ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu


BIP > KomunikatStrategia Rozwoju Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

Załącznik nr 1  do uchwały nr 3 Senatu z dnia 10.01.2017r.

Strategia Rozwoju Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

na lata 2017-2021

 

I.

1.Celem opracowania strategii rozwoju Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu zwanej w dalszej części dokumentu „strategią”, jest wskazanie kierunków rozwoju Uczelni w latach 2017–2021 w podstawowych obszarach jej działalności, przy uwzględnieniu zmian wynikających z nowych wyzwań wyznaczanych przez otoczenie zewnętrzne i uwarunkowania wewnętrzne oraz zmian zachodzących w gospodarce regionalnej i krajowej.

  2.Strategia rozwoju Uczelni stanowi podstawę długofalowych działań władz   Uczelni i jest niezbędna do dostosowywania kształcenia w Uczelni do zmian zachodzących w gospodarce i na rynku pracy, a także w procesie ubiegania się              o środki pomocowe krajowe i europejskie.

 

II. Strategia rozwoju uczelni została opracowana w oparciu o:

 

1.Strategię ”Europa 2020”, której celami strategicznym w zakresie edukacji jest program „Edukacja i szkolenia 2020 (ET 2020)” obejmujący siedem obszarów priorytetowych w tym:

- odpowiednie i wysokiej jakości umiejętności i kompetencje, z naciskiem na wyniki nauczania, sprzyjające zatrudnieniu, innowacji i aktywnemu obywatelstwu;

- edukacja integracyjna, równość, niedyskryminacja i promowanie kompetencji obywatelskich;

- otwarte i innowacyjne kształcenie oraz szkolenie, m.in. poprzez pełne wykorzystanie zdobyczy epoki cyfrowej;

-  silne wsparcie dla nauczycieli;

- przejrzystość oraz potwierdzanie umiejętności i kwalifikacji w celu wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej;

-  zrównoważone inwestycje, wyniki i efektywność systemów kształcenia i szkolenia;

- ramy w celu odzwierciedlenia znaczenia edukacji i szkoleń zarówno dla zatrudnienia, jak i promowania wartości podstawowych i aktywnego obywatelstwa.

2.Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020r. II wersja

3. Program rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2015-2030

4.Strategię rozwoju województwa  dolnośląskiego do 2020r. przyjętą uchwałą                  Nr XLVIII/649/2005  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku- dokumentu określającego cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu w tym w zakresie edukacji.

 

Założenia rozwoju Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej w latach 2017-2021

 Celem nadrzędnym rozwoju  Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej jest:

- po osiągnięciu wymaganego prawem poziomu nauki i edukacji – uzyskanie  możliwości kształcenia na studiach II stopnia z zakresu kosmetologii, dietetyki                     i pielęgniarstwa;

- stałe podnoszenie poziomu wykształcenia studentów oraz powiązanie kształcenia             z wymogami krajowego rynku pracy oraz europejskiego rynku pracy;

- budowanie nowoczesnego modelu kształcenia zgodnego z krajowymi Ramami Kwalifikacji.

 

Podniesienie jakości kształcenia  

Najważniejsze działania i przedsięwzięcia

 1. Poszerzenie oferty o studia II stopnia na kierunku kosmetologia, dietetyka                  i pielęgniarstwo;
 2. Poszerzenie oferty o specjalności w ramach prowadzonych studiów I stopnia, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem regionu, rynku pracy, środowiska gospodarczego oraz  zgodnie z  rozwojem edukacji;
 3. Stałe poszerzenie oferty w zakresie studiów podyplomowych z uwzględnieniem zapotrzebowana rynku pracy oraz nowych technologii;
 4. Motywowanie młodzieży do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia poprzez aktywny udziału studentów w podejmowanych działaniach przez Uczelnię między innymi w organizowanych konferencjach, akcjach na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz aktywny udział w programie Erazmus+;
 5. Nawiązanie przez władze Uczelni w szerszym zakresie współpracy                          z jednostkami naukowymi, innymi  uczelniami oraz podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w dziedzinach, w których kształci Uczelnia;
 6. Wzmacnianie więzi z absolwentami Uczelni poprzez organizację spotkań jubileuszowych, promocję ich osiągnięć, sukcesów i współpracę.

 

Wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy dydaktycznej  

 Najważniejsze działania i przedsięwzięcia

1.     Stworzenie warunków organizacyjnych oraz ciągłe poszerzanie współpracy                z innymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi na terenie województwa dolnośląskiego celem rozwoju i podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni;

2.     Ciągłe pozyskiwanie kadry naukowo-dydaktycznej o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w tym kadry dydaktycznej posiadającej doświadczenie zawodowe uzyskane poza uczelnią wyższą; 

3.     Kontynuacja procesu organizacji konferencji naukowych;

4.     Kontynuacja  wydawania własnych podręczników i skryptów;

5.     Rozwijanie współpracy z jednostkami gospodarczymi istotnymi dla kierunków kształcenia na Uczelni.

    

Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej

 Najważniejsze działania i przedsięwzięcia

1.    W celu wdrażania programu „lifelong  learnig”- „uczenie się przez całe życie” utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako jednostki organizacyjnej Uczelni.

2.    Modernizowanie kierunków studiów i treści kształcenia w celu ciągłego dostosowywania oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb i oczekiwań rynku pracy oraz potrzeb społeczeństwa.  

3.    Przygotowywanie programów kształcenia zorientowanych na potrzeby rynku                   i uwzględniających oczekiwania otoczenia zewnętrznego Uczelni,  powiązanych  z praktyką i prowadzących do przygotowania absolwentów do podjęcia pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia.

4.    Poszerzanie oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej Uczelni  prowadzonych      na różnych kierunkach studiów I,  docelowo studiach II stopnia, studiach podyplomowych oraz innych form kształcenia młodzieży i dorosłych do potrzeb regionalnego, krajowego, a także europejskiego rynku pracy, tak aby absolwenci Uczelni wyposażeni w najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną, byli w stanie efektywnie konkurować na tych rynkach.

5.    Przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów  podyplomowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.  

6.    Kształcenie studentów i słuchaczy na miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie przez Uczelnię do programów nauczania modułów dydaktycznych opartych na wykorzystaniu różnych technologii informatycznych,  w tym umożliwiających nauczanie na odległość   (np. e-learning, video-learning).

7.    Nawiązywanie ścisłej współpracy z pracodawcami polegającej na zawieraniu umów o współpracy w celu realizacji praktyk zawodowych przez studentów Uczelni,  a także umów patronatu nad specjalnościami przydatnymi dla danego pracodawcy.

8.    Organizowanie spotkań z pracodawcami regionu o profilu zbliżonym do kierunków prowadzonych przez Uczelnię w celu ukazania studentom praktycznego wymiaru sylwetki absolwenta na prowadzonych kierunkach kształcenia.

 

Inne działania i przedsięwzięcia

1.    Usprawnienie i poprawienie metod rozpowszechniania informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej Uczelni poprzez wybór najefektywniejszych form przekazu informacji, aktualizowanie ich aby przekazywały systematycznie spójną i czytelną informację o ofercie edukacyjnej Uczelni skierowaną do odbiorców.

2.    Rozszerzenie zakresu i zwiększenie liczby inicjatyw edukacyjnych skierowanych do młodzieży w celu przedstawienia oferty edukacyjnej Uczelni.

3.    Systematyczne podnoszenie jakości kształcenia na Uczelni oraz stałe monitorowanie jego poziomu w oparciu o Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

4.    Zgodnie z ideą lifelong learning - „uczenia się przez całe życie”, kształtowanie wśród studentów i słuchaczy postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, kształtowanie otwartości na zmiany zachodzące              w otoczeniu i związaną z tym mobilność edukacyjną i intelektualną.

5.    Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności studentów ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia na rynku pracy oraz ich wpływu na spójność społeczeństwa.

6.    Systematyczne wdrażanie programu Erazmus+ w celu rozwijania mobilności studentów oraz współoddziaływania na przestrzeni różnych obszarów kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą.

7.    Rozwój infrastruktury Uczelni w celu wzrostu jakości  kształcenia i oferty dydaktycznej Uczelni.

 

Wspieranie działań na rzecz rozwoju współpracy z lokalnym środowiskiem

 Najważniejsze działania i przedsięwzięcia

 1. Organizowanie spotkań z seniorami propagujących wiedzę z zakresu zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej, prawidłowego odżywiania się.
 2. Wspomaganie inicjatyw samorządu studentów z zakresu integracji z lokalnym środowiskiem. 
 3. Propagowanie idei działalności doradczej Uczelni na potrzeby lokalnego środowiska.
 4. Rozwijanie edukacji wśród lokalnego społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 5. Wspieranie inicjatyw studentów w zakresie przybliżenia lokalnemu środowisku roli w udzielaniu pomocy w stanach zagrożenia i zadań ratownika medycznego.
 6. Wspieranie udziału studentów ratownictwa medycznego w imprezach lokalnych organizowanych w celu propagowania wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 7. Organizowanie spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych mających na celu przedstawianie oferty edukacyjnej Uczelni.