ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu


BIP > O UCZELNI > Regulamin opłat za usługi edukacyjneRegulamin opłat za usługi edukacyjne i opłat za wydanie dokumentów

Załącznik

do zarządzenia Rektora nr 2/2019

z dnia 28.02.2019r.

     

   Regulamin opłat za usługi edukacyjne

 i opłat za wydanie dokumentów


   1.

1. Studia w Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej są odpłatne.

2. Opłaty regulowane są w formie przelewu na konto bankowe Uczelni lub gotówką w Kancelarii Uczelni z góry za dany semestr lub miesiąc nauki.

3. W przypadku regulowania opłat przelewem na konto bankowe za datę uregulowania opłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na konto bankowe uczelni.

4. Wpisowe i opłata rekrutacyjna pobierana jest gotówką przy składaniu dokumentów.


  2.

Student może być wezwany do przedłożenia potwierdzenia dokonania wpłaty czesnego, opłaty za stypendia lub innych opłat w każdym czasie przez Dziekana, Dziekanat lub Kancelarię Uczelni.


  3.

Opłaty za studia obejmują czesne, opłaty za obowiązujące w cyklu kształcenia praktyki oraz opłaty dodatkowe określone w załącznikach nr 1 i nr 4 do regulaminu opłat za usługi edukacyjne i opłat za wydawanie dokumentów.

 

  4.

1. Czesne opłacane jest przez studentów  w formie opłaty jednorazowej za semestr lub  na podstawie wniosku studenta w 10-ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku do regulaminu

2. Zmiana systemu opłat wymaga złożenia przez studenta nowego oświadczenia w sprawie wpłat czesnego.

3. W przypadku wniesienia czesnego po terminie określonym  w umowie uczelnia może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie liczone  od następnego dnia po upływie terminu zapłaty do dnia zapłaty.


 5.

Student wnosi opłaty za praktyki na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki proporcjonalnie do ilości godzin określonej praktyki


 6.

W przypadku zaległości w opłatach za studia student zostaje wezwany do zapłaty zaległości w określonym terminie w wezwaniu. W przypadku braku wpłaty student może być skreślony z listy studentów zgodnie z postanowieniami regulaminu studiów.

 7.

Studenci mają zagwarantowaną  stałą wysokość czesnego podczas całego okresu trwania studiów to jest 6 semestrów zgodnie z zawartą umową o naukę.


 8.

1. Student, który otrzymał zgodę na urlop dziekański lub przerwę w studiach wnosi obowiązujące opłaty  proporcjonalnie do okresu nauki. W przypadku zaległości w opłatach dokonuje wpłaty zaległości w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty. 2. W przypadku dokonania zapłaty z góry za semestr student otrzymuje proporcjonalny zwrot wpłaty za okres od momentu uzyskania zgody na urlop dziekański lub przerwę w studiach.


           9.

1. Student kontynuujący naukę po urlopie dziekańskim, przerwie w studiach, którego umowa o naukę obowiązuje, opłaca czesne zgodnie z  wysokością określoną w umowie o naukę.

2. Student kontynuujący naukę po urlopie dziekańskim, przerwie w studiach, którego umowa o naukę wygasła, opłaca czesne zgodnie z wysokością określoną dla rocznika,  z którym kontynuuje studia.

3. W przypadku powrotu na studia w ciągu dwóch lat o od ich  zakończenia w celu napisania pracy licencjackiej i jej obrony wnoszona jest opłata w wysokości 500 zł w ciągu 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

4. Student powtarzający rok opłaca czesne w wysokości 50% należnego czesnego w przypadku uczęszczania na 50% zajęć objętych programem studiów. W przypadku uczęszczania na zajęcia obejmujące 51% zajęć objętych programem studiów student opłaca czesne  w pełnej wysokości.

10.

Uczelnia pobiera opłaty z innych tytułów niż czesne oraz za wydawanie                                i uwierzytelnianie dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu.


11.

1. Student skreślony z listy studentów jest zobowiązany rozliczyć się z uczelnią w ciągu 14 dni od dnia skreślenia.

2. Student kończący studia jest zobowiązany rozliczyć się z uczelnią na pięć dni przed obroną pracy licencjackiej.

12.

Studenci I roku studiów wnoszą kaucję zabezpieczająca za wypożyczane książki w wysokości 100 zł. Opłata wnoszona jest przed wypożyczeniem pierwszej książki. Kaucja w wysokości nominalnej zwracana jest na koniec studiów po zwrocie do biblioteki ostatniej książki w ciągu 7 dni od jej zwrotu. W przypadku nie dokonania zwrotu wszystkich książek po zakończeniu studiów  najpóźniej w ciągu 30 dni, opłata zostaje zaliczona na poczet ceny zakupu książki (książek).

13.

1. Wysokość czesnego oraz opłat za praktyki na poszczególnych kierunkach studiów stanowi  załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Wysokość opłaty promocyjnej na kierunku kosmetologia stanowi załącznik nr 2

do regulaminu.

3. Harmonogram wpłat ratalnych czesnego stanowi  załącznik nr 3 do regulaminu.

4. Wysokość opłat dodatkowych oraz za wydanie i za uwierzytelnienie dokumentów stanowi  załącznik nr 4 do regulaminu.

REKTOR