyscyplinarnej dla studentów wchodzą:

1) trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich

2) trzech przedstawicieli studentów

3. W skład odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów wchodzą:

1) trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich

2) dwóch przedstawicieli studentów


§ 66

 1. Wyboru członków uczelnianych komisji dyscyplinarnych dokonuje senat w głosowaniu tajnym

w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji organów uczelni i na okres do końca

kadencji tych organów. Komisje dyscyplinarne działają do dnia powołania nowych komisji

dyscyplinarnych.

 1. Wyboru przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej oraz jego zastępcę dokonuje senat

w trybie określonym w ust. 1, spośród członków komisji.

 1. Przewodniczącym uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich może

być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora. Przewodniczącymi pozostałych komisji oraz zastępcami przewodniczących wszystkich komisji mogą być nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora.

 1. Członków uczelnianych komisji dyscyplinarnych wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych

przez rektora

5. Członka komisji będącego przedstawicielem studentów wybiera Samorząd Studentów.
§ 66

1. Rektor powołuje rzeczników dyscyplinarnych spośród nauczycieli akademickich.

2. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem  1 stycznia

następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja rektora.

3. Rektor odwołuje rzecznika dyscyplinarnego w przypadku ustania stosunku pracy rzecznika dyscyplinarnego w uczelni albo w innych uzasadnionych przypadkach.
Rozdział X

Zasady zwoływania zgromadzeń


§ 67


1.Pracownicy i studenci Uczelni mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni

2.Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, niezwiązane z zadaniami Uczelni określonymi w §

3.Podczas zgromadzenia oraz w związku z jego organizacją organizator i uczestnicy są obowiązani do przestrzegania przepisów prawa, statutu oraz dobrych obyczajów akademickich.


§ 68


1. Czas, miejsce oraz przebieg zgromadzenia nie powinny zakłócać prowadzenia kształcenia.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) wskazanie organizatora odpowiadającego przed organami uczelni za przebieg zgromadzenia

w tym imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora (organizatorów)

2) cel i program zgromadzenia

3) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników zgromadzenia;

4) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa i pokojowego przebiegu zgromadzenia;

5) podpis organizatora (organizatorów).

4. W przypadku, gdy zawiadomienie zawiera niepełne dane określone w ust. 3, rektor może wezwać

do ich uzupełnienia w określonym przez siebie terminie.

 1. Nieuzupełnienie danych w terminie określonym przez rektora uważane jest za odstąpienie od

zamiaru zorganizowania zgromadzenia.

 1. Rektor zakazuje zgromadzenia, jeżeli jego cel lub program naruszają przepisy prawa, w

szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


§69

1. Zgromadzeniem kieruje jego przewodniczący, który także otwiera i zamyka zgromadzenie. Przewodniczącym zgromadzenia jest osoba wskazana jako organizator w zawiadomieniu, o którym mowa w § 20 ust. 1 i 3, albo inna osoba wybrana przez uczestników zgromadzenia.

2. Przewodniczący czuwa nad pokojowym i zgodnym z przepisami prawa przebiegiem zgromadzenia.  

3. Przewodniczący zgromadzenia realizując obowiązek wskazany w ust. 2 w szczególności:

1) wzywa uczestników zgromadzenia do zaniechania zachowań, które uniemożliwiają lub usiłują udaremnić odbycie zgromadzenia;

2) zarządza usunięcie uczestnika zgromadzenia;

3) rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli jego uczestnicy nie podporządkowują się wezwaniom i zarządzeniom przewodniczącego, mającym na celu przywrócenie pokojowego i zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia.

4. Organizator zgromadzenia odpowiada przed organami Uniwersytetu za jego przebieg.


§ 70

1. Rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela.

2. Przedstawiciel rektora jest obowiązany na żądanie organizatora okazać swoje upoważnienie przewodniczącemu zgromadzenia.

3. Jeżeli przewodniczący zgromadzenia nie wypełnia obowiązków, o których mowa w §  ust. 2 i 3, albo jeżeli jego działania są nieskuteczne, przedstawiciel rektora może rozwiązać zgromadzenie po uprzednim, co najmniej dwukrotnym, ostrzeżeniu organizatora o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli zgromadzenie przebiega z istotnym naruszeniem prawa, ostrzeżenie o możliwości rozwiązania nie jest wymagane.

4. Przedstawiciel rektora rozwiązuje zgromadzenie i zawiadamia ustnie o swojej decyzji przewodniczącego zgromadzenia w obecności jego uczestników. Jeżeli nie jest to możliwe, decyzję ogłasza publicznie uczestnikom zgromadzenia. Rozwiązanie zgromadzenia następuje wraz z zawiadomieniem lub ogłoszeniem.

5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie trzech dni roboczych od rozwiązania zgromadzenia.

6. Od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia przysługuje organizatorom odwołanie do rektora w terminie trzech dni od dnia doręczenia organizatorom decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia.

7. Przepis ust. 3–5 stosuje się również w przypadku, gdy zgromadzenie rozwiązuje rektor.


§ 71

Z chwilą zamknięcia albo rozwiązania zgromadzenia przez przewodniczącego zgromadzenia, przez

rektora lub jego przedstawiciela, uczestnicy zgromadzenia są obowiązani niezwłocznie opuścić

miejsce zgromadzenia.

Rozdział XI

Przepisy końcowe


§ 72

W razie śmierci Prezydenta (Założyciela) funkcję (Prezydenta) Założyciela przejmuje Bartosz Żywirski i Maciej Żywirski.


§ 72

1. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Uczelni Prezydent wyznacza jej likwidatora.

2. W przypadku likwidacji Uczelni, gdy brak jest środków obrotowych na zaspokojenie wierzycieli składniki majątku trwałego Uczelni podlegają sprzedaży do wysokości niezaspokojonych wierzytelności. Pozostały majątek po likwidacji przeznaczony zostaje na prowadzenie przez Założyciela działalności oświatowej.

§ 73

Prezydent Uczelni zapewnia studentom, którzy nie ukończyli studiów zgodnie z programem nauczania, możliwość ich ukończenia na innej Uczelni, prowadzącej ten sam kierunek studiów.§ 74

Uczelnia w okresie likwidacji posługuje się nazwą – „Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna – w likwidacji". Nazwy tej nie stosuje się przy wydawaniu dyplomów i świadectw o ukończenia nauki.


§ 75

Załączniki Nr 1 i Nr 2 stanowią integralną część Statutu.


§ 76

Traci moc statut - tekst jednolity z dnia 19.04. 2018r.


§ 77

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.


 

        REKTOR