ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu


BIP > KomunikatRegulamin Stypendialny

REGULAMIN

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z póż zm.)

Postanowienia ogólne

§ 1

Świadczenia pomocy materialnej może otrzymać student Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu , który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Student może  ubiegać się o  świadczenia z  pomocy materialnej z przeznaczonych na ten cel  środków budżetu państwa w formie:

1.  stypendium socjalnego 

2.  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

3.  stypendium rektora dla najlepszych studentów

4.  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

5.  zapomogi

 

                                                                              § 3

1.Świadczenia pomocy materialnej określone w § 1 przyznawane są na wniosek studenta złożony na formularzach stanowiącym załącznik  do regulaminu w terminie ogłoszonym przez rektora.

2.Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na okres semestru ,z wyjątkiem stypendium Rektora dla najlepszych studentów, które jest przyznawane na okres roku akademickiego. 

 

§ 4

1.Świadczenia pomocy materialnej określone w § 1 pkt.1,2,5 przyznaje dziekan wydziału na podstawie opinii komisji stypendialnej.

2. Stypendium dla najlepszych studentów przyznaje rektor.

3.Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister nauki i szkolnictwa wyższego.

                                

    § 5

 

1.Od decyzji dziekana w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2.Dziekan przyznaje stypendium w pierwszej kolejności studentom, którzy złożyli kompletne wnioski stypendialne w terminie wyznaczonym przez rektora.

3.Wnioski złożone lub uzupełnione po terminie będą rozpatrywane do wyczerpania środków przeznaczonych na stypendia. W takim wypadku student może nabyć prawo do stypendium od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył komplet dokumentów.

 

 

§ 6

1. Komisję stypendialną w składzie od 3- 5 osób  powołuje dziekan spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni.

2.Komisja stypendialna jest organem opiniodawczym i pomocniczym Dziekana.

3. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej  sprawuje dziekan.

                                                       

                                                                            § 7

1.Student może otrzymać stypendia, o których mowa w § 1 w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, tj. od października do lipca.

2.Stypendiasocjalne przyznawane są na semestr. Stypendia za wyniki w nauce  przyznawane są na rok akademicki.

 

                                                            

§ 8

1.Stypendia wypłacane są co miesiąc.

2.Łączna miesięczna wysokość stypendiów: socjalnego, za wyniki w nauce, nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

3. Jeżeli łączna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów, przekraczałaby 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obniża się naliczoną kwotę stypendium socjalnego do wysokości, która w połączeniu z naliczoną kwotą stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przekroczy tej wysokości.

4.Wysokość świadczeń jest uzależniona od liczby uprawnionych oraz od wysokości środków budżetowych otrzymanych przez Uczelnię na ten cel. Stawki stypendialne ustala co roku rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

5.Student na ostatnim roku studiów ma prawo ubiegać się o pomoc stypendialną nie dłużej niż do końca ostatniego semestru studiów.

 

                                                                          § 9

1.Student traci prawo do pomocy stypendialnej z chwilą skreślenia z listy studentów. Ostatnią wypłatę przyznanych świadczeń student otrzymuje za miesiąc, w którym nastąpiło skreślenie.

2. Student, który ukończy studia zdając egzamin dyplomowy  w terminie wcześniejszym niż określony w Regulaminie studiów, ostatnie świadczenia otrzymuje w miesiącu,  w którym utracił status studenta.

3.Student kończący studia otrzymuje ostatnią wypłatę przyznanych świadczeń za miesiąc, w którym zdał egzamin  dyplomowy.

 

Stypendium socjalne

 

                                                                        § 10 

1.Stypendium socjalne ma prawo  otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

2.Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.  

 

§ 11

1.Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta

2)                  małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

3)                  rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1)                  świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

2)                  stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b)                  niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c)                  umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

3)                  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4)                  świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  5)stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty o których mowa w art.21 ust.1 pkt.40 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby określone w § 1 ust.1 w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 

a)   ukończył 26 rok życia

b)  pozostaje w związku małżeńskim, 

c)   ma na utrzymaniu dzieci 

d)  osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub  jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

a)   posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

b)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

c)   jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu             

§ 12

 

W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

 

 

 

 

 

 

§ 13

1.W uzasadnionych przypadkach dziekan może zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

2. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dziekan  może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień.  Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

 

§ 14

1.Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

3.Warunkiem przyznania zwiększenia stypendium socjalnego jest wykazanie przez studenta, że codzienny dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni jest niemożliwy bądź utrudniony , ze względu na odległość uczelni od stałego miejsca zamieszkania lub brak sieci komunikacji publicznej  oraz załączenie oświadczenia o zamieszkaniu w domu studenta albo w innym obiekcie, lub umowy najmu .

 

§ 15

Student ma obowiązek poinformować dziekana za pośrednictwem dziekanatu o zmianie swej sytuacji materialnej, w tym o zmianie dochodu i składzie rodziny jeśli ma ona wpływ na przyznanie lub wysokość otrzymywanego świadczenia w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian. W przypadku zgłoszenia zmian przez studenta przeliczenie dochodu następuje od następnego miesiąca po zgłoszeniu zmiany.

 

 

§ 16

1.Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia drugiego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

2.Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym kierunku studiów.

3.Każdy student wraz z wnioskiem o przyznanie świadczeń wskazanych § 2 regulaminu   , składa pisemne oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku i wyborze kierunku, na którym będzie pobierał wszystkie świadczenia, oraz o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wyklucza się możliwość zmiany kierunku, na którym pobierane są świadczenia pomocy materialnej w trakcie roku akademickiego. 

4.Udzielenie studentowi urlopu krótkoterminowego nie powoduje utraty prawa do świadczeń pomocy materialnej.    

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

§ 17

1.Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2.Podstawą ubiegania się o stypendium specjalne jest wniosek z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności studenta.

3.Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być   przyznawane w trakcie semestru.

4.Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony i wygasa w trakcie roku akademickiego prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Po przedłożeniu nowego orzeczenia o niepełnosprawności stypendium zostaje przyznane od następnego miesiąca po złożeniu nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

5. Student, który został zaliczony do jednej z grup inwalidzkich, jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu Regulaminu. Orzeczenie o zaliczeniu do:

1)                  I grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2)                  II grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

3)                  III grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

6.Stypendium specjalne nie przysługuje studentowi, który powtarza semestr , ma przerwę w studiach, korzysta z urlopu dziekańskiego , chyba ,że w ocenie dziekana zachodzą szczególne okoliczności   uzasadniające przyznanie stypendium.

 

 

 

                                       Stypendium rektora dla najlepszych studentów

§ 18

1.Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen ustaloną przez rektora w porozumieniu z komisją stypendialną i samorządem studenckim na każdy rok akademicki  i zaliczył rok w regulaminowym terminie – nie przekraczającym końcowej daty sesji poprawkowej – oraz złożył indeks w dziekanacie w terminie do  7 dni  po zakończeniu sesji poprawkowej  lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2.Stypendium rektora dla najlepszych studentów  może zostać przyznane studentowi nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

3.Średnią ocen wylicza się na podstawie ocen z zaliczeń zajęć nie kończących się egzaminem , oceny z praktyki zawodowej i wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów lub w indywidualnej organizacji studiów obowiązujących studenta w   danym roku akademickim  Średnią ocen liczy się bez zaokrągleń, do drugiego miejsca po przecinku. 

4.O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 

§ 19

1.Osiągnięcia naukowe studenta weryfikowane są przez komisję stypendialną według trzystopniowej skali:

1) publikacje:

-  opublikowanie książki o charakterze naukowym lub rozdziału w książce o charakterze naukowym 

-  opublikowanie artykułu w czasopiśmie o charakterze naukowym;

 2) konferencje naukowe:

- czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym lub krajowym;

3) konkursy naukowe:

- miejsca I-IV w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub krajowym lub regionalnym d) udział w projekcie badawczym;

e) nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia naukowe,

 

2.Osiągnięcia artystyczne studenta weryfikowane są przez komisję stypendialną według trzystopniowej skali:

1) Publikacje:

- opublikowanie książki artystycznej (np. albumu z reprodukcjami) ,umieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej;

2) Konkursy, festiwale artystyczne:

-  miejsca I-IV w konkursach lub festiwalach artystycznych o zasięgu międzynarodowym lub krajowym; 3) Wystawy:

-  wystawienie dzieła na wystawie o zasięgu międzynarodowym lub krajowym.

3.Osiągnięcia sportowe studenta weryfikowane są przez komisję stypendialną według trzystopniowej skali:

 

1) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich;

- udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach Świata

2)                 miejsca I-VIII w Akademickich Mistrzostwach Europy; wynik w I lub II lidze rozgrywek państwowych

3)                 wynik indywidualny lub drużynowy uzyskany przez zespół w Mistrzostwach Polski wynik drużynowy będący sumą wyników indywidualnych w Mistrzostwach Polski 

4.Osiągnięcia, które nie będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków o stypendium rektora to w szczególności:

-  publikacje nie mające charakteru naukowego

-  publikacje bez potwierdzenia o przyjęciu ich do druku

-  redakcja publikacji

-  bierny udział w konferencjach o charakterze naukowym

-  organizacja konferencji

-  udział w pracach koła naukowego

-  udział w szkoleniach lub warsztatach

-  udział w konkursach festiwalach artystycznych

-  osiągnięcia potwierdzone wyłącznie oświadczeniem wnioskodawcy 

§ 20

Osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe student potwierdza stosownym zaświadczeniem. Osiągnięcia  artystyczne ,naukowe i sportowe weryfikowane są przez komisję stypendialną.

 

                                                                         § 21

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów ustalana jest na semestr i uzależniona jest od posiadanych przez uczelnię środków finansowych na ten cel.

 

§ 22

1. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi: 

1)  który otrzymał warunkowy wpis na kolejny rok akademicki

2)  w okresie urlopu dziekańskiego.

2.                  Student, który przeniósł się z innej uczelni, został reaktywowany w prawach studenta lub kontynuuje studia po urlopie dziekańskim albo reaktywacji w prawach studenta może ubiegać się o stypendium dla najlepszych studentów po zaliczeniu w uczelni całego roku studiów.

 

§ 23

1.Środki z dotacji na pomoc materialną dla studentów przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów  przyznawane w liczbie  nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią  nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

2.Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

3.                  Od dnia 1.01.2017r. środki z dotacji, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

 

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

                                                                        §  24 

1.Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w § 2 pkt. 4 jest przyznawane przez ministra właściwego ds. nauki i  szkolnictwa wyższego na podstawie odrębnych przepisów, na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę wydziału 

2.Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem dziekana w terminie określonym przez dziekana przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie  imienia i nazwiska w przypadku przyznania stypendium na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium. Wniosek stanowi załącznik do regulaminu.

4.Rektor uczelni przedstawia wniosek wraz z dokumentami do zaopiniowania radzie wydziału. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku studenta o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia rektor przedkłada wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do dnia 15 pażdziernika danego roku.

 

                                                                    §  25 

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.                       

 

                                                                        Zapomoga

                                                                                § 26

1.Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, złożony w dziekanacie, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.Zapomoga  jest doraźną formą pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana na wniosek studenta w następujących przypadkach: 

1)  chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego, w trakcie ubiegania się o rentę rodzinną

2)  nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków

3)  nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych będących jedynymi żywicielami rodziny

4)  nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, w szczególności pożar, powódź lub suszę

5)  pozbawienia renty rodzinnej po ukończeniu 25 roku życia przez studenta 

6)udokumentowanej przez policję kradzieży środków finansowych należących do studenta

7)  innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach zaopiniowanych pozytywnie prze komisję stypendialną

3.Sytuację materialną studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

4.Student może się ubiegać o zapomogę w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego. Zdarzenie na które powołuje się student powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami lub w przypadku nie możności przedłożenia dokumentu stosownym oświadczeniem.

5.Student może  otrzymać zapomogę najwyżej dwa razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi z tego samego tytułu więcej niż jeden raz w roku akademickim.

6.Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa studenta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną( np. utratą pracy itp),  w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

7.Wysokość zapomogi pieniężnej określa dziekan w granicach  określonych przez rektora.

                   

Postanowienia końcowe

 

§ 27

1.Świadczenia pomocy materialnej są wypłacane przelewem na osobiste konto bankowe studenta wskazane w oświadczeniu o numerze konta bankowego, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie dokonuje się wypłaty stypendium w formie gotówkowej.

2.Nie podjęte stypendia lub zwrócone przez bank w ciągu trzech miesięcy od ich przelania na konto studenta powiększają fundusz stypendialny.

 

                                                                               § 28

                                                     

1.Student może zostać zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienie do otrzymania pomocy materialnej.

2.Student, który uzyskał świadczenia określone w § 2 regulaminu na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych, podlega karze dyscyplinarnej i traci prawo do ubiegania się o pomoc materialną  do końca studiów oraz jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 

 

                                                                             § 29

Oprócz obywateli polskich, o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 3 mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy podejmują i odbywają kształcenie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym.

 

                                                                            § 30

Do decyzji podjętych w sprawach pomocy materialnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

 

                                                                            § 31

Do spraw unormowanych  regulaminem stosuje się następujące formularze i wzory dokumentów stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu: załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi, załącznik nr 5 – oświadczenie o do stypendium socjalnego bez wykazywania dochodów osób określonych w art.179 ust.4 pkt.3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym  załącznik nr 6 - oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu  załącznik nr 7 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu załącznik nr 8 – wezwanie do usunięcia braków wniosku

 

 

 

                                                                    § 32

 

1.Z dniem 30 września  2016 roku traci moc Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

2.Regulamin obowiązuje od dnia 1 pażdziernika 2016r.

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf