ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu


BIP > OFERTA EDUKACYJNA > Zasady Rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018 /2019

                                                                       Załącznik nr 1

                                                                       do uchwały nr 1/2017

                                                                                                          Senatu z dnia 31.05.2017r.

 

 

Zasady rekrutacji na studia  w roku akademickim 2018 /2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Senat określa zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne

w roku akademickim 2018/2019

 

 

§ 1

Zasady rekrutacji dotyczą zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów

na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

§ 2

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 3

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów,

b) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego,

c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

d) przyjmowanie kandydatów na studia w ramach określonych limitów miejsc,

e) wydawanie decyzji o przyjęciu lub nie przyjęciu i przesyłanie ich kandydatom,

f) opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

g) sporządzanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego,

h) odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru).

 

§ 4

W przypadku wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji decyzję podejmuje Rektor.

Decyzja podjęta przez Rektora ww. trybie jest ostateczna.

 

 

§ 51.

Wstęp na studia jest wolny.

2. Kandydatów na I rok studiów przyjmuje się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc.

3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.

 

            § 6

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 7

Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

a) oryginał świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ( do wglądu) oraz kserokopię w/w dokumentów

b)absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą zaświadczenie z Kuratorium Oświaty, że posiadane świadectwo jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej oraz tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie jest ważne łącznie z oryginałem świadectwa uzyskanego za granicą.

c)kopię dowodu osobistego albo w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu), celem potwierdzenia kopii dokumentu z oryginałem

d)dwie aktualne fotografie zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

e)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów

f) cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, mogą być przyjęci na studia pierwszego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji
obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną
przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe

g)dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej 

 

§ 8

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani na I rok studiów:

a)cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się w Polsce 

b)posiadacze ważnej Karty Polaka

c)cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

d)cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e)pracownicy migrujący będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f)cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

g)cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 53 ust.1 pkt. 7,13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

 

§ 9

1.Kandydat na studia, który złoży wszystkie dokumenty wraz z wypełnionym kwestionariuszem, podpisuje umowę i otrzymuje jeden egzemplarz podpisanej umowy

2. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osobę posiadająca pisemne upoważnienie
potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

 

§ 10

Wszystkie osoby przyjęte na studia otrzymują powiadomienie pisemne  w sprawie rozpoczęcia roku akademickiego.

 

                                                                                                          Rektor

Prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll